Jixian Xu publishes “2D matrix engineering for homogeneous quantum dot coupling in photovoltaic solids” in Nature Nanotechnology

Jixian Xu publishes “2D matrix engineering for homogeneous quantum dot coupling in photovoltaic solids” in Nature Nanotechnology. 

Download paper here.