2023


Transient Measurements and Simulations Correlate Exchange Ligand Concentration and Trap States in Colloidal Quantum Dot Photodetectors

Authors: D. H. Parmar, B. Rehl, O. Atan, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.3c14611
Year: 2023

DOWNLOAD

Arresting Ion Migration from the ETL Increases Stability in Infrared Light Detectors Based on III-V Colloidal Quantum Dots

Authors: Pan Xia, Tong Zhu, Muhammad Imran, Joao M. Pina, Ozan Atan, Amin Morteza Najarian, Hao Chen, Yangning Zhang, Euidae Jung, Margherita Biondi, Maral Vafaie, Chongwen Li, Luke Grater, Aayushi Khatri, Ajay Singh, Sjoerd Hoogland, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202310122
Year: 2023

DOWNLOAD

Efficient multicarbon formation in acidic CO2 reduction via tandem electrocatalysis

Authors: Y. Chen, X. Li, Z. Chen, A. Ozden, J. E. Huang, P. Ou, J. Dong, J. Zhang, C. Tian, B. Lee, X. Wang, S. Liu, Q. Qu, S. Wang, Y. Xu, R. K. Miao, Y. Zhao, Y. Liu, C. Qiu, J. Abed, H. Liu, H. Shin, D. Wang, Y. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, 10.1038/s41565-023-01543-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Bimolecularly passivated interface enables efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: Cheng Liu, Yi Yang, Hao Chen, Jian Xu, Ao Liu, Abdulaziz S. R. Bati, Huihui Zhu, Luke Grater, Shreyash Sudhakar Hadke, Chuying Huang, Vinod K. Sangwan, Tong Cai, Donghoon Shin, Lin X. Chen, Mark C. Hersam, Chad A. Mirkin, Bin Chen, Mercouri G. Kanatzidis, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adk1633
Year: 2023

DOWNLOAD

Halide homogenization for low energy loss in 2-eV-bandgap perovskites and increased efficiency in all-perovskite triple-junction solar cells

Authors: Hao Chen, Kunal Datta, Alessandro Caiazzo, Willemijn H. M. Remmerswaal, Nick R. M. Schipper, Zehua Chen, Kevin Ho, Akash Dasgupta, Gunnar Kusch, Riccardo Ollearo, Laura Bellini, Shuaifeng Hu, Zaiwei Wang, Chongwen Li, Sam Teale, Luke Grater, Bin Chen, Martijn M. Wienk, Rachel A. Oliver, Henry J. Snaith, René A. J. Janssen & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01406-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Direct Membrane Deposition for CO2 Electrolysis

Authors: T. Alkayyali, A. S. Zeraati, H. Mar, F. Arabyarmohammadi, S. Saber, R. K. Miao, C. P. O'Brien, H. Liu, Z. Xie, G. Wang, E. H. Sargent, N. Zhao, D. Sinton
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.3c01716
Year: 2023

DOWNLOAD

Anion optimization for bifunctional surface passivation in perovskite solar cells

Authors: Jian Xu, Hao Chen, Luke Grater, Cheng Liu, Yi Yang, Sam Teale, Aidan Maxwell, Suhas Mahesh, Haoyue Wan, Yuxin Chang, Bin Chen, Benjamin Rehl, So Min Park, Mercouri G. Kanatzidis & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01705-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Low-loss contacts on textured substrates for inverted perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Nikolaos Lempesis, Wenjin Yu, Tareq Hossain, Lorenzo Agosta, Virginia Carnevali, Harindi R. Atapattu, Peter Serles, Felix T. Eickemeyer, Heejong Shin, Maral Vafaie, Deokjae Choi, Kasra Darabi, Eui Dae Jung, Yi Yang, Da Bin K im , S ha ik M. Zakeeruddin, Bin Chen, Aram Amassian, Tobin F il le te r , M er co ur i G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Lixin X ia o , U rs ula Rothlisberger, Michael Grätzel & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06745-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Halide-Driven Synthetic Control of InSb Colloidal QuantumDots Enables Short-Wave Infrared Photodetectors

Authors: Muhammad, Dongsun Choi, Darshan H. Parmar, Benjamin Rehl, Yangning Zhang,Ozan Atan, Gahyeon Kim, Pan Xia, Joao M. Pina, Mengsha Li, Yanjiang Liu,Oleksandr Voznyy, Sjoerd Hoogland, and Edward H. Sargen
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202306147
Year: 2023

DOWNLOAD

Molecular surface programming of rectifying junctions between InAs colloidal quantum dot solids

Authors: Maral Vafaiea, Amin Morteza Najariana, Jian Xua, Lee J. Richterb , Ruipeng Lic, Yangning Zhanga, Muhammad Imrana , Pan Xiaa , Hyeong Woo Bana , Larissa Levinaa, Ajay Singhd , Jet Meitznerd, Andras G. Pattantyus-Abrahamd, F. Pelayo García de Arquere , and Edward H. Sargent
Volume/Number: PNAS, DOI: 10.1073/pnas.2305327120
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective electrochemical synthesis of urea from nitrate and CO2 via relay catalysis on hybrid catalyst

Authors: Y. Luo, K. Xie, P. Ou, C. Lavallais, T. Peng, Z. Chen, Z. Zhang, N. Wang, X. Li, I. Grigioni, B. Liu, D. Sinton, J. B. Dunn, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-023-01020-4
Year: 2023

DOWNLOAD

Paired Electrosynthesis of H2 and Acetic Acid at A/cm2 Current Densities

Authors: C. Tian, X. Li, V. E. Nelson, P. Ou, D. Zhou, Y. Chen, J. Zhang, J. E. Huang, N. Wang, J. Yu, H. Liu, C. Liu, Y. Yang, T. Peng, Y. Zhao, B. Lee, S. Wang, E. Shirzadi, Z. Chen, R. K. Miao, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.3c01327
Year: 2023

DOWNLOAD

High carbon efficiency in CO-to-alcohol electroreduction using a CO reservoir

Authors: Sungjin Park, Ivan Grigioni, Tartela Alkayyali, Byoung-Hoon Lee, Jiheon Kim, Erfan Shirzadi, Roham Dorakhan, Geonhui Lee, Jehad Abed, Filippo Bossola, Eui Dae Jung, Yongxiang Liang, Mi Gyoung Lee, Ali Shayesteh Zeraati, Dongha Kim, David Sinton, and Edward Sargent
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2023.08.001
Year: 2023

DOWNLOAD

Cationic-group-functionalized electrocatalysts enable stable acidic CO2 electrolysis

Authors: Mengyang Fan, Jianan Erick Huang, Rui Kai Miao, Yu Mao, Pengfei Ou, Feng Li, Xiao-Yan Li, Yufei Cao, Zishuai Zhang, Jinqiang Zhang, Yu Yan, Adnan Ozden, Weiyan Ni, Ying Wang, Yong Zhao, Zhu Chen, Behrooz Khatir, Colin P. O’Brien , Yi Xu, Yurou Celine Xiao, Geoffrey I. N. Waterhouse, Kevin Golovin, Ziyun Wang, Edward H. Sargent & David Sinton
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-023-01003-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Closed-Loop Error-Correction Learning Accelerates Experimental Discovery of Thermoelectric Materials

Authors: Hitarth Choubisa, Md Azimul Haque, Tong Zhu, Lewei Zeng, Maral Vafaie, Derya Baran, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202302575
Year: 2023

DOWNLOAD

Navigating the path to stability in perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Edward H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI:10.1016/j.matt.2023.04.018
Year: 2023

DOWNLOAD

Long-term operating stability in perovskite photovoltaics

Authors: Authors: H. Zhu, S. Teale, M. N. Lintangpradipto, S. Mahesh, B. Chen, M. D. McGehee, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/s41578-023-00582-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Regulating surface potential maximizes voltage in all-perovskite tandems

Authors: Hao Chen, Aidan Maxwell, Chongwen Li, Sam Teale1, Bin Chen, Tong Zhu, Esma Ugur, George Harrison, Luke Grater, Junke Wang, Zaiwei Wang, Lewei Zeng, So Min Park, Lei Chen, Peter Serles, Rasha Abbas Awni, Biwas Subedi, Xiaopeng Zheng, Chuanxiao Xiao, Nikolas J. Podraza, Tobin Filleter, Cheng Liu, Yi Yang, Joseph M. Luther, Stefaan De Wolf, Mercouri G. Kanatzidis, Yanfa Yan & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-05541-z
Year: 2023

DOWNLOAD

Engineering ligand reactivity enables high-temperature operation of stable perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Jian Xu, Harindi R. Atapattu, Felix T. Eickemeyer, Kasra Darabi, Luke Grater, Yi Yang, Cheng Liu, Sam Teale, Bin Chen, Hao Chen, Tonghui Wang, Lewei Zeng, Aidan Maxwell, Zaiwei Wang, Keerthan R. Rao, Zhuoyun Cai, Shaik M. Zakeeruddin, Jonathan T. Pham, Chad M. Risko, Aram Amassian, Mercouri G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Michael Grätzel, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adi4107
Year: 2023

DOWNLOAD

Interpretable discovery of semiconductors with machine learning

Authors: Hitarth Choubisa, Petar Todorović, Joao M. Pina, Darshan H. Parmar, Ziliang, Oleksandr Voznyy, Isaac Tamblyn and Edward H. Sargent
Volume/Number: NPJ Computational Materials, https://doi.org/10.1038/s41524-023-01066-9
Year: 2023

DOWNLOAD

Closed-loop Error Correction Learning Accelerates Experimental Discovery of Thermoelectric Materials

Authors: Hitarth Choubisa, Md Azimul Haque, Tong Zhu, Lewei Zeng, Maral Vafaie, Derya Baran, Edward H Sargent
Volume/Number: https://doi.org/10.1002/adma.202302575
Year: 2023

DOWNLOAD

Sterically Suppressed Phase Segregation in 3D Hollow Mixed-Halide Wide Band Gap Perovskites

Authors: Luke Grater, Mingcong Wang, Sam Teale, Suhas Mahesh, AidanMaxwell, Yanjiang Liu, SoMinPark, BinChen, Frédéric Laquai, Mercouri G. Kanatzidis, and EdwardH.Sargent
Volume/Number: The Journal of Physical Chemistry Letters, DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c01156
Year: 2023

DOWNLOAD

Sequential Co-Passivation in InAs Colloidal Quantum Dot Solids Enables Efficient Near-Infrared Photodetectors

Authors: P. Xia, B. Sun, M. Biondi, J. Xu, O. Atan, M. Imran, Y. Hassan, Y. Liu, J. M. Pina, A. M. Najarian, L. Grater, K. Bertens, L. K. Sagar, H. Anwar, M. Choi, Y. Zhang, M. Hasham, F. Pelayo Garcia de Arquer, S. Hoogland, M. W. B. Wilson, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202301842
Year: 2023

DOWNLOAD

CO2 electroreduction to multicarbon products from carbonate capture liquid

Authors: Geonhui Lee, Armin Sedighian Rasouli, Byoung-Hoon Lee, inqiang Zhang, Da Hye Won, Yurou Celine Xiao, Jonathan P. Edwards, Mi Gyoung Lee, Eui Dae Jung, Fatemeh Arabyarmohammadi, Hengzhou Liu, Ivan Grigioni, Jehad Abed, Tartela Alkayyali, Shijie Liu, Ke Xie, Rui Kai Miao, Sungjin Park, Roham Dorakhan, Yong Zhao, Colin P. O’Brien, Zhu Chen, David Sinton, and Edward Sargent
Volume/Number: Joule 7, 1–12, June 21, 2023
Year: 2023

DOWNLOAD

Pressure dependence in aqueous-based electrochemical CO2 reduction

Authors: Liang Huang, Ge Gao, Chaobo Yang, Xiao-Yan Li, Rui Kai Miao, Yanrong Xue, Ke Xie, Pengfei Ou, Cafer T. Yavuz, Yu Han, Gaetano Magnotti, David Sinton, Edward H. Sargent & Xu Lu
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-38775-0
Year: 2023

DOWNLOAD

Control over Charge Carrier Mobility in the Hole Transport Layer Enables Fast Colloidal Quantum Dot Infrared Photodetectors

Authors: O. Atan, J. M. Pina, D. H. Parmar, P. Xia, Y. Zhang, A. Gulsaran, E. D. Jung, D. Choi, M. Imran, M. Yavuz, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Lett., 10.1021/acs.nanolett.3c00491
Year: 2023

DOWNLOAD

Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction

Authors: Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng , Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H. Sargent & Yuanjie Pang
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-05918-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Surface hydroxide promotes CO2 electrolysis to ethylene in acidic conditions

Authors: Y. Cao, Z. Chen, P. Li, A. Ozden, P. Ou, W. Ni, J. Abed, E. Shirzadi, J. Zhang, D. Sinton, J. Ge, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37898-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Inorganic wide-bandgap perovskite subcells with dipole bridge for all-perovskite tandems

Authors: Tiantian Li, Jian Xu, Renxing Lin, Sam Teale, Hongjiang Li, Zhou Liu, Chenyang Duan, Qian Zhao, Ke Xiao, Pu Wu, Bin Chen, Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Haowen Luo, Sushu Wan, Ludong Li, Qinye Bao, Yuxi Tian, Xueping Gao, Jin Xie , Edward H. Sargent & Hairen Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01250-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Electrified hydrocarbon-to-oxygenates coupled to hydrogen evolution for efficient greenhouse gas mitigation

Authors: Wan Ru Leow, Simon Völker, Raoul Meys, Jianan Erick Huang, Shaffiq A. Jaffer, André Bardow, Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37382-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective synthesis of butane from carbon monoxide using cascade electrolysis and thermocatalysis at ambient conditions

Authors: Mi Gyoung Lee, Xiao-Yan Li, Adnan Ozden, Joshua Wicks, Pengfei Ou, Yuhang Li, Roham Dorakhan, Jaekyoung Lee, Hoon Kee Park, Jin Wook Yang, Bin Chen, Jehad Abed, Roberto dos Reis, Geonhui Lee, Jianan Erick Huang, Tao Peng, Ya-Huei (Cathy) Chin, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI 10.1038/s41929-023-00937-0 30
Year: 2023

DOWNLOAD

Large piezoelectric response in a Jahn-Teller distorted molecular metal halide

Authors: S. Wang, A. A. Khan, S. Teale, J. Xu, D. H. Parmar, R. Zhao, L. Grater, P. Serles, Y. Zou, T. Filleter, D. S. Seferos, D. Ban, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37471-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Doping Shortens the Metal/Metal Distance and Promotes OH Coverage in Non-Noble Acidic Oxygen Evolution Reaction Catalysts

Authors: N. Wang, P. Ou, R. K. Miao, Y. Chang, Z. Wang, S. Hung, J. Abed, A. Ozden, H. Chen, H. Wu, J. E. Huang, D. Zhou, W. Ni, L. Fan, Y. Yan, T. Peng, D. Sinton, Y. Liu, H. Liang, E. H. Sargent Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.2c12431
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.2c12431
Year: 2023

DOWNLOAD

Suppressed phase segregation for triple-junction perovskite solar cells

Authors: Z. Wang, L. Zeng, T. Zhu, H. Chen, B. Chen, D. J. Kubicki, A. Balvanz, C. Li, A. Maxwell, E. Ugur, R. dos Reis, M. Cheng, G. Yang, B. Subedi, D. Luo, J. Hu, J. Wang, S. Teale, S. Mahesh, S. Wang, S. Hu, E. Jung, M. Wei, S. M. Park, L. Grater, E. Aydin, Z. Song, N. J. Podraza, Z. Lu, J. Huang, V. P. Dravid, S. De Wolf, Y. Yan, M. Gratzel, M. Kanatzidis, E. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06006-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Epitaxially grown silicon-based single-atom catalyst for visible-light-driven syngas production

Authors: Huai Chen, Yangyang Xiong, Jun Li, Jehad Abed, Da Wang, Adrián Pedrazo-Tardajos, Yueping Cao, Yiting Zhang, YingWang, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Yongfeng Hu, Sara Bals, Edward H. Sargent, Cheng-Yong Su, Zhenyu Yang
Volume/Number: Nature Communications, DOI, /0.1038/s41467-023-37401-3
Year: 2023

DOWNLOAD

A silver–copper oxide catalyst for acetate electrosynthesis from carbon monoxide

Authors: Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Byoung-Hoon Lee, Pengfei Ou, Jehad Abed, Colin O’Brien, Armin Sedighian Rasouli, Milivoj Plodinec, Rui Kai Miao, Erfan Shirzadi, Joshua Wicks, Sungjin Park, Geonhui Lee, Jinqiang Zhang, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Synthesis/ DOI: 10.1038/s44160-023-00259-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Supramolecular tuning of supported metal phthalocyanine catalysts for hydrogen peroxide electrosynthesis

Authors: Byoung-Hoon Lee, Heejong Shin, Armin Sedighian Rasouli, Hitarth Choubisa, Pengfei Ou, Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Geonhui Lee , Erfan Shirzadi, Rui Kai Miao, Joshua Wicks, Sungjin Park, Hyeon Seok Lee, Jinqiang Zhang, Yuanjun Chen, Zhu Chen, David Sinton, Taeghwan Hyeon, Yung-Eun Sung & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis/ DOI: 10.1038/s41929-023-00924-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Energy-and carbon-efficient CO2/CO electrolysis to multicarbon products via asymmetric ion migration–adsorption

Authors: A. Ozden, J. Li, S. Kandambeth, X. Li, S. Liu, O. Shekhah, P. Ou, Y. Z. Finfrock, Y. Wang, T. Alkayyali, F. Pelayo Garcia de Arquer, V. S. Kale, P. M. Bhatt, A. H. Ip, M. Eddaoudi, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-022-01188-2
Year: 2023

DOWNLOAD

Coordination Polymer Electrocatalysts Enable Efficient CO-to-Acetate Conversion

Authors: M. Luo, A. Ozden, Z. Wang, F. Li, J. E. Huang, S. Hung, Y. Wang, J. Li, D. Nam, Y. C. Li, Y. Xu, R. Lu, S. Zhang, Y. Lum, Y. Ren, L. Fan, F. Wang, H. Li, D. Appadoo, C. Dinh, Y. Liu, B. Chen, J. Wicks, H. Chen, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202209567
Year: 2023

DOWNLOAD

Enhanced Blue Emission in Rb2HfCl6 Double Perovskite via Bi3+ Doping and Cs+ Alloying

Authors: H. Wan, F. Jia, F. Dinic, M. Imran, B. Rehl, Y. Liu, W. Paritmongkol, P. Xia, Y. Wang, Y. Liu, S. Wang, Q. Lyu, G. F. Cotella, P. Chun, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem. Mater., 10.1021/acs.chemmater.2c02673
Year: 2023

DOWNLOAD

Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance

Authors: L. Luo, H. Zeng, Z. Wang, M. Li, S. You, B. Chen, A. Maxwell, Q. An, L. Cui, D. Luo, J. Hu, S. Li, X. Cai, W. Li, L. Li, R. Guo, R. Huang, W. Liang, Z. Lu, L. Mai, Y. Rong, E. H. Sargent, X. Li
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01205-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Conversion of CO2 to multicarbon products in strong acid by controlling the catalyst microenvironment

Authors: Y. Zhao, L. Hao, A. Ozden, S. Liu, R. K. Miao, P. Ou, T. Alkayyali, S. Zhang, J. Ning, Y. Liang, Y. Xu, M. Fan, Y. Chen, J. E. Huang, K. Xie, J. Zhang, C. P. O'Brien, F. Li, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Synthesis, DOI: 10.1038/s44160-022-00234-x
Year: 2023

DOWNLOAD

Rational design of Lewis base molecules for stable and efficient inverted perovskite solar cells

Authors: C. Li, X. Wang, E. Bi, F. Jiang, S. M. Park, Y. Li, L. Chen, Z. Wang, L. Zeng, H. Chen, Y. Liu, C. R. Grice, A. Abudulimu, J. Chung, Y. Xian, T. Zhu, H. Lai, B. Chen, R. J. Ellingson, F. Fu, D. S. Ginger, Z. Song, E. H. Sargent, Y. Yan
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.ade3970
Year: 2023

DOWNLOAD

Bifunctional Electron-Transporting Agent for Red Colloidal Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Authors: Y. Wang, H. Wan, J. Xu, Y. Zhong, E. D. Jung, S. M. Park, S. Teale, M. Imran, Y. Yu, P. Xia, Y. Won, K. Kim, Z. Lu, L. Liao, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.2c13677
Year: 2023

DOWNLOAD