2024


Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands

Authors: H. Chen, C. Liu, J. Xu. A. Maxwell, W. Zhou, Y. Yang, Q. Zhou, A. S. R. Bati, H. Wan, Z. Wang, L. Zeng, J. Wang, P. Serles, Y. Liu, S. Teale, Y. Liu, M. I. Saidaminov, M. Li, N. Rolston, S. Hoogland, T. Filleter, M. G. Kanatzidis, B. Chen, Z. Ning, E. H.Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adm9474
Year: 2024

DOWNLOAD

Nickel Oxide Hole Injection Layers for Balanced Charge Injection in Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Authors: Haoyue Wan, Eui Dae Jung, Tong Zhu, So Min Park, Joao M. Pina, Pan Xia, Koen Bertens, Ya-Kun Wang, Ozan Atan, Haijie Chen, Yi Hou, Seungjin Lee, Yu-Ho Won, Kwang-Hee Kim, Sjoerd Hoogland, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Micro Nano Small, DOI: 10.1002/smll.202402371
Year: 2024

DOWNLOAD

Ligand-modified nanoparticle surfaces influence CO electroreduction selectivity

Authors: Erfan Shirzadi, Qiu Jin, Ali Shayesteh Zeraati, Roham Dorakhan, Tiago J. Goncalves, Jehad Abed, Byoung-Hoon Lee, Armin Sedighian Rasouli, Joshua Wicks, Jinqiang Zhang, Pengfei Ou, Victor Boureau, Sungjin Park, Weiyan Ni , Geonhui Lee, Cong Tian, Debora Motta Meira, David Sinton, Samira Siahrostami & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-47319-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Reduction of 5-Hydroxymethylfurfural to2,5-Bis(hydroxymethyl)Furan at High Current Density usinga Ga-Doped AgCu:Cationomer Hybrid Electrocatalyst

Authors: Cong Tian, Jiaqi Yu, Daojin Zhou, Huajie Ze, Hengzhou Liu, Yuanjun Chen, Rong Xia,Pengfei Ou, Weiyan Ni, Ke Xie,* and Edward H. Sargen
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202312778
Year: 2024

DOWNLOAD

Photophysical properties of materials for high-speed photodetection

Authors: A. M. Najarian, M. Vafaie, B. Chen, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Reviews Physics, DOI: 10.1038/s42254-024-00699-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Engineering colloidal semiconductor nanocrystals for quantum information processing

Authors: Jawaher Almutlaq, Yuan Liu, Wasim J. Mir, Randy P. Sabatini, Dirk Englund, Osman M. Bakr & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-024-01606-4
Year: 2024

DOWNLOAD

Selective Electrified Propylene-to-Propylene Glycol Oxidation on Activated Rh-Doped Pd

Authors: Jianan Erick Huang, Yiqing Chen, Pengfei Ou, Xueda Ding, Yu Yan, Roham Dorakhan, Yanwei Lum, Xiao-Yan Li, Yang Bai, Chengqian Wu, Mengyang Fan, Mi Gyoung Lee, Rui Kai Miao, Yanjiang Liu, Colin O’Brien, Jinqiang Zhang, Cong Tian, Yongxiang Liang, Yi Xu, Mingchuan Luo, David Sinton, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.4c00312
Year: 2024

DOWNLOAD

The dynamic adsorption affinity of ligands is a surrogate for the passivation of surface defects

Authors: Jian Xu, AidanMaxwell, Zhaoning Song, Abdulaziz S. R. Bati, Hao Chen, Chongwen Li, So Min Park, Yanfa Yan, Bin Chen & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-46368-8
Year: 2024

DOWNLOAD

2D Hybrid Perovskites Employing an Organic Cation Paired with a Neutral Molecule

Authors: Morteza Najarian, Amin; Vafaie, Maral; Sabatini, Randy; Wang, Sasa; Li, Peng; Xu, Shihong; Saidaminov, Makhsud; Hoogland, Sjoerd; Sargent, Edward
Volume/Number: Journal of the American Chemical Society, DOI: 10.1021/jacs.3c12172
Year: 2024

DOWNLOAD

All-Perovskite Tandems Enabled by Surface Anchoring of Long-Chain Amphiphilic Ligands

Authors: Aidan Maxwell, Hao Chen, Luke Grater, Chongwen Li, Sam Teale, Junke Wang, Lewei Zeng, Zaiwei Wang, So Min Park, Maral Vafaie, Siraj Sidhik, Isaac W. Metcalf, Yanjiang Liu, Aditya D. Mohite, Bin Chen, and Edward H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.3c02470
Year: 2024

DOWNLOAD

Site-selective protonation enables efficient carbon monoxide electroreduction to acetate

Authors: Xinyue Wang, Yuanjun Chen, Feng Li, Rui Kai Miao, Jianan Erick Huang, Zilin Zhao, Xiao-Yan Li, Roham Dorakhan, Senlin Chu, Jinhong Wu, Sixing Zheng, Weiyan Ni, Dongha Kim, Sungjin Park, Yongxiang Liang, Adnan Ozden, Pengfei Ou, Yang Hou, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-44727-z
Year: 2024

DOWNLOAD

A thermotropic liquid crystal enables efficient and stable perovskite solar modules

Authors: Yi Yang, Cheng Liu, Yong Ding, Bin Ding , Jian Xu, Ao Liu, Jiaqi Yu, Luke Grater, Huihui Zhu, Shreyash Sudhakar Hadke, Vinod K. Sangwan , Abdulaziz S. R. Bati , Xiaobing Hu , Jiantao Li , So Min Park , Mark C. Hersam , Bin Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin , Mercouri G. Kanatzidis  & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01444-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Catalyst design for electrochemical CO2 reduction to ethylene

Authors: Yuanjun Chen, Rui Kai Miao, Christine Yu, David Sinton, Ke Xie, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Matter, 7, 25–37, January 3, 2024
Year: 2024

DOWNLOAD

Transient Measurements and Simulations Correlate Exchange Ligand Concentration and Trap States in Colloidal Quantum Dot Photodetectors

Authors: D. H. Parmar, B. Rehl, O. Atan, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.3c14611
Year: 2023

DOWNLOAD

Arresting Ion Migration from the ETL Increases Stability in Infrared Light Detectors Based on III-V Colloidal Quantum Dots

Authors: Pan Xia, Tong Zhu, Muhammad Imran, Joao M. Pina, Ozan Atan, Amin Morteza Najarian, Hao Chen, Yangning Zhang, Euidae Jung, Margherita Biondi, Maral Vafaie, Chongwen Li, Luke Grater, Aayushi Khatri, Ajay Singh, Sjoerd Hoogland, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202310122
Year: 2023

DOWNLOAD

Efficient multicarbon formation in acidic CO2 reduction via tandem electrocatalysis

Authors: Y. Chen, X. Li, Z. Chen, A. Ozden, J. E. Huang, P. Ou, J. Dong, J. Zhang, C. Tian, B. Lee, X. Wang, S. Liu, Q. Qu, S. Wang, Y. Xu, R. K. Miao, Y. Zhao, Y. Liu, C. Qiu, J. Abed, H. Liu, H. Shin, D. Wang, Y. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, 10.1038/s41565-023-01543-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Bimolecularly passivated interface enables efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: Cheng Liu, Yi Yang, Hao Chen, Jian Xu, Ao Liu, Abdulaziz S. R. Bati, Huihui Zhu, Luke Grater, Shreyash Sudhakar Hadke, Chuying Huang, Vinod K. Sangwan, Tong Cai, Donghoon Shin, Lin X. Chen, Mark C. Hersam, Chad A. Mirkin, Bin Chen, Mercouri G. Kanatzidis, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adk1633
Year: 2023

DOWNLOAD

Halide homogenization for low energy loss in 2-eV-bandgap perovskites and increased efficiency in all-perovskite triple-junction solar cells

Authors: Hao Chen, Kunal Datta, Alessandro Caiazzo, Willemijn H. M. Remmerswaal, Nick R. M. Schipper, Zehua Chen, Kevin Ho, Akash Dasgupta, Gunnar Kusch, Riccardo Ollearo, Laura Bellini, Shuaifeng Hu, Zaiwei Wang, Chongwen Li, Sam Teale, Luke Grater, Bin Chen, Martijn M. Wienk, Rachel A. Oliver, Henry J. Snaith, René A. J. Janssen & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01406-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Direct Membrane Deposition for CO2 Electrolysis

Authors: T. Alkayyali, A. S. Zeraati, H. Mar, F. Arabyarmohammadi, S. Saber, R. K. Miao, C. P. O'Brien, H. Liu, Z. Xie, G. Wang, E. H. Sargent, N. Zhao, D. Sinton
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.3c01716
Year: 2023

DOWNLOAD

Anion optimization for bifunctional surface passivation in perovskite solar cells

Authors: Jian Xu, Hao Chen, Luke Grater, Cheng Liu, Yi Yang, Sam Teale, Aidan Maxwell, Suhas Mahesh, Haoyue Wan, Yuxin Chang, Bin Chen, Benjamin Rehl, So Min Park, Mercouri G. Kanatzidis & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01705-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Low-loss contacts on textured substrates for inverted perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Nikolaos Lempesis, Wenjin Yu, Tareq Hossain, Lorenzo Agosta, Virginia Carnevali, Harindi R. Atapattu, Peter Serles, Felix T. Eickemeyer, Heejong Shin, Maral Vafaie, Deokjae Choi, Kasra Darabi, Eui Dae Jung, Yi Yang, Da Bin K im , S ha ik M. Zakeeruddin, Bin Chen, Aram Amassian, Tobin F il le te r , M er co ur i G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Lixin X ia o , U rs ula Rothlisberger, Michael Grätzel & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06745-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Halide-Driven Synthetic Control of InSb Colloidal QuantumDots Enables Short-Wave Infrared Photodetectors

Authors: Muhammad, Dongsun Choi, Darshan H. Parmar, Benjamin Rehl, Yangning Zhang,Ozan Atan, Gahyeon Kim, Pan Xia, Joao M. Pina, Mengsha Li, Yanjiang Liu,Oleksandr Voznyy, Sjoerd Hoogland, and Edward H. Sargen
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202306147
Year: 2023

DOWNLOAD

Molecular surface programming of rectifying junctions between InAs colloidal quantum dot solids

Authors: Maral Vafaiea, Amin Morteza Najariana, Jian Xua, Lee J. Richterb , Ruipeng Lic, Yangning Zhanga, Muhammad Imrana , Pan Xiaa , Hyeong Woo Bana , Larissa Levinaa, Ajay Singhd , Jet Meitznerd, Andras G. Pattantyus-Abrahamd, F. Pelayo García de Arquere , and Edward H. Sargent
Volume/Number: PNAS, DOI: 10.1073/pnas.2305327120
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective electrochemical synthesis of urea from nitrate and CO2 via relay catalysis on hybrid catalyst

Authors: Y. Luo, K. Xie, P. Ou, C. Lavallais, T. Peng, Z. Chen, Z. Zhang, N. Wang, X. Li, I. Grigioni, B. Liu, D. Sinton, J. B. Dunn, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-023-01020-4
Year: 2023

DOWNLOAD

Paired Electrosynthesis of H2 and Acetic Acid at A/cm2 Current Densities

Authors: C. Tian, X. Li, V. E. Nelson, P. Ou, D. Zhou, Y. Chen, J. Zhang, J. E. Huang, N. Wang, J. Yu, H. Liu, C. Liu, Y. Yang, T. Peng, Y. Zhao, B. Lee, S. Wang, E. Shirzadi, Z. Chen, R. K. Miao, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.3c01327
Year: 2023

DOWNLOAD

High carbon efficiency in CO-to-alcohol electroreduction using a CO reservoir

Authors: Sungjin Park, Ivan Grigioni, Tartela Alkayyali, Byoung-Hoon Lee, Jiheon Kim, Erfan Shirzadi, Roham Dorakhan, Geonhui Lee, Jehad Abed, Filippo Bossola, Eui Dae Jung, Yongxiang Liang, Mi Gyoung Lee, Ali Shayesteh Zeraati, Dongha Kim, David Sinton, and Edward Sargent
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2023.08.001
Year: 2023

DOWNLOAD

Cationic-group-functionalized electrocatalysts enable stable acidic CO2 electrolysis

Authors: Mengyang Fan, Jianan Erick Huang, Rui Kai Miao, Yu Mao, Pengfei Ou, Feng Li, Xiao-Yan Li, Yufei Cao, Zishuai Zhang, Jinqiang Zhang, Yu Yan, Adnan Ozden, Weiyan Ni, Ying Wang, Yong Zhao, Zhu Chen, Behrooz Khatir, Colin P. O’Brien , Yi Xu, Yurou Celine Xiao, Geoffrey I. N. Waterhouse, Kevin Golovin, Ziyun Wang, Edward H. Sargent & David Sinton
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-023-01003-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Closed-Loop Error-Correction Learning Accelerates Experimental Discovery of Thermoelectric Materials

Authors: Hitarth Choubisa, Md Azimul Haque, Tong Zhu, Lewei Zeng, Maral Vafaie, Derya Baran, and Edward H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.202302575
Year: 2023

DOWNLOAD

Navigating the path to stability in perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Edward H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI:10.1016/j.matt.2023.04.018
Year: 2023

DOWNLOAD

Long-term operating stability in perovskite photovoltaics

Authors: Authors: H. Zhu, S. Teale, M. N. Lintangpradipto, S. Mahesh, B. Chen, M. D. McGehee, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/s41578-023-00582-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Regulating surface potential maximizes voltage in all-perovskite tandems

Authors: Hao Chen, Aidan Maxwell, Chongwen Li, Sam Teale1, Bin Chen, Tong Zhu, Esma Ugur, George Harrison, Luke Grater, Junke Wang, Zaiwei Wang, Lewei Zeng, So Min Park, Lei Chen, Peter Serles, Rasha Abbas Awni, Biwas Subedi, Xiaopeng Zheng, Chuanxiao Xiao, Nikolas J. Podraza, Tobin Filleter, Cheng Liu, Yi Yang, Joseph M. Luther, Stefaan De Wolf, Mercouri G. Kanatzidis, Yanfa Yan & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-05541-z
Year: 2023

DOWNLOAD

Engineering ligand reactivity enables high-temperature operation of stable perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Jian Xu, Harindi R. Atapattu, Felix T. Eickemeyer, Kasra Darabi, Luke Grater, Yi Yang, Cheng Liu, Sam Teale, Bin Chen, Hao Chen, Tonghui Wang, Lewei Zeng, Aidan Maxwell, Zaiwei Wang, Keerthan R. Rao, Zhuoyun Cai, Shaik M. Zakeeruddin, Jonathan T. Pham, Chad M. Risko, Aram Amassian, Mercouri G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Michael Grätzel, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adi4107
Year: 2023

DOWNLOAD

Interpretable discovery of semiconductors with machine learning

Authors: Hitarth Choubisa, Petar Todorović, Joao M. Pina, Darshan H. Parmar, Ziliang, Oleksandr Voznyy, Isaac Tamblyn and Edward H. Sargent
Volume/Number: NPJ Computational Materials, https://doi.org/10.1038/s41524-023-01066-9
Year: 2023

DOWNLOAD

Closed-loop Error Correction Learning Accelerates Experimental Discovery of Thermoelectric Materials

Authors: Hitarth Choubisa, Md Azimul Haque, Tong Zhu, Lewei Zeng, Maral Vafaie, Derya Baran, Edward H Sargent
Volume/Number: https://doi.org/10.1002/adma.202302575
Year: 2023

DOWNLOAD

Sterically Suppressed Phase Segregation in 3D Hollow Mixed-Halide Wide Band Gap Perovskites

Authors: Luke Grater, Mingcong Wang, Sam Teale, Suhas Mahesh, AidanMaxwell, Yanjiang Liu, SoMinPark, BinChen, Frédéric Laquai, Mercouri G. Kanatzidis, and EdwardH.Sargent
Volume/Number: The Journal of Physical Chemistry Letters, DOI: 10.1021/acs.jpclett.3c01156
Year: 2023

DOWNLOAD

Sequential Co-Passivation in InAs Colloidal Quantum Dot Solids Enables Efficient Near-Infrared Photodetectors

Authors: P. Xia, B. Sun, M. Biondi, J. Xu, O. Atan, M. Imran, Y. Hassan, Y. Liu, J. M. Pina, A. M. Najarian, L. Grater, K. Bertens, L. K. Sagar, H. Anwar, M. Choi, Y. Zhang, M. Hasham, F. Pelayo Garcia de Arquer, S. Hoogland, M. W. B. Wilson, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202301842
Year: 2023

DOWNLOAD

CO2 electroreduction to multicarbon products from carbonate capture liquid

Authors: Geonhui Lee, Armin Sedighian Rasouli, Byoung-Hoon Lee, inqiang Zhang, Da Hye Won, Yurou Celine Xiao, Jonathan P. Edwards, Mi Gyoung Lee, Eui Dae Jung, Fatemeh Arabyarmohammadi, Hengzhou Liu, Ivan Grigioni, Jehad Abed, Tartela Alkayyali, Shijie Liu, Ke Xie, Rui Kai Miao, Sungjin Park, Roham Dorakhan, Yong Zhao, Colin P. O’Brien, Zhu Chen, David Sinton, and Edward Sargent
Volume/Number: Joule 7, 1–12, June 21, 2023
Year: 2023

DOWNLOAD

Pressure dependence in aqueous-based electrochemical CO2 reduction

Authors: Liang Huang, Ge Gao, Chaobo Yang, Xiao-Yan Li, Rui Kai Miao, Yanrong Xue, Ke Xie, Pengfei Ou, Cafer T. Yavuz, Yu Han, Gaetano Magnotti, David Sinton, Edward H. Sargent & Xu Lu
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-38775-0
Year: 2023

DOWNLOAD

Control over Charge Carrier Mobility in the Hole Transport Layer Enables Fast Colloidal Quantum Dot Infrared Photodetectors

Authors: O. Atan, J. M. Pina, D. H. Parmar, P. Xia, Y. Zhang, A. Gulsaran, E. D. Jung, D. Choi, M. Imran, M. Yavuz, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Lett., 10.1021/acs.nanolett.3c00491
Year: 2023

DOWNLOAD

Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction

Authors: Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng , Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H. Sargent & Yuanjie Pang
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-05918-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Surface hydroxide promotes CO2 electrolysis to ethylene in acidic conditions

Authors: Y. Cao, Z. Chen, P. Li, A. Ozden, P. Ou, W. Ni, J. Abed, E. Shirzadi, J. Zhang, D. Sinton, J. Ge, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37898-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Inorganic wide-bandgap perovskite subcells with dipole bridge for all-perovskite tandems

Authors: Tiantian Li, Jian Xu, Renxing Lin, Sam Teale, Hongjiang Li, Zhou Liu, Chenyang Duan, Qian Zhao, Ke Xiao, Pu Wu, Bin Chen, Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Haowen Luo, Sushu Wan, Ludong Li, Qinye Bao, Yuxi Tian, Xueping Gao, Jin Xie , Edward H. Sargent & Hairen Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01250-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Electrified hydrocarbon-to-oxygenates coupled to hydrogen evolution for efficient greenhouse gas mitigation

Authors: Wan Ru Leow, Simon Völker, Raoul Meys, Jianan Erick Huang, Shaffiq A. Jaffer, André Bardow, Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37382-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective synthesis of butane from carbon monoxide using cascade electrolysis and thermocatalysis at ambient conditions

Authors: Mi Gyoung Lee, Xiao-Yan Li, Adnan Ozden, Joshua Wicks, Pengfei Ou, Yuhang Li, Roham Dorakhan, Jaekyoung Lee, Hoon Kee Park, Jin Wook Yang, Bin Chen, Jehad Abed, Roberto dos Reis, Geonhui Lee, Jianan Erick Huang, Tao Peng, Ya-Huei (Cathy) Chin, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI 10.1038/s41929-023-00937-0 30
Year: 2023

DOWNLOAD

Large piezoelectric response in a Jahn-Teller distorted molecular metal halide

Authors: S. Wang, A. A. Khan, S. Teale, J. Xu, D. H. Parmar, R. Zhao, L. Grater, P. Serles, Y. Zou, T. Filleter, D. S. Seferos, D. Ban, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37471-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Doping Shortens the Metal/Metal Distance and Promotes OH Coverage in Non-Noble Acidic Oxygen Evolution Reaction Catalysts

Authors: N. Wang, P. Ou, R. K. Miao, Y. Chang, Z. Wang, S. Hung, J. Abed, A. Ozden, H. Chen, H. Wu, J. E. Huang, D. Zhou, W. Ni, L. Fan, Y. Yan, T. Peng, D. Sinton, Y. Liu, H. Liang, E. H. Sargent Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.2c12431
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.2c12431
Year: 2023

DOWNLOAD

Suppressed phase segregation for triple-junction perovskite solar cells

Authors: Z. Wang, L. Zeng, T. Zhu, H. Chen, B. Chen, D. J. Kubicki, A. Balvanz, C. Li, A. Maxwell, E. Ugur, R. dos Reis, M. Cheng, G. Yang, B. Subedi, D. Luo, J. Hu, J. Wang, S. Teale, S. Mahesh, S. Wang, S. Hu, E. Jung, M. Wei, S. M. Park, L. Grater, E. Aydin, Z. Song, N. J. Podraza, Z. Lu, J. Huang, V. P. Dravid, S. De Wolf, Y. Yan, M. Gratzel, M. Kanatzidis, E. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06006-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Epitaxially grown silicon-based single-atom catalyst for visible-light-driven syngas production

Authors: Huai Chen, Yangyang Xiong, Jun Li, Jehad Abed, Da Wang, Adrián Pedrazo-Tardajos, Yueping Cao, Yiting Zhang, YingWang, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Yongfeng Hu, Sara Bals, Edward H. Sargent, Cheng-Yong Su, Zhenyu Yang
Volume/Number: Nature Communications, DOI, /0.1038/s41467-023-37401-3
Year: 2023

DOWNLOAD

A silver–copper oxide catalyst for acetate electrosynthesis from carbon monoxide

Authors: Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Byoung-Hoon Lee, Pengfei Ou, Jehad Abed, Colin O’Brien, Armin Sedighian Rasouli, Milivoj Plodinec, Rui Kai Miao, Erfan Shirzadi, Joshua Wicks, Sungjin Park, Geonhui Lee, Jinqiang Zhang, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Synthesis/ DOI: 10.1038/s44160-023-00259-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Supramolecular tuning of supported metal phthalocyanine catalysts for hydrogen peroxide electrosynthesis

Authors: Byoung-Hoon Lee, Heejong Shin, Armin Sedighian Rasouli, Hitarth Choubisa, Pengfei Ou, Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Geonhui Lee , Erfan Shirzadi, Rui Kai Miao, Joshua Wicks, Sungjin Park, Hyeon Seok Lee, Jinqiang Zhang, Yuanjun Chen, Zhu Chen, David Sinton, Taeghwan Hyeon, Yung-Eun Sung & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis/ DOI: 10.1038/s41929-023-00924-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Energy-and carbon-efficient CO2/CO electrolysis to multicarbon products via asymmetric ion migration–adsorption

Authors: A. Ozden, J. Li, S. Kandambeth, X. Li, S. Liu, O. Shekhah, P. Ou, Y. Z. Finfrock, Y. Wang, T. Alkayyali, F. Pelayo Garcia de Arquer, V. S. Kale, P. M. Bhatt, A. H. Ip, M. Eddaoudi, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-022-01188-2
Year: 2023

DOWNLOAD

Coordination Polymer Electrocatalysts Enable Efficient CO-to-Acetate Conversion

Authors: M. Luo, A. Ozden, Z. Wang, F. Li, J. E. Huang, S. Hung, Y. Wang, J. Li, D. Nam, Y. C. Li, Y. Xu, R. Lu, S. Zhang, Y. Lum, Y. Ren, L. Fan, F. Wang, H. Li, D. Appadoo, C. Dinh, Y. Liu, B. Chen, J. Wicks, H. Chen, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202209567
Year: 2023

DOWNLOAD

Enhanced Blue Emission in Rb2HfCl6 Double Perovskite via Bi3+ Doping and Cs+ Alloying

Authors: H. Wan, F. Jia, F. Dinic, M. Imran, B. Rehl, Y. Liu, W. Paritmongkol, P. Xia, Y. Wang, Y. Liu, S. Wang, Q. Lyu, G. F. Cotella, P. Chun, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem. Mater., 10.1021/acs.chemmater.2c02673
Year: 2023

DOWNLOAD

Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance

Authors: L. Luo, H. Zeng, Z. Wang, M. Li, S. You, B. Chen, A. Maxwell, Q. An, L. Cui, D. Luo, J. Hu, S. Li, X. Cai, W. Li, L. Li, R. Guo, R. Huang, W. Liang, Z. Lu, L. Mai, Y. Rong, E. H. Sargent, X. Li
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01205-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Conversion of CO2 to multicarbon products in strong acid by controlling the catalyst microenvironment

Authors: Y. Zhao, L. Hao, A. Ozden, S. Liu, R. K. Miao, P. Ou, T. Alkayyali, S. Zhang, J. Ning, Y. Liang, Y. Xu, M. Fan, Y. Chen, J. E. Huang, K. Xie, J. Zhang, C. P. O'Brien, F. Li, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Synthesis, DOI: 10.1038/s44160-022-00234-x
Year: 2023

DOWNLOAD

Rational design of Lewis base molecules for stable and efficient inverted perovskite solar cells

Authors: C. Li, X. Wang, E. Bi, F. Jiang, S. M. Park, Y. Li, L. Chen, Z. Wang, L. Zeng, H. Chen, Y. Liu, C. R. Grice, A. Abudulimu, J. Chung, Y. Xian, T. Zhu, H. Lai, B. Chen, R. J. Ellingson, F. Fu, D. S. Ginger, Z. Song, E. H. Sargent, Y. Yan
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.ade3970
Year: 2023

DOWNLOAD

Bifunctional Electron-Transporting Agent for Red Colloidal Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Authors: Y. Wang, H. Wan, J. Xu, Y. Zhong, E. D. Jung, S. M. Park, S. Teale, M. Imran, Y. Yu, P. Xia, Y. Won, K. Kim, Z. Lu, L. Liao, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.2c13677
Year: 2023

DOWNLOAD

Precursor Tailoring Enables Alkylammonium Tin Halide Perovskite Phosphors for Solid-State Lighting

Authors: Z. Li, Z. Deng, A. Johnston, J. Luo, H. Chen, Y. Dong, R. Sabatini, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Funct. Mater., DOI:10.1002/adfm.202111346
Year: 2022

DOWNLOAD

A metal-supported single-atom catalytic site enables carbon dioxide hydrogenation

Authors: S. Hung, A. Xu, X. Wang, F. Li, S. Hsu, Y. Li, J. Wicks, E. G. Cervantes, A. S. Rasouli, Y. C. Li, M. Luo, D. Nam, N. Wang, T. Peng, Y. Yan, G. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-022-28456-9
Year: 2022

DOWNLOAD

Efficient electrosynthesis of n-propanol from carbon monoxide using a Ag–Ru–Cu catalyst

Authors: X. Wang, P. Ou, A. Ozden, S. Hung, J. Tam, C. M. Gabardo, J. Y. Howe, J. Sisler, K. Bertens, F. Pelayo Garcia de Arquer, R. K. Miao, C. P. O’Brien, Z. Wang, J. Abed, A. S. Rasouli, M. Sun, A. H. Ip, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-021-00967-7
Year: 2022

DOWNLOAD

Gas diffusion electrodes, reactor designs and key metrics of low-temperature CO2 electrolysers

Authors: D. Wakerley, S. Lamaison, J. Wicks, A. Clemens, J. Feaster, D. Corral, S. A. Jaffer, A. Sarkar, M. Fontecave, E. B. Duoss, S. Baker, E. H. Sargent, T. F. Jaramillo, C. Hahn
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-021-00973-9
Year: 2022

DOWNLOAD

Wide-Bandgap Perovskite Quantum Dots in Perovskite Matrix for Sky-Blue Light-Emitting Diodes

Authors: Y. Liu, Z. Li, J. Xu, Y. Dong, B. Chen, S. M. Park, D. Ma, S. Lee, J. E. Huang, S. Teale, O. Voznyy, E. H. Sargent.
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.1c12556
Year: 2022

DOWNLOAD

Redox-mediated electrosynthesis of ethylene oxide from CO2 and water

Authors: Y. Li, A. Ozden, W. R. Leow, P. Ou, J. E. Huang, Y. Wang, K. Bertens, Y. Xu, Y. Liu, C. Roy, H. Jiang, D. Sinton, C. Li, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-022-00749-8
Year: 2022

DOWNLOAD

Quantum-size-tuned heterostructures enable efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: H. Chen, S. Teale, B. Chen, Y. Hou, L. Grater1, T.  Zhu, K. Bertens, S.M. Park, H.R. Atapattu, Y. Gao, M. Wei, A. K. Johnston, Q. Zhou, K. Xu, D. Yu, C. Han, T. Cui, E. H. Jung, C. Zhou, W. Zhou, A. H. Proppe, S. Hoogland, F. Laquai, T. Filleter, K. R. Graham, Z. Ning and E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-022-00985-1
Year: 2022

DOWNLOAD

Ga doping disrupts C-C coupling and promotes methane electroproduction on CuAl catalysts

Authors: A. S. Rasouli, X. Wang, J. Wicks, C. T. Dinh, J. Abed, F. Wu, S. Hung, K. Bertens, J. E. Huang, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem Catalysis, DOI:10.1016/j.checat.2022.03.016
Year: 2022

DOWNLOAD

In Situ Inorganic Ligand Replenishment Enables Bandgap Stability in Mixed-Halide Perovskite Quantum Dot Solids

Authors: Y. Wang, K. Singh, J. Li, Y. Dong, X. Wang, J. M. Pina, Y. Yu, R. Sabatini, Y. Liu, D. Ma, J. Liu, Z. Liu, Y. Gao, O. Voznyy, W. Ma, M. Fung, L. Liao, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202200854
Year: 2022

DOWNLOAD

High-Throughput Evaluation of Emission and Structure in Reduced-Dimensional Perovskites

Authors: H. Anwar, A. Johnston, S. Mahesh, K. Singh, Z. Wang, D. A. Kuntz, I. Tamblyn, O. Voznyy, G. G. Prive, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1021/acscentsci.2c00041
Year: 2022

DOWNLOAD

Quantum-size-tuned heterostructures enable efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: H. Chen, S. Teale, B. Chen, Y. Hou, L. Grater, T.  Zhu, K. Bertens, S. M. Park, H. R. Atapattu, Y. Gao, M. Wei, A. K. Johnston, Q. Zhou, K. Xu, D. Yu, C. Han, T. Cui, E. H. Jung, C. Zhou, W. Zhou, A. H. Proppe, S. Hoogland, F. Laquai, T. Filleter, K. R. Graham, Z. Ning, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-022-00985-1
Year: 2022

DOWNLOAD

Carbon-efficient carbon dioxide electrolysers

Authors: A. Ozden, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. E. Huang, J. Wicks, J. Sisler, R. K. Miao, C. P. O’Brien, G. Lee, X. Wang, A. H. Ip, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Sustainability, DOI: 10.1038/s41893-022-00879-8
Year: 2022

DOWNLOAD

What does net zero by 2050 mean to the solar energy materials researcher?

Authors: B. Chen, E. H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI: 10.1016/j.matt.2022.04.015
Year: 2022

DOWNLOAD

High-Throughput Evaluation of Emission and Structure in Reduced-Dimensional Perovskites

Authors: H. Anwar, A. Johnston, S. Mahesh, K. Singh, Z. Wang, D. A. Kuntz, I. Tamblyn, O. Voznyy, G. G. Prive, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Cent. Sci., DOI: 10.1021/acscentsci.2c00041
Year: 2022

DOWNLOAD

All-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation

Authors: R. Lin, J. Xu, M. Wei, Y. Wang, Z. Qin, Z. Liu, J. Wu, K. Xiao, B. Chen, S. M. Park, G. Chen, H. R. Atapattu, K. R. Graham, J. Xu, J. Zhu, L. Li, C. Zhang, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-021-04372-8
Year: 2022

DOWNLOAD

A microchanneled solid electrolyte for carbon-efficient CO2 electroly

Authors: Y. Xu, R. K. Miao, J. P. Edwards, S. Liu, C. P. O’Brien, C. M. Gabardo, M. Fan, J. E. Huang, A. Robb, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2022.04.023
Year: 2022

DOWNLOAD

Eliminating the need for anodic gas separation in CO2 electroreduction systems via liquid-to-liquid anodic upgrading

Authors: K. Xie, A. Ozden, R. K. Miao, Y. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-022-30677-x
Year: 2022

DOWNLOAD

High carbon utilization in CO2 reduction to multi-carbon products in acidic media

Authors: Y. Xie, P. Ou, X. Wang, Z. Xu, Y. C. Li, Z. Wang, J. E. Huang, J. Wicks, C. McCallum, N. Wang, Y. Wang, T. Chen, B. T. W. Lo, D. Sinton, J. C. Yu, Y. Wang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-022-00788-1
Year: 2022

DOWNLOAD

Bipolar membrane electrolyzers enable high singlepass CO2 electroreduction to multicarbon products

Authors: K. Xie, R. K. Miao, A. Ozden, S. Liu, Z. Chen, C. T. Dinh, J. E. Huang, Q. Xu, C. M. Gabardo, G. Lee, J. P. Edwards, C. P. O’Brien, S. W. Boettcher, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communicatioins, DOI: 10.1038/s41467-022-31295-3
Year: 2022

DOWNLOAD

Fast Near-Infrared Photodetection Using III–V Colloidal Quantum Dots

Authors: B. Sun, A. M. Najarian, L. K. Sagar, M. Biondi, M. Choi, X. Li, L. Levina, S. Baek, C. Zheng, S. Lee, A. R. Kirmani, R. Sabatini, J. Abed, M. Liu, M. Vafaie, P. Li, L. J. Richter, O. Voznyy, M. Chekini, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202203039
Year: 2022

DOWNLOAD

Sub-millimetre light detection and ranging using perovskites

Authors: A. M. Najarian, M. Vafaie, A. Johnston, T. Zhu, M. Wei, M. I. Saidaminov, Y. Hou, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-022-00799-7
Year: 2022

DOWNLOAD

Germanium silicon oxide achieves multi-coloured ultra-long phosphorescence and delayed fluorescence at high temperature

Authors: H. Chen, M. Wei, Y. He, J. Abed, S. Teale, E. H. Sargent, Z. Yang
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-022-32133-2
Year: 2022

DOWNLOAD

Quantum-Size-Effect Tuning Enables Narrowband IR Photodetection with Low Sunlight Interference

Authors: J. M. Pina, M. Vafaie, D. H. Parmar, O. Atan, P. Xia, Y. Zhang, A. M. Najarian, F. Pelayo Garcia de Arquer, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c02756
Year: 2022

DOWNLOAD

Controlled Crystal Plane Orientations in the ZnO Transport Layer Enable High-Responsivity, Low-Dark-Current Infrared Photodetectors

Authors: D. H. Parmar, J. M. Pina, T. Zhu, M. Vafaie, O. Atan, M. Biondi, A. M. Najjariyan, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202200321
Year: 2022

DOWNLOAD

Narrowing the Phase Distribution of Quasi-2D Perovskites for Stable Deep-Blue Electroluminescence

Authors: Y. Nah, D. Solanki, Y. Dong, J. A. Rohr, A. D. Taylor, S. Hu, E. H. Sargent, D. H. Kim
Volume/Number: Adv. Sci., DOI: 10.1002/advs.202201807
Year: 2022

DOWNLOAD

Engineering Electro-Optic BaTiO3 Nanocrystals via Efficient Doping

Authors: S. Wang, T. Zhu, R. Sabatini, A. M. Najarian, M. Imran, R. Zhao, P. Xia, L. Zeng, S. Hoogland, D. S. Seferos, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202207261
Year: 2022

DOWNLOAD

Machine learning for a sustainable energy future

Authors: Z. Yao, Y. Lum, A. Johnston, L. M. Mejia-Mendoza, X. Zhou, Y. Wen, A. Aspuru-Guzik, E. H. Sargent, Z. W. Seh
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-022-00490-5
Year: 2022

DOWNLOAD

Electron-Transport Layers Employing Strongly Bound Ligands Enhance Stability in Colloidal Quantum Dot Infrared Photodetectors

Authors: Y. Zhang, M. Vafaie, J. Xu, J. M. Pina, P. Xia, A. M. Najarian, O. Atan, M. Imran, K. Xie, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202206884
Year: 2022

DOWNLOAD

Dipole Engineering through the Orientation of Interface Molecules for Efficient InP Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Authors: S. Lee, S. M. Park, E. D. Jung, T. Zhu, J. M. Pina, H. Anwar, F. Wu, G. Chen, Y. Dong, T. Cui, M. Wei, K. Bertens, Y. Wang, B. Chen, T. Filleter, S. Hung, Y. Won, K. H. Kim, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.2c09705
Year: 2022

DOWNLOAD

A roadmap for the commercialization of perovskite light emitters

Authors: T. Han, K. Y. Jang, Y. Dong, R. H. Friend, E. H. Sargent, T. Lee
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-022-00459-4
Year: 2022

DOWNLOAD

Regulating surface potential maximizes voltage in all-perovskite tandems

Authors: H. Chen, A. Maxwell, C. Li, S. Teale, B. Chen, T. Zhu, E. Ugur, G. Harrison, L. Grater, J. Wang, Z. Wang, L. Zeng, S. M. Park, L. Chen, P. Serles, R. A. Awni, B. Subedi, X. Zheng, C. Xiao, N. J. Podraza, T. Filleter, C. Liu, Y. Yang, J. M. Luther, S. De Wolf, M. G. Kanatzidis, Y. Yan, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-05541-z
Year: 2022

DOWNLOAD

High-Rate and Selective CO2 Electrolysis to Ethylene via Metal-Organic-Framework-Augmented CO2 Availability

Authors: D. Nam, O. Shekhah, A. Ozden, C. McCallum, F. Li, X. Wang, Y. Lum, T. Lee, J. Li, J. Wicks, A. Johnston, D. Sinton, M. Eddaoudi, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202207088
Year: 2022

DOWNLOAD

10 tips on how we write papers

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI: 10.1016/j.matt.2022.09.025
Year: 2022

DOWNLOAD

Copper/alkaline earth metal oxide interfaces for electrochemical CO2-to-alcohol conversion by selective hydrogenation

Authors: A. Xu, S. Hung, A. Cao, Z. Wang, N. Karmodak, J. E. Huang, Y. Yan, A. S. Rasouli, A. Ozden, F. Wu, Z. Lin, H. Tsai, T. Lee, F. Li, M.chuan Luo, Y. Wang, X. Wang, J. Abed, Z. Wang, D. Nam, Y. C. Li, A. H. Ip, D. Sinton, C. Dong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-022-00880-6
Year: 2022

DOWNLOAD

Accelerated chemical space search using a quantum-inspired cluster expansion approach

Authors: H. Choubisa, J. Abed, D. Mendoza, H. Matsumura, M. Sugimura, Z. Yao, Z. Wang, B. R.Sutherland, A. Aspuru-Guzik, E. H.Sargent
Volume/Number: Matter, DOI: 10.1016/j.matt.2022.11.031
Year: 2022

DOWNLOAD

Efficient bifacial monolithic perovskite/silicon tandem solar cells via bandgap engineering

Authors: M. De Bastiani, A. J. Mirabelli, Y. Hou, F. Gota, E. Aydin, T. G. Allen, J. Troughton, A. S. Subbiah, F. H. Isikgor, J. Liu, L. Xu, B. Chen, E. Van Kerschaver, D. Baran, B. Fraboni, M. F. Salvador, U. W. Paetzold, E. H. Sargent, S. De Wolf
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-020-00756-8
Year: 2021

DOWNLOAD

Control Over Ligand Exchange Reactivity in Hole Transport Layer Enables High-Efficiency Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: M. Biondi, M. Choi, S. Lee, K. Bertens, M. Wei, A. R. Kirmani, G. Lee, H. T. Kung, L. J. Richter, S. Hoogland, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.0c02500
Year: 2021

DOWNLOAD

3D‐Printable Fluoropolymer Gas Diffusion Layers for CO2 Electroreduction

Authors: J. Wicks, M. L. Jue, V. A. Beck, J. S. Oakdale, N. A. Dudukovic, A. L. Clemens, S. Liang, M. E. Ellis, G. Lee, S. E. Baker, E. B. Duoss, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI:10.1002/adma.202003855
Year: 2021

DOWNLOAD

An antibonding valence band maximum enables defect-tolerant and stable GeSe photovoltaics

Authors: S. Liu, C. Dai, Y. Min, Y. Hou, A. H. Proppe, Y. Zhou, C. Chen, S. Chen, J. Tang, D. Xue, E. H. Sargent, J. Hu
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-021-20955-5
Year: 2021

DOWNLOAD

Self-Cleaning CO2 Reduction Systems: Unsteady Electrochemical Forcing Enables Stability

Authors: Y. Xu, J. P. Edwards, S. Liu, R. K. Miao, J. E. Huang, C. M. Gabardo, C. P. O’Brien, J. Li, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.0c02401
Year: 2021

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot photodetectors with 10-ns response time and 80% quantum efficiency at 1,550 nm

Authors: M. Vafaie, J. Z. Fan, A. M. Najarian, O. Ouellette, L. K. Sagar, K. Bertens, B. Sun, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI:10.1016/j.matt.2020.12.017
Year: 2021

DOWNLOAD

Grain Transformation and Degradation Mechanism of Formamidinium and Cesium Lead Iodide Perovskite under Humidity and Light

Authors: K. Ho, M. Wei, E. H. Sargent, G. C. Walker
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.0c02247
Year: 2021

DOWNLOAD

Band Engineering via Gradient Molecular Dopants for CsFA Perovskite Solar Cells

Authors: Z. Huang, M. Wei, A. H. Proppe, H. Chen, B. Chen, Y. Hou, Z. Ning, E. Sargent
Volume/Number: Adv. Funct. Mater., DOI:10.1002/adfm.202010572
Year: 2021

DOWNLOAD

Cascade CO2 electroreduction enables efficient carbonate-free production of ethylene

Authors: A. Ozden, Y. Wang, F. Li, M. Luo, J. Sisler, A. Thevenon, A. Rosas-Hernandez, T. Burdyny, Y. Lum, H. Yadegari, T. Agapie, J. C. Peters, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Joule, DOI:10.1016/j.joule.2021.01.007
Year: 2021

DOWNLOAD

Reagentless biomolecular analysis using a  molecular pendulum

Authors: J. Das, S. Gomis, J. B. Chen, H. Yousefi, S. Ahmed, A. Mahmud, W. Zhou, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Chemistry, DOI:10.1038/s41557-021-00644-y
Year: 2021

DOWNLOAD

Designing anion exchange membranes for CO2 electrolysers

Authors: D. A. Salvatore, C. M. Gabardo, A. Reyes, C. P. O’Brien, S. Holdcroft, P. Pintauro, B. Bahar, M. Hickner, C. Bae, D. Sinton, E. H. Sargent, C. P. Berlinguette
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-020-00761-x
Year: 2021

DOWNLOAD

Accelerated Discovery of Optoelectronic Materials

Authors: A. Johnston, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Photonics, DOI:10.1021/acsphotonics.0c01949
Year: 2021

DOWNLOAD

Solvent-Assisted Kinetic Trapping in Quaternary Perovskites

Authors: D. H. Parmar, J. M. Pina, H. Choubisa, G. Bappi, K. Bertens, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202008690
Year: 2021

DOWNLOAD

Electro-Optic Modulation Using Metal-Free Perovskites

Authors: Y. Gao, S. Meshkat, A. Johnston, C. Zheng, G. Walters, Q. Feng, X. Wang, M. Sun, A. M. Najarian, D. Xue, Y. Wang, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.1c03406
Year: 2021

DOWNLOAD

Stabilizing Highly Active Ru Sites by Suppressing Lattice Oxygen Participation in Acidic Water Oxidation

Authors: Y. Wen, P. Chen, L. Wang, S. Li, Z. Wang, J. Abed, X. Mao, Y. Min, C. T. Dinh, P. De Luna, R. Huang, L. Zhang, L. Wang, L. Wang, R. J. Nielsen, H. Li, T. Zhuang, C. Ke, O. Voznyy, Y. Hu, Y. Li, W. A. Goddard III, B. Zhang, H. Peng, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.1c00384
Year: 2021

DOWNLOAD

Synthesis, Applications, and Prospects of Quantum-Dot-in-Perovskite Solids

Authors: H. Chen, J. M. Pina, Y. Hou, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Energy Mater., DOI: 10.1002/aenm.202100774
Year: 2021

DOWNLOAD

CO2 electrolysis to multicarbon products in strong acid

Authors: J. E. Huang, F. Li, A. Ozden, A. S. Rasouli,F. Pelayo Garcia de Arquer, S. Liu, S. Zhang, M. Luo, X. Wang, Y. Lum, Y. Xu, K. Bertens, R. K. Miao, C. Dinh, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.abg6582
Year: 2021

DOWNLOAD

Gold-in-copper at low *CO coverage enables efficient electromethanation of CO2

Authors: X. Wang, P. Ou, J. Wicks, Y. Xie, Y. Wang, J. Li, J. Tam, D. Ren, J. Y. Howe, Z. Wang, A. Ozden, Y. Z. Finfrock, Y. Xu, Y. Li, A. S. Rasouli, K. Bertens, A. H. Ip, M. Graetzel, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-021-23699-4
Year: 2021

DOWNLOAD

Multication perovskite 2D/3D interfaces form via progressive dimensional reduction

Authors: A. H. Proppe, A. Johnston, S. Teale, A. Mahata, R. Quintero-Bermudez, E. H. Jung, L. Grater, T. Cui, T. Filleter, C. Kim, S. O. Kelley, F. De Angelis, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 1038/s41467-021-23616-9
Year: 2021

DOWNLOAD

All-Inorganic Quantum-Dot LEDs Based on a Phase-Stabilized α-CsPbI3 Perovskite

Authors: Y. Wang, F. Yuan, Y. Dong, J. Li, A. Johnston, B. Chen, M. I. Saidaminov, C. Zhou, X. Zheng, Y. Hou, K. Bertens, H. Ebe, D. Ma, Z. Deng, S. Yuan, R. Chen, L. K. Sagar, J. Liu, J. Fan, P. Li, X. Li, Y. Gao, M. Fung, Z. Lu, O. M. Bakr, L. Liao, E. H. Sargent
Volume/Number: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.202104812
Year: 2021

DOWNLOAD

Facet-Oriented Coupling Enables Fast and Sensitive Colloidal Quantum Dot Photodetectors

Authors: M. Biondi, M. Choi, Z. Wang, M. Wei, S. Lee, H. Choubisa, L. K. Sagar, B. Sun, S. Baek, B. Chen, P. Todorovic, A. M. Najarian, A. S. Rasouli, D. Nam, M. Vafaie, Y. C. Li, K. Bertens, S. Hoogland, O. Voznyy, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202101056
Year: 2021

DOWNLOAD

Ligand Exchange at a Covalent Surface Enables Balanced Stoichiometry in IIIV Colloidal Quantum Dots

Authors: M. Choi, L. K. Sagar, B. Sun, M. Biondi, S. Lee, A. M. Najjariyan, L. Levina, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01286
Year: 2021

DOWNLOAD

Single pass CO2 conversion exceeding 85% in the electrosynthesis of multicarbon products via local CO2 regeneration

Authors: C. P. O’Brien, R. K. Miao, S. Liu, Y. Xu, G. Lee, A. Robb, J. E. Huang, K. Xie, K. Bertens, C. M. Gabardo, J. P. Edwards, C. Dinh, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: ACS Energy Letters, DOI: 10.1021/acsenergylett.1c01122
Year: 2021

DOWNLOAD

Semiconductor quantum dots: Technological progress and future challenges

Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, D. V. Talapin, V. I. Klimov, Y. Arakawa, M. Bayer, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aaz8541
Year: 2021

DOWNLOAD

Passivation of the Buried Interface via Preferential Crystallization of 2D Perovskite on Metal Oxide Transport Layers

Authors: B. Chen, H. Chen, Y. Hou, J. Xu, S. Teale, K. Bertens, H. Chen, A. Proppe, Q. Zhou, D. Yu, K. Xu, M. Vafaie, Y. Liu, Y. Dong, E. H. Jung, C. Zheng, T. Zhu, Z. Ning, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202103394
Year: 2021

DOWNLOAD

Quantum Dot Self-Assembly Enables Low-Threshold Lasing

Authors: C. Zhou, J. M. Pina, T. Zhu, D. H. Parmar, H. Chang, J. Yu, F. Yuan, G. Bappi, Y. Hou, X. Zheng, J. Abed, H. Chen, J. Zhang, Y. Gao, B. Chen, Y. Wang, H. Chen, T. Zhang, S. Hoogland, M. I. Saidaminov, L. Sun, O. M. Bakr, H. Dong, L. Zhang, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Sci., DOI: 10.1002/advs.202101125
Year: 2021

DOWNLOAD

Glycerol oxidation pairs with carbon monoxide reduction for low-voltage generation of C2 and C3 product streams

Authors: H. Yadegari, A. Ozden, T. Alkayyali, V. Soni, A. Thevenon, A. Rosas-Hernandez, T. Agapie, J. C. Peters, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: ACS Energy Letters, DOI: 10.1021/acsenergylett.1c01639
Year: 2021

DOWNLOAD

In Situ Formation of Nano Ni–Co Oxyhydroxide Enables Water Oxidation Electrocatalysts Durable at High Current Densities

Authors: J. Abed, S. Ahmadi, L. Laverdure, A. Abdellah, C. P. O’Brien, K. Cole, P. Sobrinho, D. Sinton, D. Higgins, N. J. Mosey, S. J. Thorpe, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.202103812
Year: 2021

DOWNLOAD

Gold Adparticles on Silver Combine Low Overpotential and High Selectivity in Electrochemical CO2 Conversion

Authors: A. Ozden, Y. Liu, C. Dinh, J. Li, P. Ou, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: : ACS Appl. Energy Mater., DOI: 10.1021/acsaem.1c01577
Year: 2021

DOWNLOAD

Bright and Stable Light-Emitting Diodes Based on Perovskite Quantum Dots in Perovskite Matrix

Authors: Y. Liu, Y. Dong, T. Zhu, D. Ma, A. Proppe, B. Chen, C. Zheng, Y. Hou, S. Lee, B. Sun, E. H. Jung, F. Yuan, Y. Wang, L. K. Sagar, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, M. Choi, K. Singh, S. O. Kelley, O. Voznyy, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: : J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.1c02148
Year: 2021

DOWNLOAD

Ternary Alloys Enable Efficient Production of Methoxylated Chemicals via Selective Electrocatalytic Hydrogenation of Lignin Monomers

Authors: T. Peng, T. Zhuang, Y. Yan, J. Qian, G. R. Dick, J. Behaghel de Bueren, S. Hung, Y. Zhang, Z. Wang, J. Wicks, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. Abed, N. Wang, A. S. Rasouli, G. Lee, M. Wang, D. He, Z. Wang, Z. Liang, L. Song, X. Wang, B. Chen, A. Ozden, Y. Lum, W. Ru Leow, M. Luo, D. M. Meira, A. H. Ip, J. S. Luterbacher, W. Zhao, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.1c08348
Year: 2021

DOWNLOAD

The Impact of Ion Migration on the Electro-Optic Effect in Hybrid Organic-Inorganic Perovskites

Authors: M. Sun, R. Sabatini, P. Wang, A. Najarian, K. Bertens,  A. Johnston, S. Hoogland, E. Sargent
Volume/Number: Adv. Funct. Mater, DOI: 10.1002/adfm.202107939
Year: 2021

DOWNLOAD

Defect Tolerance of Mixed B‑Site Organic−Inorganic Halide Perovskites

Authors: J. Xu, A. Maxwell, M. Wei, Z. Wang, B. Chen, T. Zhu, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.1c02105
Year: 2021

DOWNLOAD

Bound State in the Continuum in Nanoantenna-Coupled Slab Waveguide Enables Low-Threshold Quantum-Dot Lasing

Authors: M. Wu, L. Ding, R. P. Sabatini, L. K. Sagar, G. Bappi, R. Paniagua-Dominguez, E. H. Sargent, A. I. Kuznetsov
Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c03696
Year: 2021

DOWNLOAD

Distribution control enables efficient reduced-dimensional perovskite LEDs

Authors: D. Ma, K. Lin, Y. Dong, H. Choubisa, A. H. Proppe, D. Wu, Y. Wang, B. Chen, P. Li, J. Z. Fan, F. Yuan, A. Johnston, Y. Liu, Y. Kang, Z. Lu, Z Wei, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-021-03997-z
Year: 2021

DOWNLOAD

Stabilizing Surface Passivation Enables Stable Operation of Colloidal Quantum Dot Photovoltaic Devices at Maximum Power Point in an Air Ambient

Authors: J. Choi, M. J. Choi, J. Kim, F. Dinic, P. Todorovic, B. Sun, M. Wei, S. W. Baek, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201906497
Year: 2020

DOWNLOAD

Transition Dipole Moments of n = 1, 2, and 3 Perovskite Quantum Wells from the Optical Stark Effect and Many-Body Perturbation Theory

Authors: A. H. Proppe, G. W. Walters, A. Y. Alsalloum, A. A. Zhumekenov, E. Mosconi, S. O. Kelley, F. De Angelis, L. Adamska, P. Umari, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI:10.1021/acs.jpclett.9b03349
Year: 2020

DOWNLOAD

Cascade surface modification of colloidal quantum dot inks enables efficient bulk homojunction photovoltaics

Authors: M. J. Choi, F. Pelayo Garcia de Arquer, A. H. Proppe, A. Seifitokaldani, J. Choi, J. Kim, S. w. Baek, M. Liu, B. Sun, M. Biondi, B. Scheffel, G. Walters, D. H. Nam, J. W. Jo, O. Ouellette, O. Voznyy, S. Hoogland, S. O. Kelley, Y. S. Jung, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13437-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Hydration‐Effect‐Promoting Ni–Fe Oxyhydroxide Catalysts for Neutral Water Oxidation

Authors: N. Wang, Z. Cao, X. Zheng, B. Zhang, S. M. Kozlov, P. Chen, C. Zou, X. Kong, Y. Wen, M. Liu, Y. Zhou, C. T. Dinh, L. Zheng, H. Peng, Y. Zhao, L. Cavallo, X. Zhang, E. H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201906806
Year: 2020

DOWNLOAD

Tuning OH binding energy enables selective electrochemical oxidation of ethylene to ethylene glycol

Authors: Y. Lum, J. E. Huang, Z. Wang, M. Luo, D. H. Nam, W. R. Leow, B. Chen, J. Wicks, Y. C. Li, Y. Wang, C. T. Dinh, J. Li, T. T. Zhuang, F. Li, T. K. Sham, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0386-4
Year: 2020

DOWNLOAD

Efficient near-infrared light-emitting diodes based on quantum dots in layered perovskite

Authors: L. Gao, L. N. Quan, F. Pelayo Garcia de Arquer, Y. Zhao, R. Munir, A. Proppe, R. Q. Bermudez, C. Zou, Z. Yang, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, S. Kinge, Z. Lu, S. O. Kelley, A. Amassian, J. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-019-0577-1
Year: 2020

DOWNLOAD

Efficient Methane Electrosynthesis Enabled by Tuning Local CO2 Availability

Authors: X. Wang, A. Xu, F. Li, S. Hung, D. H. Nam, C. M. Gabardo, Z. Wang, Y Xu, A. Ozden, A. S. Rasouli, A. H. Ip, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.9b12445
Year: 2020

DOWNLOAD

CO2 electrolysis to multicarbon products at activities greater than 1 A cm−2

Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, A. Ozden, J. Wicks, C. McCallum, A. R. Kirmani, D. H. Nam, C. Gabardo, A. Seifitokaldani, X. Wang, Y. C. Li, F. Li, J. Edwards, L. J. Richter, S. J. Thorpe, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aay4217
Year: 2020

DOWNLOAD

Combining Efficiency and Stability in Mixed Tin–Lead Perovskite Solar Cells by Capping Grains with an Ultrathin 2D Layer

Authors: M. Wei, K. Xiao, G. Walters, R. Lin, Y. Zhao, M. I. Saidaminov, P. Todorovic, A. Johnston, Z. Huang, H. Chen, A. Li, J. Zhu, Z. Yang, Y. K. Wang, A. H. Proppe, S. O. Kelley, Y. Hou, O. Voznyy, H. Tan, E.H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI:10.1002/adma.201907058
Year: 2020

DOWNLOAD

Engineering Directionality in Quantum Dot Shell Lasing Using Plasmonic Lattices

Authors: J. Guan, L. K. Sagar, R. Li, D. Wang, G. Bappi, N. E. Watkins, M. R. Bourgeois, L. Levina, F. Fan, S. Hoogland, O. Voznyy, J. Martins de Pina, R. D. Schaller, G. C. Schatz, E. H. Sargent, T. W. Odom
Volume/Number: Nano Lett., DOI:10.1021/acs.nanolett.9b05342
Year: 2020

DOWNLOAD

Heterogeneous Supersaturation in Mixed Perovskites

Authors: C. S. Tan, Y. Hou, M. I. Saidaminov, A. Proppe, Y. S. Huang, Y. Zhao, M. Wei, G. Walters, Z. Wang, Y. Zhao, P. Todorovic, S. O. Kelley, L. J. Chen, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Sci., DOI:10.1002/advs.201903166
Year: 2020

DOWNLOAD

Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells

Authors: X. Zheng, Y. Hou, C. Bao, J. Yin, F. Yuan, Z. Huang, K. Song, J. Liu, J. Troughton, N. Gasparini, C. Zhou, Y. Lin, D. J. Xue, B. Chen, A. K. Johnston, N. Wei, M. N. Hedhili, M. Wei, A. Y. Alsalloum, P. Maity, B. Turedi, C. Yang, D. Baran, T. D. Anthopoulos, Y. Han, Z. H. Lu, O. F. Mohammed, F. Gao, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-019-0538-4
Year: 2020

DOWNLOAD

Multi-cation perovskites prevent carrier reflection from grain surfaces

Authors: M. I. Saidaminov, K. Williams, M. Wei, A. Johnston, R. Quintero-Bermudez, M. Vafaie, J. M. Pina, A. H. Proppe, Y. Hou, G. Walters, S. O. Kelley, W. A. Tisdale, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-019-0602-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Solvent-Solute Coordination Engineering for Efficient Perovskite Luminescent Solar Concentrators

Authors: Z. Li, A. Johnston, M. Wei, M. I. Saidaminov, J. M. de Pina, X. Zheng, J. Liu, Y. Liu, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Joule, DOI:10.1016/j.joule.2020.01.003
Year: 2020

DOWNLOAD

Quantum Dot-Plasmon Lasing with Controlled Polarization Patterns

Authors: J. Guan, L. K. Sagar, R. Li, D. Wang, G. Bappi, W. Wang, N. Watkins, M. R. Bourgeois, L. Levina, F. Fan, S. Hoogland, O. Voznyy, J. M. de Pina, R. D. Schaller, G. C. Schatz, E. H. Sargent, T. W. Odom
Volume/Number: ACS Nano, DOI:10.1021/acsnano.9b09466
Year: 2020

DOWNLOAD

Molecular enhancement of heterogeneous CO2 reduction

Authors: D. H. Nam, P. De Luna, A. Rosas-Hernandez, A. Thevenon, F. Li, T. Agapie, J. C. Peters, O. Shekhah, M. Eddaoudi, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-020-0610-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Regioselective magnetization in semiconducting nanorods

Authors: T. Zhuang, Y. Li, X. Gao, M. Wei, F. Pelayo Garcia de Arquer, P. Todorovic, J. Tian, G. Li, C. Zhang, X. Li, L. Dong, Y. Song, Y. Lu, X. Yang, L. Zhang, F. Fan, S. O. Kelley, S. Yu, Z. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-019-0606-8
Year: 2020

DOWNLOAD

Edge stabilization in reduced-dimensional perovskites

Authors: L. N. Quan, D. Ma, Y. Zhao, O. Voznyy, H. Yuan, E. Bladt, J. Pan, F. Pelayo Garcia de Arquer, R. Sabatini, Z. Piontkowski, A. Emwas, P. Todorovic, R. Quintero-Bermudez, G. Walters, J. Z. Fan, M. Liu, H. Tan, M. I. Saidaminov, L. Gao, Y. Li2, D. H. Anjum, N. Wei, J. Tang, D. W. McCamant, M. B. J. Roeffaers, S. Bals, J. Hofkens, O. M. Bakr, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13944-2
Year: 2020

DOWNLOAD

High Color Purity Lead-Free Perovskite Light-Emitting Diodes via Sn Stabilization

Authors: H. Liang, F. Yuan, A. Johnston, C. Gao, H. Choubisa, Y. Gao, Y. Wang, L. K. Sagar, B. Sun, P. Li, G. Bappi, B. Chen, J. Li, Y. Wang, Y. Dong, D. Ma, Y. Gao, Y. Liu, M. Yuan, M. I. Saidaminov, S. Hoogland, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Sci., DOI:10.1002/advs.201903213
Year: 2020

DOWNLOAD

Efficient tandem solar cells with solution-processed perovskite on textured crystalline silicon

Authors: Y. Hou, E. Aydin, M. De Bastiani, C. Xiao, F. H. Isikgor, D. Xue, B. Chen, H. Chen, B. Bahrami, A. H. Chowdhury, A. Johnston, S. Baek, Z. Huang, M. Wei, Y. Dong, J. Troughton, R. Jalmood, A. J. Mirabelli, T. G. Allen, E. V. Kerschaver, M. I. Saidaminov, D. Baran, Q. Qiao, K. Zhu, S. De Wolf, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aaz3691
Year: 2020

DOWNLOAD

Chiral-perovskite optoelectronics

Authors: G. Long, R. Sabatini, M. I. Saidaminov, G. Lakhwani, A. Rasmita, X. Liu, E. H. Sargent, Weibo Gao
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/s41578-020-0181-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Enhanced Nitrate-to-Ammonia Activity on Copper−Nickel Alloys via Tuning of Intermediate Adsorption

Authors: Y. Wang, A. Xu, Z. Wang, L. Huang, J. Li, F. Li, J. Wicks, M. Luo, D. H. Nam, C. S. Tan, Y. Ding, J. Wu, Y. Lum, C. T. Dinh, D. Sinton, G. Zheng, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI:10.1021/jacs.9b13347
Year: 2020

DOWNLOAD

Enhanced optical path and electron diffusion length enable high-efficiency perovskite tandems

Authors: B. Chen, S-W. Baek, Y. Hou, E. Aydin, M. De Bastiani, B. Scheffel, A. Proppe, Z. Huang, M. Wei, Y-K. Wang, E-H. Jung, T. G. Allen, E. Van Kerschaver, F. P. Garcia de Arquer, M. I. Saidaminov, S. Hoogland, S. De Wolf, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-15077-3
Year: 2020

DOWNLOAD

Single-Precursor Intermediate Shelling Enables Bright, Narrow Line Width InAs/InZnP-Based QD Emitters

Authors: L. K. Sagar, G. Bappi, A. Johnston, B. Chen, P. Todorovic, L. Levina, M. I. Saidaminov, F. P. Garcia de Arquer, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem. Mater., DOI:10.1021/acs.chemmater.9b05110
Year: 2020

DOWNLOAD

Conventional Solvent Oxidizes Sn(II) in Perovskite Inks

Authors: M. I. Saidaminov, I. Spanopoulos, J. Abed, W. Ke, J. Wicks, M. G. Kanatzidis, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.0c00402
Year: 2020

DOWNLOAD

Solution-processed upconversion photodetectors based on quantum dots

Authors: W. Zhou, Y. Shang, F. Pelayo Garcia de Arquer, K. Xu, R. Wang, S. Luo, X. Xiao, X. Zhou, R. Huang, E. H. Sargent, Z. Ning
Volume/Number: Nature Electronics, DOI:10.1038/s41928-020-0388-x
Year: 2020

DOWNLOAD

Regulating strain in perovskite thin films through charge-transport layers

Authors: D. Xue, Y. Hou, S. Liu, M. Wei, B. Chen, Z. Huang, Z. Li, B. Sun, A. H. Proppe, Y. Dong, M. I. Saidaminov, S. O. Kelley, J. Hu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-15338-1
Year: 2020

DOWNLOAD

Machine-Learning-Accelerated Perovskite Crystallization

Authors: J. Kirman, A. Johnston, D. A. Kuntz, M. Askerka. Y. Gao, P. Todorovic, D. Ma, G. G. Prive, E. H. Sargent
Volume/Number: Matter, DOI:10.1016/j.matt.2020.02.012
Year: 2020

DOWNLOAD

Ligand-Assisted Reconstruction of Colloidal Quantum Dots Decreases Trap State Density

Authors: B. Sun, M. Vafaie, L. Levina, M. Wei, Y. Dong, Y. Gao, H. T. Kung, M. Biondi, A. H. Proppe, B. Chen, M. Choi, L. K. Sagar, O. Voznyy, S. O. Kelley, F. Laquai, Z. Lu, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Lett.,  DOI:10.1021/acs.nanolett.0c00638
Year: 2020

DOWNLOAD

Directional Light Emission from Layered Metal Halide Perovskite Crystals

Authors: G. W. Walters, L. Haeberle, R. Quintero-Bermudez, J. Brodeur, S. Kena-Cohen, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett.,  DOI:10.1021/acs.jpclett.0c00901
Year: 2020

DOWNLOAD

Bipolar-shell resurfacing for blue LEDs based on strongly confined perovskite quantum dots

Authors: Y. Dong, Y. Wang , F. Yuan, A. Johnston , Y. Liu, D. Ma, M. Choi, B. Chen, M. Chekini, S. Baek, L. K. Sagar, J. Fan, Y. Hou, M. Wu , S. Lee, B. Sun, S. Hoogland, R. Quintero-Bermudez, H. Ebe, P. Todorovic, F. Dinic, P. Li, H. T. Kung, M. I. Saidaminov, E. Kumacheva, E. Spiecker, L. Liao, O. Voznyy , Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-020-0714-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Chelating-agent-assisted control of CsPbBr3 quantum well growth enables stable blue perovskite emitters

Authors: Y. Wang, D. Ma, F. Yuan, K. Singh, J. M. Pina, A. Johnston, Y. Dong, C. Zhou, B. Chen, B. Sun, H. Ebe, J. Fan, M. Sun, Y. Gao, Z. Lu , O. Voznyy, L. Liao, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-17482-0
Year: 2020

DOWNLOAD

Enhanced multi-carbon alcohol electroproduction from CO via modulated hydrogen adsorption

Authors: J. Li, A. Xu, F. Li, Z. Wang, C. Zou, C. M. Gabardo, Y. Wang, A. Ozden, Y. Xu, D. Nam, Y. Lum, J. Wicks, B. Chen, Z. Wang, J. Chen, Y. Wen, T. Zhuang, M. Luo, X. Du, T. Sham, B. Zhang, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-17499-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Dimensional Mixing Increases the Efficiency of 2D/3D Perovskite Solar Cells

Authors: S. Teale, A. H. Proppe, E. H. Jung, A. Johnston, D. H. Parmar, B. Chen, Y. Hou, S. O. Kelley, E. H. Sargent.
Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01444
Year: 2020

DOWNLOAD

Tracking the expression of therapeutic protein targets in rare cells by antibody-mediated nanoparticle labelling and magnetic sorting

Authors: M. Labib, Z. Wang, S. U. Ahmed, R. M. Mohamadi, B. Duong, B. Green, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Biomedical Engineering, DOI: 10.1038/s41551-020-0590-1
Year: 2020

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Bulk Heterojunction Solids with near-Unity Charge Extraction Efficiency

Authors: M. Choi, S. Baek, S. Lee, M. Biondi, C. Zheng, P. Todorovic, P. Li, S. Hoogland, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Sci., DOI: 10.1002/advs.202000894
Year: 2020

DOWNLOAD

Bioinspiration in light harvesting and catalysis

Authors: A. H. Proppe, Y. C. Li, A. Aspuru-Guzik, C. P. Berlinguette, C. J. Chang, R. Cogdell, A. G. Doyle, J. Flick, N. M. Gabor, R. van Grondelle, S. Hammes-Schiffer, S. A. Jaffer, S. O. Kelley, M. Leclerc, K. Leo, T. E. Mallouk, P. Narang, G. S. Schlau-Cohen, G. D. Scholes, A. Vojvodic, V. W. Yam, J. Y. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-020-0222-0
Year: 2020

DOWNLOAD

Bifunctional Surface Engineering on SnO2 Reduces Energy Loss in Perovskite Solar Cells

Authors: E. H. Jung, B. Chen, K. Bertens, M. Vafaie, S. Teale, A. Proppe, Y. Hou, T. Zhu, C. Zheng, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Letters, DOI: 10.1021/acsenergylett.0c01566
Year: 2020

DOWNLOAD

Suppression of Auger Recombination by Gradient Alloying in InAs/CdSe/CdS QDs

Authors: L. K. Sagar, G. Bappi, A. Johnston, B. Chen, P. Todorovic, L. Levina, M. I. Saidaminov, F. Pelayo Garcia de Arquer, D. H. Nam, M. J. Choi, S. Hoogland, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem. Mater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c01788
Year: 2020

DOWNLOAD

Dual Coordination of Ti and Pb Using Bilinkable Ligands Improves Perovskite Solar Cell Performance and Stability

Authors: F. Tan, M. I. Saidaminov, H. Tan, J. Z. Fan, Y. Wang, S. Yue, X. Wang, Z. Shen, S. Li, J. Kim, Y. Gao, G. Yue, R. Liu, Z. Huang, C. Dong, X. Hu, W. Zhang, Z. Wang, S. Qu, Z. Wang, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.202005155
Year: 2020

DOWNLOAD

A Multi-functional Molecular Modifier Enabling Efficient Large-Area Perovskite Light-Emitting Diodes

Authors: H. Wang, X. Gong, D. Zhao, Y. Zhao, S. Wang, J. Zhang, L. Kong, B. Wei, R. Quintero-Bermudez, O. Voznyy, Y. Shang, Z. Ning, Y. Yan, E. H. Sargent, X. Yang
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2020.07.002ll
Year: 2020

DOWNLOAD

CO2 Electroreduction to Methane at Production Rates Exceeding 100 mA/cm2

Authors: A. S. Rasouli, X. Wang, J. Wicks, G. Lee, T. Peng, F. Li, C. McCallum, C. T. Dinh, A. H. Ip, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Sustainable Chem. Eng, DOI: 10.1021/acssuschemeng.0c03453
Year: 2020

DOWNLOAD

Orthogonal colloidal quantum dot inks enable efficient multilayer optoelectronic devices

Authors: S. Lee, M. J. Choi, G. Sharma, M. Biondi, B. Chen, S. W. Baek, A. M. Najarian, M. Vafaie, J. Wicks, L. K. Sagar, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-18655
Year: 2020

DOWNLOAD

All-perovskite tandem solar cells with 24.2% certified efficiency and area over 1 cm2 using surface-anchoring zwitterionic antioxidant

Authors: K. Xiao, R. Lin, Q. Han, Y. Hou, Z. Qin, H. T. Nguyen, J. Wen, M. Wei, V. Yeddu, M. I. Saidaminov, Y. Gao, X. Luo, Y. Wang, H. Gao, C. Zhang, J. Xu, J. Zhu, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-020-00705-5
Year: 2020

DOWNLOAD

High-valence metals improve oxygen evolution reaction performance by modulating 3d metal oxidation cycle energetics

Authors: B. Zhang, L. Wang, Z. Cao, S. M. Kozlov, F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, J. Li, Z. Wang, X. Zheng, L. Zhang, Y. Wen, O. Voznyy, R. Comin, P. De Luna, T. Regier, W. Bi, E. E. Alp, C. Pao, L. Zheng, Y. Hu, Y. Ji , Y. Li, Y. Zhang, L. Cavallo, H. Peng, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-020-00525-6
Year: 2020

DOWNLOAD

Naphthalenediimide Cations Inhibit 2D Perovskite Formation and Facilitate Subpicosecond Electron Transfer

Authors: A. H. Proppe, M. Tremblay, Y. Zhang, Z. Yang, R. Quintero-Bermudez, S. O. Kelley, S. Barlow, S. R. Marder, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Phys. Chem. C, DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c05521
Year: 2020

DOWNLOAD

InP-Quantum-Dot-in-ZnS-Matrix Solids for Thermal and Air Stability

Authors: S. Lee, L. K. Sagar, X. Li, Y. Dong, B. Chen, Y. Gao, D. Ma, L. Levina, A. Grenville, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Chem. Mater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.0c02870
Year: 2020

DOWNLOAD

Structural Distortion and Bandgap Increase of Two-Dimensional Perovskites Induced by Trifluoromethyl Substitution on Spacer Cations

Authors: P. Wang, A. M. Najarian, Z. Hao, A. Johnston, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c02909
Year: 2020

DOWNLOAD

Promoting CO2 methanation via ligand-stabilized metal oxide clusters as hydrogen-donating motifs

Authors: Y. Li, A. Xu, Y. Lum, X. Wang, S. Hung, B. Chen, Z. Wang, Y. Xu, F. Li, J. Abed, J. E. Huang, A. S. Rasouli, J. Wicks, L. K. Sagar, T. Peng, A. H. Ip, D. Sinton, H. Jiang, C. Li, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-20004-7
Year: 2020

DOWNLOAD

Electrochemical upgrade of CO2 from amine capture solution

Authors: G. Lee, Y. C. Li, J. Kim, T. Peng, D. Nam, A. S. Rasouli, F. Li, M. Luo, A. H. Ip, Y. Joo, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-020-00735-z
Year: 2020

DOWNLOAD

CO2 Electroreduction to Formate at a Partial Current Density of 930 mA cm−2 with InP Colloidal Quantum Dot Derived Catalysts

Authors: I. Grigioni, L. K. Sagar, Y. C. Li, G. Lee, Y. Yan, K. Bertens, R. K. Miao, X. Wang, J. Abed, D. H. Won, F. Pelayo Garcia de Arquer, A. H. Ip, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., 10.1021/acsenergylett.0c02165
Year: 2020

DOWNLOAD

Intermediate Binding Control Using Metal−Organic Frameworks Enhances Electrochemical CO2 Reduction

Authors: D. Nam, O. Shekhah, G. Lee, A. Mallick, H. Jiang, F. Li, B. Chen, J. Wicks, M. Eddaoudi, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., 10.1021/jacs.0c10774
Year: 2020

DOWNLOAD

Linear Electro-Optic Modulation in Highly Polarizable Organic Perovskites

Authors: M. Sun, C. Zheng, Y. Gao, A. Johnston, A. M. Najarian, P. Wang, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., 10.1002/adma.202006368
Year: 2020

DOWNLOAD

Deep-Blue Perovskite Single-Mode Lasing through Efficient Vapor-Assisted Chlorination

Authors: J. M. Pina, D. H. Parmar, G. Bappi, C. Zhou, H. Choubisa, M. Vafaie, A. M. Najarian, K. Bertens, L. K. Sagar, Y. Dong, Y. Gao, S. Hoogland, M. I. Saidaminov, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., 10.1002/adma.202006697
Year: 2020

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Solar Cell Band Alignment using Two-Step Ionic Doping

Authors: K. Bertens, J. Z. Fan, M. Biondi, A. S. Rasouli, S. Lee, P. Li, B. Sun, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, Z. Lu,  E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Materials Letters, 10.1021/acsmaterialslett.0c00379
Year: 2020

DOWNLOAD

Stable, Bromine-Free, Tetragonal Perovskites with 1.7 eV Bandgaps via A-Site Cation Substitution

Authors: Z. Huang, B. Chen, L. K. Sagar, Y. Hou, A. Proppe, H. Kung, F. Yuan, A. Johnston, M. I. Saidaminov, E. H. Jung, Z. Lu, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Materials Lett., 10.1021/acsmaterialslett.0c00166
Year: 2020

DOWNLOAD

Bromine Incorporation and Suppressed Cation Rotation in Mixed-Halide Perovskites

Authors: A. Johnston, G. Walters, M. I. Saidaminov, Z. Huang, K. Bertens, N. Jalarvo,  E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Nano, 10.1021/acsnano.0c05179
Year: 2020

DOWNLOAD

Spectrally Resolved Ultrafast Exciton Transfer in Mixed Perovskite Quantum Wells

Authors: Authors: A. H. Proppe, M. H. Elkins, O. Voznyy, R. D. Pensack, F. Zapata, L. V. Besteiro, L. N. Quan, R. Quintero-Bermudez, P. Todorovic, S. O. Kelley, A. O. Govorov, S. K. Gray, I. Infante, E. H. Sargent, G. D. Scholes
Volume/Number: Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00018
Year: 2019

DOWNLOAD

Ultrafast narrowband exciton routing within layered perovskite nanoplatelets enables low-loss luminescent solar concentrators

Authors: Authors: M. Wei, F. Pelayo Garcia de Arquer, G. Walters, Z. Yang, L. N. Quan, Y. Kim, R. Sabatini, R. Quintero-Bermudez, L. Gao, J. Z. Fan, F. Fan, A. Gold-Parker, M. F. Toney, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-018-0313-y
Year: 2019

DOWNLOAD

Enhanced Electrochemical Reduction of CO2 Catalyzed by Cobalt and Iron Amino Porphyrin Complexes

Authors: Authors: M. Abdinejad, A. Seifitokaldani, C. Dao, E. H. Sargent, X. Zhang, H. B. Kraatz
Volume/Number: Volume/Number: ACS Appl. Energy Mater., DOI: 10.1021/acsaem.8b01900
Year: 2019

DOWNLOAD

In Situ Back-Contact Passivation Improves Photovoltage and Fill Factor in Perovskite Solar Cells

Authors: Authors: F. Tan, H. Tan, M. I. Saidaminov, M. Wei, M. Liu, A. Mei, P. Li, B. Zhang, C. Tan, X. Gong, Y. Zhao, A. R. Kirmani, Z. Huang, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, J. Kim, Y. Zhao, O. Voznyy, Y. Gao, F. Zhang, L. J. Richter, Z. Lu, W. Zhang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201807435
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient electrocatalytic conversion of carbon monoxide to propanol using fragmented copper

Authors: Authors: Y. Pang, J. Li, Z. Wang, C. Tan, P. Hsieh, T. Zhuang, Z. Liang, C. Zou, X. Wang, P. De Luna, J. P. Edwards, Y. Xu, F. Li, C. Dinh, M. Zhong, Y. Lou, D. Wu, L. Chen, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0225-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Learning-in-Templates Enables Accelerated Discovery and Synthesis of New Stable Double Perovskites

Authors: Authors: M. Askerka, Z. Li, M. Lempen, Y. Liu, A. Johnston, M. I. Saidaminov, Z. Zajacz, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.8b13420
Year: 2019

DOWNLOAD

Low-Temperature-Processed Colloidal Quantum Dots as Building Blocks for Thermoelectrics

Authors: Authors: M. I. Nugraha, H. Kim, B. Sun, M. A. Haque, F. Pelayo Garcia de Arquer, D. R. Villalva, A. El-Labban, E. H. Sargent, H. N. Alshareef, D. Baran
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Energy Mater., DOI: 10.1002/aenm.201803049
Year: 2019

DOWNLOAD

Electro-Optic Modulation in Hybrid Metal Halide Perovskites

Authors: Authors: Y. Gao, G. Walters, Y. Qin, B. Chen, Y. Min, A. Seifitokaldani, B. Sun, P. Todorovic, M. I. Saidaminov, A. Lough, S. Tongay, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201808336
Year: 2019

DOWNLOAD

A Facet-Specific Quantum Dot Passivation Strategy for Colloid Management and Efficient Infrared Photovoltaics

Authors: Authors: Y. Kim, F. Che, J. W. Jo, J. Choi, F. Pelayo García de Arquer, O. Voznyy, B. Sun, J. Kim, M. Choi, R. Quintero-Bermudez, F. Fan, C. S. Tan, E. Bladt, G. Walters, A. H. Proppe, C. Zou, H. Yuan, S. Bals, J. Hofkens, M. B. J. Roeffaers, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201805580
Year: 2019

DOWNLOAD

N-heterocyclic carbene-functionalized magic-number gold nanoclusters

Authors: Authors: M. R. Narouz, K. M. Osten, P. J. Unsworth, R. W. Y. Man, K. Salorinne, S. Takano, R. Tomihara, S. Kaappa, S. Malola, C. T. Dinh, J. D. Padmos, K. Ayoo, P. J. Garrett, M. Nambo, J. H. Horton, E. H. Sargent, H. Häkkinen, T. Tsukuda, C. M. Crudden
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-019-0246-5
Year: 2019

DOWNLOAD

What would it take for renewably powered electrosynthesis to displace petrochemical processes?

Authors: Authors: P. De Luna, C. Hahn, D. Higgins, S. A. Jaffer, T. F. Jaramillo, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aav3506
Year: 2019

DOWNLOAD

Perovskites for Next-Generation Optical Sources

Authors: Authors: L. N. Quan, B. P. Rand, R. H. Friend, S. G. Mhaisalkar, T. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Chem. Rev., DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00107
Year: 2019

DOWNLOAD

Controlled Steric Hindrance Enables Efficient Ligand Exchange for Stable, Infrared-Bandgap Quantum Dot Inks

Authors: Authors: M. Liu, F. Che, B. Sun, O. Voznyy, A. Proppe, R. Munir, M. Wei, R. Quintero-Bermudez, L. Hu, S. Hoogland, A. Mandelis, A. Amassian, S. O. Kelley, F. Pelayo García de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00388
Year: 2019

DOWNLOAD

Reducing Defects in Halide Perovskite Nanocrystals for Light-Emitting Applications

Authors: Authors: X. Zheng, Y. Hou, H. Sun, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.9b00689
Year: 2019

DOWNLOAD

Anchored Ligands Facilitate Efficient B-Site Doping in Metal Halide Perovskites

Authors: Authors: Z. Yang, M. Wei, O. Voznyy, P. Todorovic, M. Liu, R. Quintero-Bermudez, P. Chen†, J. Z. Fan, A. H. Proppe, L. N. Quan, G. Walters, H. Tan, J. Chang, U. Jeng, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.9b02565
Year: 2019

DOWNLOAD

Contactless measurements of photocarrier transport properties in perovskite single crystals

Authors: Authors: X. Gong, Z. Huang, R. Sabatini, C. Tan, G. Bappi, G. Walters, A. Proppe, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-09538-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Electrochemical CO2 Reduction into Chemical Feedstocks: From Mechanistic Electrocatalysis Models to System Design

Authors: Authors: M. G. Kibria, J. P. Edwards, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, A. Seifitokaldani, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv.Mater., DOI: 10.1002/adma.201807166
Year: 2019

DOWNLOAD

Binding Site Diversity Promotes CO2 Electroreduction to Ethanol

Authors: Authors: Y. C. Li, Z. Wang, T. Yuan, D. Nam, M. Luo, J. Wicks, B. Chen, J. Li, F. Li, F. Pelayo Garcia de Arquer, Y. Wang, C. T. Dinh, O. Voznyy, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.9b02945
Year: 2019

DOWNLOAD

Lattice anchoring stabilizes solution-processed semiconductors

Authors: Authors: M. Liu, Y. Chen, C. S. Tan, R. Quintero-Bermudez, A. H. Proppe, R. Munir, H. Tan, O. Voznyy, B. Scheffel, G. Walters, A. P. T. Kam, B. Sun, M. J. Choi, S. Hoogland, A. Amassian, S. O. Kelley, F. Pelayo García de Arquer. E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-019-1239-7
Year: 2019

DOWNLOAD

CO2 Electroreduction from Carbonate Electrolyte

Authors: Authors: Y. C. Li, G. Lee, T. Yuan, Y. Wang, D. H. Nam, Z. Wang, F. Pelayo Garcia de Arquer, Y. Lum, C. T. Dinh, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI:10.1021/acsenergylett.9b00975
Year: 2019

DOWNLOAD

Suppressed Ion Migration in Reduced-Dimensional Perovskites Improves Operating Stability

Authors: Z. Huang, A. H. Proppe, H. Tan, M. I. Saidaminov, F. Tan, A. Mei, C. S. Tan, M. Wei, Y. Hou, H. Han, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.9b00892
Year: 2019

DOWNLOAD

Nanostructured Back Reflectors for Efficient Colloidal Quantum Dot Infrared Optoelectronics

Authors: S. W. Baek, P. Molet, M. J. Choi, M. Biondi, O. Ouellette, J. Fan, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, A. Mihi, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201901745
Year: 2019

DOWNLOAD

Highly Passivated n-Type Colloidal Quantum Dots for Solution-Processed Thermoelectric Generators with Large Output Voltage

Authors: M. I. Nugraha, H. Kim, B. Sun, S. Desai, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent, H. N. Alshareef, D. Baran
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/aenm.201901244
Year: 2019

DOWNLOAD

Quantum-Dot-Derived Catalysts for CO2 Reduction Reaction

Authors: M. Liu, M. Liu, X. Wang, S. M. Kozlov, Z. Cao, P. De Luna, H. Li, X. Qiu, K. Liu, J. Hu, C. Jia, P. Wang, H. Zhou, J. He, M. Zhong, X. Lan, Y. Zhou, Z. Wang, J. Li, A. Seifitokaldani, C. T. Dinh, H. Liang, C. Zou, D. Zhang, Y. Yang, T. S. Chan, Y. Han, L. Cavallo, T. Sham, B. Hwang, E. H. Sargent
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2019.05.010
Year: 2019

DOWNLOAD

Temperature-Induced Self-Compensating Defect Traps and Gain Thresholds in Colloidal Quantum Dots

Authors: R. P. Sabatini, G. Bappi, K. T. Bicanic, F. Fan, S. Hoogland, M. I. Saidaminov, L. K. Sagar, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.9b02834
Year: 2019

DOWNLOAD

Ligand-Induced Surface Charge Density Modulation Generates Local Type-II Band Alignment in Reduced-Dimensional Perovskites

Authors: R. Quintero-Bermudez, A. H. Proppe, A. Mahata, P. Todorovic, S. O. Kelley, F. De Angelis, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.9b04801
Year: 2019

DOWNLOAD

Energy Level Tuning at the MAPbI3 Perovskite/Contact Interface Using Chemical Treatment

Authors: D. Meggiolaro, E. Mosconi, A. H. Proppe, R. Quintero-Bermudez, S. O. Kelley, E. H. Sargent, F. De Angelis
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.9b01584
Year: 2019

DOWNLOAD

Designing materials for electrochemical carbon dioxide recycling

Authors: M. B. Ross, P. De Luna, Y. Li, C. T. Dinh, D. Kim, P. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-019-0306-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Thermal unequilibrium of strained black CsPbI3 thin films

Authors: J. A. Steele, H. Jin, I. Dovgaliuk, R. F. Berger, T. Braeckevelt, H. Yuan, C. Martin, E. Solano, K. Lejaeghere, S. M. J. Rogge, C. Notebaert, W. Vandezande, K. P. F. Janssen, B. Goderis, E. Debroye, Y. Wang, Y. Dong, D. Ma, M. Saidaminov, H. Tan, Z. Lu, V. Dyadkin, D. Chernyshov, V. V. Speybroeck, E. H. Sargent, J. Hofkens, M. B. J. Roeffaers
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aax3878
Year: 2019

DOWNLOAD

Photochemically Cross-Linked Quantum Well Ligands for 2D/3D Perovskite Photovoltaics with Improved Photovoltage and Stability

Authors: A. H. Proppe, M. Wei, B. Chen, R. Quintero-Bermudez, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.9b05083
Year: 2019

DOWNLOAD

Continuous Carbon Dioxide Electroreduction to Concentrated Multi-carbon Products Using a Membrane Electrode Assembly

Authors: C. M. Gabardo, C. P. O’Brien, J. P. Edwards, C. McCallum, Y. Xu, C. T. Dinh, J. Li, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2019.07.021
Year: 2019

DOWNLOAD

Spectrally Tunable and Stable Electroluminescence Enabled by Rubidium Doping of CsPbBr3 Nanocrystals

Authors: P. Todorovic, D. Ma, B. Chen, R. Quintero-Bermudez, M. I. Saidaminov, Y. Dong, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Optical Mater, DOI: 10.1002/adom.201901440
Year: 2019

DOWNLOAD

High-throughput genome-wide phenotypic screening via immunomagnetic cell sorting

Authors: B. Mair, P. M. Aldridge, R. S. Atwal, D. Philpott, M. Zhang, S. N. Masud, M. Labib, A. H. Y. Tong, E. H. Sargent, S. Angers, J. Moffat, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Biomedical Engineering, DOI: 10.1038/s41551-019-0454-8
Year: 2019

DOWNLOAD

Monolithic all-perovskite tandem solar cells with 24.8% efficiency exploiting comproportionation to suppress Sn(ii) oxidation in precursor ink

Authors: R. Lin, K. Xiao, Z. Qin, Q. Han, C. Zhang, M. Wei, M. I. Saidaminov, Y. Gao, J. Xu, M. Xiao, A. Li, J. Zhu, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-019-0466-3
Year: 2019

DOWNLOAD

Machine Learning Accelerates Discovery of Optimal Colloidal Quantum Dot Synthesis

Authors: O. Voznyy, L. Levina, J. Z. Fan, M. Askerka, A. Jain, M. Choi, O. Ouellette, P. Todorovic, L. K. Sagar, E. H. Sargent
Volume/Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.9b03864
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells Incorporating Secondary Amines

Authors: H. Chen, Q. Wei, M. I. Saidaminov, F. Wang, A. Johnston, Y. Hou, Z. Peng, K. Xu, W. Zhou, Z. Liu, L. Qiao, X. Wang, S. Xu, J. Li, R. Long, Y. Ke, E. H. Sargent, Z. Ning
Volume/Number: Advanced Mater., DOI: 10.1002/adma.201903559
Year: 2019

DOWNLOAD

Stable Colloidal Quantum Dot Inks Enable Inkjet-Printed High-Sensitivity Infrared Photodetectors

Authors: R. Sliz, M. Lejay, J. Z. Fan, M. Choi, S. Kinge, S. Hoogland, T. Fabritius, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Advanced Mater., DOI: 10.1002/adma.201903559
Year: 2019

DOWNLOAD

Mixed Lead Halide Passivation of Quantum Dots

Authors: J. Z. Fan, N. T. Andersen, M. Biondi, P. Todorovic, B. Sun, O. Ouellette, J. Abed, L. K. Sagar, M. Choi, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Advanced Mater., DOI: 10.1002/adma.201904304
Year: 2019

DOWNLOAD

Suppressing Interfacial Dipoles to Minimize Open-Circuit Voltage Loss in Quantum Dot Photovoltaics

Authors: H. Lim, D. Kim, M. Choi, E. H. Sargent, Y. S. Jung, J. Y. Kim
Volume/Number: Adv. Energy Mater., DOI: 10.1002/aenm.201901938
Year: 2019

DOWNLOAD

Tuning Solute-Redistribution Dynamics for Scalable Fabrication of Colloidal Quantum-Dot Optoelectronics

Authors: M. Choi, Y. Kim, H. Lim, E. Alarousu, A. Adhikari, B. S. Shaheen, Y. H. Kim, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, J. Y. Kim, Y. S. Jung
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201805886
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules

Authors: S. W. Baek, S. Jun, B. Kim, A. H. Proppe, O. Ouellette, O. Voznyy, C. Kim, J. Kim, G. Walters, J. H. Song, S. Jeong, H. R. Byun, M. S. Jeong, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, S. O. Kelley, J. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-019-0492-1
Year: 2019

DOWNLOAD

Ligand cleavage enables formation of 1,2-ethanedithiol capped colloidal quantum dot solids

Authors: J. Z. Fan, A. D. La Croix, Z. Yang, E. Howard, R. Quintero-Bermudez, L. Levina, N. M. Jenkinson, N. J. Spear, Y. Li, O. Ouellette, Z. Lu, E. H. Sargent, J. E. Macdonald
Volume/Number: Nanoscale, DOI: 10.1039/c9nr02708d
Year: 2019

DOWNLOAD

Dopant-tuned stabilization of intermediates promotes electrosynthesis of valuable C3 products

Authors: T. Zhuang, D. Nam, Z. Wang, H. Li, C. M. Gabardo, Y. Li, Z. Liang, J. Li, X. Liu, B. Chen, W. R. Leow, R. Wu, X. Wang, F. Li, Y. Lum, J. Wicks, C. P. O’Brien, T. Peng, A. H. Ip, T. Sham, S. Yu, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-12788-0
Year: 2019

DOWNLOAD

Spatial Collection in Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: O. Ouellette, A. Lesage-Landry, B. Scheffel, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.201908200
Year: 2019

DOWNLOAD

Molecular tuning of CO2-to-ethylene conversion

Authors: F. Li, A. Thevenon, A. Rosas-Hernandez, Z. Wang, Y. Li, C. M. Gabardo, A. Ozden, C. T. Dinh, J. Li, Y. Wang, J. P. Edwards, Y. Xu, C. McCallum, L. Tao, Z. Liang, M. Luo, X. Wang, H. Li, C. P. O’Brien, C. S. Tan, D. Mam, R. Quintero-Bermudez, T. Zhuang, Y. C. Li, Z. Han, R. David Britt, D. Sinton, T. Agapie, J. C. Peters, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-019-1782-2
Year: 2019

DOWNLOAD

Narrow Emission from Rb3Sb2I9 Nanoparticles

Authors: A. Johnston, F. Dinic, P. Todorovic, B. Chen, L. K. Sagar, M. I. Saidaminov, S. Hoogland, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Optical Mater., DOI: 10.1002/adom.201901606
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient upgrading of CO to C3 fuel using asymmetric C-C coupling active sites

Authors: X. Wang, Z. Wang, T. Zhuang, C. Dinh, J. Li, D. Nam, F. Li, C. Huang, C. Tan, Z. Chen, M. Chi, C. M. Gabardo, A. Seifitokaldani, P. Todorovic, A. Proppe, Y. Pang, A. R. Kirmani, Y. Wang, A. H. Ip, L. J. Richter, B. Scheffel, A. Xu, S. Lo, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-13190-6
Year: 2019

DOWNLOAD

Constraining CO coverage on copper promotes high-efficiency ethylene electroproduction

Authors: J. Li, Z. Wang, C. McCallum, Y. Xu, F. Li, Y. Wang, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, T. T. Zhuang, L. Wang, J. Y. Howe, Y. Ren, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0380-x
Year: 2019

DOWNLOAD

Bright high-colour-purity deep-blue carbon dot light-emitting diodes via efficient edge amination

Authors: F. Yuan, Y. Wang, G. Sharma, Y. Dong, X. Zheng, P. Li, A. Johnston, G. Bappi, J. Z. Fan, H. Kung, B. Chen, M. I. Saidaminov, K. Singh, O. Voznyy, O. M. Bakr, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-019-0557-5
Year: 2019

DOWNLOAD

Reducing Defects in Halide Perovskite Nanocrystals for Light-Emitting Applications

Authors: X. Zheng, Y. Hou, H. Sun, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI:10.1021/acs.jpclett.9b00689
Year: 2019

DOWNLOAD

Colloidal-quantum-dot-in-perovskite nanowires

Authors: R. Wang, F. Wang, W. Zhou, J. Z. Fan, F. Pelayo Garcia de Arquer, K. Xu, E. H. Sargent, Z. Ning
Volume/Number: Infrared Physics & Technology, DOI:10.1016/j.infrared.2019.02.004
Year: 2019

DOWNLOAD

Solution-processed perovskite-colloidal quantum dot tandem solar cells for photon collection beyond 1000 nm

Authors: A. Manekkathodi, B. Chen, J. Kim, S. W. Baek, B. Scheffel, Y. Hou, O. Ouellette, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, V. E. Madhavan, A. Belaidi, S. Ashhab, E. Sargent
Volume/Number: J. Mater. Chem. A, DOI:10.1039/c9ta11462a
Year: 2019

DOWNLOAD

Hydroxide promotes carbon dioxide electroreduction to ethanol on copper via tuning of adsorbed hydrogen

Authors: M. Luo, Z. Wang, Y. C. Li, J. Li, F. Li, Y. Lum, D. H. Nam, B. Chen, J. Wicks, A. Xu, T. Zhuang, W. R. Leow, X. Wang, C. T. Dinh, Y. Wang, Y. Wang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13833-8
Year: 2019

DOWNLOAD

Cooperative CO2-to-ethanol conversion via enriched intermediates at molecule–metal catalyst interfaces

Authors: F. Li, Y. C. Li, Z. Wang, J. Li, D. H. Nam, Y. Lum, M. Luo, X. Wang, A. Ozden, S. F. Hung, B. Chen, Y. Wang, J. Wicks, Y. Xu, Y. Li, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, Y. Wang, T. T. Zhuang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0383-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Catalyst synthesis under CO2 electroreduction favours faceting and promotes renewable fuels electrosynthesis

Authors: Y. Wang, Z. Wang, C. T. Dinh, J. Li, A. Ozden, M. G. Kibria, A. Seifitokaldani, C. S. Tan, C. M. Gabardo, M. Luo, H. Zhou, F. Li, Y. Lum, C. McCallum, Y. Xu, M. Liu, A. Proppe, A. Johnston, P. Todorovic, T. T. Zhuang, D. Sinton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0397-1
Year: 2019

DOWNLOAD

Cooperative CO2-to-ethanol conversion via enriched intermediates at molecule–metal catalyst interfaces

Authors: F. Li, Y. C. Li, Z. Wang, J. Li, D. H. Nam, Y. Lum, M. Luo, X. Wang, A. Ozden, S. F. Hung, B. Chen, Y. Wang, J. Wicks, Y. Xu, Y. Li, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, Y. Wang, T. T. Zhuang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0383-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Electron-phonon interaction in efficient perovskite blue emitters

Authors: Authors: X. Gong, O. Voznyy, A. Jain, W. Liu, R. Sabatini, Z. Piontkowski, G. Walters, G. Bappi, S. Nokhrin, O. Bushuyev, M. Yuan, R. Comin, D. McCamant, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-018-0081-x
Year: 2018

DOWNLOAD

CO2 electroreduction to ethylene via hydroxide-mediated copper catalysis at an abrupt interface

Authors: Authors: C. T. Dinh, T. Burdyny, M. G. Kibria, A. Seifitokaldani, C. M. Gabardo, F. P. G. de Arquer, A. Kiani, J. P. Edwards, P. De Luna, O. S. Bushuyev, C. Zou, R. Quintero-Bermudez, Y. Pang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aas9100
Year: 2018

DOWNLOAD

Color-stable highly luminescent sky-blue perovskite light-emitting diodes

Authors: J. Xing, Y. Zhao, M. Askerka, L. N. Quan, X. Gong, W. Zhao, J. Zhao, H. Tan, G. Long, L. Gao, Z. Yang, O. Voznyy, J. Tang, Z. Lu, Q. Xiong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications , DOI: 10.1038/s41467-018-05909-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Ligand-induced symmetry breaking, size and morphology in colloidal lead sulfide QDs: from classic to thiourea precursors

Authors: Bertolotti, Federica; Proppe, Andrew H.; Dirin, Dmitry; Liu, Mengxia; Voznyy, Oleksandr; Cervellino, Antonio; Billinge, Simon J. L.; Kovalenko, Maksym V.; Sargent, Edward H.; Masciocchi, Norberto; Guagliardi, Antonietta
Volume/Number: Chemistry Squared 2, DOI: 10.3929/ethz-b-000292760
Year: 2018

DOWNLOAD

Multi-site electrocatalysts for hydrogen evolution in neutral media by destabilization of water molecules

Authors: C. T. Dinh, A. Jain, F. P. G. de Arquer, P. De Luna, J. Li, N. Wang, X. Zheng, J. Cai, B. Z. Gregory, O. Voznyy, B. Zhang, M. Liu, D. Sinton, E. J. Crumlin, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-018-0296-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Prismatic Deflection of Live Tumor Cells and Cell Clusters

Authors: P. M. Aldridge, M. Mukhopadhyay, S. U. Ahmed, W. Zhou, E. Christinck, R. Makonnen, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.8b07616
Year: 2018

DOWNLOAD

Single-Cell Tumbling Enables High-Resolution Size Profiling of Retinal Stem Cells

Authors: S. Gomis, M. Labib, B. L. K. Coles, D. van der Kooy, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: ACS applied materials & interfaces, DOI: 10.1021/acsami.8b10513
Year: 2018

DOWNLOAD

Examining Structure-Property-Function Relationships in Thiophene, Selenophene, and Tellurophene Homopolymers

Authors: J. G. Manion, S. Ye, A. H. Proppe, A. W. Laramee, G. R. McKeown, E. L. Kynaston, S. O. Kelley, E. H. Sargent, D. S. Seferos
Volume/Number: ACS Applied Energy Materials,
Year: 2018

DOWNLOAD

Programmable Metal/Semiconductor Nanostructures for mRNA-Modulated Molecular Delivery

Authors: L. Zhang, S. R. Jean, X. Li, T. Sack, Z. Wang, S. Ahmed, G. Chan, J. Das, A. Zaragoza, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nano letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b02263
Year: 2018

DOWNLOAD

Curvature-mediated surface accessibility enables ultrasensitive electrochemical human methyltransferase analysis

Authors: G. Wang, J. Das, S. Ahmed, C. R. Nemr, L. Zhang, M. Poudineh, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: ACS sensors, DOI: 10.1021/acssensors.8b00494
Year: 2018

DOWNLOAD

Overcoming the Ambient Manufacturability-Scalability-Performance Bottleneck in Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: A. R. Kirmani, A. D. Sheikh, M. R. Niazi, M. A. Haque, M. Liu, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. Xu, B. Sun, O. Voznyy, N. Gasparini, D. Baran, T. Wu, E. H. Sargent, A. Amassian
Volume/Number: Advanced Materials, 10.1002/adma.201801661
Year: 2018

DOWNLOAD

Efficient Photon Recycling and Radiation Trapping in Cesium Lead Halide Perovskite Waveguides

Authors: I. Dursun, Y. Zheng, T. Guo, M. De Bastiani, B. Turedi, L. Sinatra, M. A. Haque, B. Sun, A. A. Zhumekenov, M. I. Saidaminov, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent, T. Wu, Y. N. Gartstein, O. M. Bakr, O. F. Mohammed, A. V. Malko
Volume/Number: ACS Energy Letters, DOI: 10.1021/acsenergylett.8b00758
Year: 2018

DOWNLOAD

Solution-Processed In2O3/ZnO Heterojunction Electron Transport Layers for Efficient Organic Bulk Heterojunction and Inorganic Colloidal Quantum-Dot Solar Cells

Authors: F. Eisner, A. Seitkhan, Y. Han, D. Khim, E. Yengel, A. R. Kirmani, J. Xu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent, A. Amassian, Z. Fei, M. Heeney, T. D. Anthopoulos
Volume/Number: Solar RRL, DOI: 10.1002/solr.201800076
Year: 2018

DOWNLOAD

A fully-integrated and automated testing device for PCR-free viral nucleic acid detection in whole blood

Authors: W. Liu, J. Das, A. H. Mepham, C. R. Nemr, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Lab Chip, DOI: 10.1039/c8lc00371h
Year: 2018

DOWNLOAD

Catalyst electro-redeposition controls morphology and oxidation state for selective carbon dioxide reduction

Authors: Authors: P. De Luna, R. Quintero-Bermudez, C. T. Dinh, M. B. Ross, O. S. Bushuyev, P. Todorovic, T. Regier, S. O. Kelley, P. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-017-0018-9
Year: 2018

DOWNLOAD

Profiling circulating tumour cells and other biomarkers of invasive cancers

Authors: Authors: M. Poudineh, E. H. Sargent, K. Pantel, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Biomedical Engineering, pp. 72 – 84
Year: 2018

DOWNLOAD

Electro-optic Response in Germanium Halide Perovskites

Authors: Authors: G. Walters, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b03353
Year: 2018

DOWNLOAD

Amide-Catalyzed Phase-Selective Crystallization Reduces Defect Density in Wide-Bandgap Perovskites

Authors: Authors: J. Kim, M. I. Saidaminov, H. Tan, Y. Zhao, Y. Kim, J. Choi, J. W. Jo, J. Fan, R. Quintero-Bermudez, Z. Yang, L. N. Quan, M. Wei, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201706275
Year: 2018

DOWNLOAD

Synthetic Control over Quantum Well Width Distribution and Carrier Migration in Low-Dimensional Perovskite Photovoltaics

Authors: Authors: A. H. Proppe, R. Quintero-Bermudez, H. Tan, O. Voznyy, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.7b12551
Year: 2018

DOWNLOAD

Imaging Heterogeneously Distributed Photo-Active Traps in Perovskite Single Crystals

Authors: Authors: H. Yuan, E. Debroye, E. Bladt, G. Lu, M. Keshavarz, K. P. F. Janssen, M. B. J. Roeffaers, S. Bals, E. H. Sargent, J. Hofkens
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201705494
Year: 2018

DOWNLOAD

Bright colloidal quantum dot light-emitting diodes enabled by efficient chlorination

Authors: Authors: X. Li, Y. Zhao, F. Fan, L. Levina, M. Liu, R. Quintero-Bermudez, X. Gong, L. N. Quan, J. Z. Fan, Z. Yang, S. Hoogland, O. Voznyy, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, pp. 159 – 164
Year: 2018

DOWNLOAD

Hydronium-Induced Switching between CO2 Electroreduction Pathways

Authors: Authors: A. Seifitokaldani, C. M. Gabardo, T. Burdyny, C. Dinh, J. P. Edwards, M. G. Kibria, O. S. Bushuyev, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.7b13542
Year: 2018

DOWNLOAD

What Should We Make with CO2 and How Can We Make It?

Authors: Authors: O. S. Bushuyev, P. De Luna, C. T. Dinh, L. Tao, G. Saur, J. van de Lagemaat, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2017.09.003
Year: 2018

DOWNLOAD

Single-cell mRNA cytometry via sequence-specific nanoparticle clustering and trapping

Authors: M. Labib, R. M. Mohamadi, M. Poudineh, S. U. Ahmed, I. Ivanov, C. L. Huang, M. Moosavi, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Chemistry, DOI:10.1038/s41557-018-0025-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Chemical-to-Electricity Carbon: Water Device

Authors: Authors: S. He, Y. Zhang, L. Qiu, L. Zhang, Y. Xie, J. Pan, P. Chen, B. Wang, X. Xu, Y. Hu,  C.T. Dinh, P. De Luna,  M. N. Banis,  Z. Wang, T. K. Sham, X. Gong, B. Zhang, H. Peng, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201707635
Year: 2018

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solar cell electrical parameter non-destructive quantitative imaging using high-frequency heterodyne lock-in carrierography and photocarrier radiometry

Authors: Authors: L. Hu, M. Liu, A. Mandelis, Q. Sun, A. Melnikov, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2017.09.020
Year: 2018

DOWNLOAD

Excitonic Creation of Highly Luminescent Defects In Situ in Working Organic Light-Emitting Diodes

Authors: Authors: Y. Zhao, G. L. Ingram, X. Gong, X. Li, L. Quan, P. Li, J. Xie, E. H. Sargent, Z. Lu
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Optical Mater., DOI: 10.1002/adom.201700856
Year: 2018

DOWNLOAD

Combinatorial Probes for High-Throughput Electrochemical Analysis of Circulating Nucleic Acids in Clinical Samples

Authors: Authors: J. Das, I. Ivanov, T. S. Safaei, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Angew. Chem., DOI: 10.1002/ange.201800455
Year: 2018

DOWNLOAD

2D matrix engineering for homogeneous quantum dot coupling in photovoltaic solids

Authors: Authors: J. Xu, O. Voznyy, M. Liu, A. R. Kirmani, G. Walters, R. Munir, M. Abdelsamie, A. H. Proppe, A. Sarkar, F. Pelayo Garcia de Arquer, M. Wei, B. Sun, M. Liu, O. Ouellette, R. Quintero-Bermudez, J. Li, J. Fan, L. Quan, P. Todorovic, H. Tan, S. Hoogland, S. O. Kelley, M. Stefik, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-018-0117-z
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite seeding growth of formamidinium-leadiodide-based perovskites for efficient and stable solar cells

Authors: Authors: Y. Zhao, H. Tan, H. Yuan, Z. Yang, J. Z. Fan, J. Kim, O. Voznyy, X. Gong, L. N. Quan, C. S. Tan, J. Hofkens, D. Yu, Q. Zhao, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-04029-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Highly Efficient Visible Colloidal Lead-Halide Perovskite Nanocrystal Light-Emitting Diodes

Authors: Authors: F. Yan, J. Xing, G. Xing, L. Quan, S. T. Tan, J. Zhao, R. Su, L. Zhang, S. Chen, Y. Zhao, A. Huan, E. H. Sargent, Q. Xiong, H. V. Demir
Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b00789
Year: 2018

DOWNLOAD

Activated Electron-Transport Layers for Infrared Quantum Dot Optoelectronics

Authors: Authors: J. Choi, J. W. Jo, F. Pelayo García de Arquer, Y. Zhao, B. Sun, J. Kim, M. Choi, S. Baek, A. H. Proppe, A. Seifitokaldani, D. Nam, P. Li, O. Ouellette, Y. Kim, O. Voznyy, S. Hoogland,  S. O. Kelley, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201801720
Year: 2018

DOWNLOAD

Hybrid Tandem Quantum Dot/Organic Solar Cells with Enhanced Photocurrent and Efficiency via Ink and Interlayer Engineering

Authors: Authors: T. Kim, Y. Firdaus, A. R. Kirmani, R. Liang, H. Hu, M. Liu, A. E. Labban, S. Hoogland, P. M. Beaujuge, E. H. Sargent, A. Amassian
Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.8b00460
Year: 2018

DOWNLOAD

Steering post-C–C coupling selectivity enables high efficiency electroreduction of carbon dioxide to multi-carbon alcohols

Authors: T. T. Zhuang, Z. Liang, A. Seifitokaldani, Y. Li, P. De Luna, T. Burdyny, F. Che, F. Meng, Y. Min, R. Quintero-Bermudez, C. T. Dinh, Y. Pang, M. Zhong, B. Zhang, J. Li, P. Chen, X. Zheng, H. Liang, W. Ge, B. Ye, D. Sinton, S. H. Yu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-018-0084-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Acid-Assisted Ligand Exchange Enhances Coupling in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: J. W. Jo, J. Choi, F. Pelayo Garcia de Arquer, A. Seifitokaldani, B. Sun, Y. Kim, H. Ahn, J. Fan, R. Quintero-Bermudez, J. Kim, M. Choi, S. Baek, A. H. Proppe, G. Walters, D. Nam, S. Kelley, S. Hoogland, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01470
Year: 2018

DOWNLOAD

Suppression of atomic vacancies via incorporation of isovalent small ions to increase the stability of halide perovskite solar cells in ambient air

Authors: M. I. Saidaminov, J. Kim, A. Jain, R. Quintero-Bermudez, H. Tan, G. Long, F. Tan, A. Johnston, Y. Zhao, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-018-0192-2
Year: 2018

DOWNLOAD

Dopant-induced electron localization drives CO2 reduction to C2 hydrocarbons

Authors: Y. Zhou, F. Che, M. Liu, C. Zou, Z. Liang, P. De Luna, H. Yuan, J. Li, Zhiqiang Wang, H. Xie, H. Li, P. Chen, E. Bladt, R. Quintero-Bermudez, T. K. Sham, S. Bals, J. Hofkens, D. Sinton, G. Chen, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/s41557-018-0092-x
Year: 2018

DOWNLOAD

Combined high alkalinity and pressurization enable efficient CO2 electroreduction to CO

Authors: C. M. Gabardo, A. Seifitokaldani, J. P. Edwards, C. T. Dinh, T. Burdyny, M. G. Kibria, C. P. O’Brien, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Energy & Environmental Science, DOI:10.1039/C8EE01684D
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite nanowires find an edge

Authors: F. P. García de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-018-0107-z
Year: 2018

DOWNLOAD

2D Metal Oxyhalide-Derived Catalysts for Efficient CO2 Electroreduction

Authors: Authors: F. P. García de Arquer, O. S. Bushuyev, P. De Luna, C. T. Dinh, A. Seifitokaldani, M. I. Saidaminov, C. S. Tan, L. N. Quan, A. Proppe, M. G. Kibria, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201802858
Year: 2018

DOWNLOAD

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites

Authors: G. Long, C. Jiang, R. Sabatini, Z. Yang, M. Wei, L. N. Quan, Q. Liang, A. Rasmita, M. Askerka, G. Walters, X. Gong, J. Xing, X. Wen, R. Quintero-Bermudez, H. Yuan, G. Xing, X. R. Wang, D. Song, O. Voznyy, M. Zhang, S. Hoogland, W. Gao, Q. Xiong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/s41566-018-0220-6
Year: 2018

DOWNLOAD

Dipolar cations confer defect tolerance in wide-bandgap metal halide perovskites

Authors: Authors: H. Tan, F. Che, M. Wei, Y. Zhao, M. I. Saidaminov, P. Todorovic, D. Broberg, G. Walters, F. Tan, T. Zhuang, B. Sun, Z. Liang, H. Yuan, E. Fron, J. Kim, Z. Yang, O. Voznyy, M. Asta, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05531-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Metal-Organic Framework Thin Films on High-Curvature Nanostructures Toward Tandem Electrocatalysis

Authors: Authors: P. De Luna, W. Liang, A. Mallick, O. Shekhah, F. P. G. de Arquer, A. H. Proppe, P. Todorovic?, S. O. Kelley, E. H. Sargent, M. Eddaoudi
Volume/Number: ACS Applied Materials & Interfaces, DOI:10.1021/acsami.8b04848
Year: 2018

DOWNLOAD

Metal-Organic Frameworks Mediate Cu Coordination for Selective CO2 Electroreduction

Authors: Authors: D. Nam, O. S. Bushuyev, J. Li, P. De Luna, A. Seifitokaldani, C. T. Dinh, F. Pelayo García de Arquer, Y. Wang, Z. Liang, A. H. Proppe, C. S. Tan, P. Todorovic, O. Shekhah, C. M. Gabardo, J. W. Jo, J. Choi, M. Choi, S. Baek, J. Kim, D. Sinton, S. O. Kelley, M. Eddaoudi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.8b06407
Year: 2018

DOWNLOAD

Compositional and orientational control in metal halide perovskites of reduced dimensionality

Authors: Authors: R. Quintero-Bermudez, A. Gold-Parker, A. H. Proppe, R. Munir, Z. Yang, S. O. Kelly, A. Amassian, M. F. Toney, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-018-0154-x
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskites for Light Emission

Authors: Authors: L. N. Quan, F. Pelayo Garcia de Arquer, R. P. Sabatini, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201801996
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper-on-nitride enhances the stable electrosynthesis of multi-carbon products from CO2

Authors: Authors: Z. Liang, T. Zhuang, A. Seifitokaldani, J. Li, C. Huang, C. Tan, Y. Li, P. De Luna, C. T. Dinh, Y. Hu, Q. Xiao, P. Hsieh, Y. Wang, F. Li, R. Quintero-Bermudez, Y. Zhou, P. Chen, Y. Pang, S. Lo, L. Chen, H. Tan, Z. Xu, S. Zhao, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06311-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Challenges for commercializing perovskite solar cells

Authors: Authors: Y. Rong, Y. Hu, A. Mei, H. Tan, M. I. Saidaminov, S. I. Seok, M. D. McGehee, E. H. Sargent, H. Han
Volume/Number: Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aat8235
Year: 2018

DOWNLOAD

Butylamine-Catalyzed Synthesis of Nanocrystal Inks Enables Efficient Infrared CQD Solar Cells

Authors: Authors: J. Kim, O. Ouellette, O. Voznyy, M. Wei, J. Choi, M. Choi, J. W. Jo, S. Baek, J. Fan, M. I. Saidaminov, B. Sun, P. Li, D. Nam, S. Hoogland, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201803830
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite light-emitting diodes with external quantum efficiency exceeding 20 per cent

Authors: Authors: K. Lin, J. Xing, L. N. Quan, F. Pelayo Garcia de Arquer, X. Gong, J. Lu, L. Xie, W. Zhao, D. Zhang, C. Yan, W. Li, X. Liu, Y. Lu, J. Kirman, E. H. Sargent, Q. Xiong, Z. Wei
Volume/Number: Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-018-0575-3
Year: 2018

DOWNLOAD

The quantum-confined Stark effect in layered hybrid perovskites mediated by orientational polarizability of confined dipoles

Authors: Authors: G. Walters, M. Wei, O. Voznyy, R. Quintero-Bermudez, A. Kiani, D. M. Smilgies, R. Munir, A. Amassian, S. Hoogland, E. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06746-5
Year: 2018

DOWNLOAD

A Surface Reconstruction Route to High Productivity and Selectivity in CO2 Electroreduction toward C2+ Hydrocarbons

Authors: Authors: M. G. Kibria, C. T. Dinh, A. Seifitokaldani, P. De Luna, T. Burdyny, R. Quintero-Bermudez, M. B. Ross, O. S. Bushuyev,
Volume/Number: F. P. G. de Arquer, P. Yang, D. Sinton, E. H. Sargent
Year: 2018

DOWNLOAD

High Rate, Selective, and Stable Electroreduction of CO2 to CO in Basic and Neutral Media

Authors: Authors: C. T. Dinh, F. Pelayo Garcia de Arquer, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01734
Year: 2018

DOWNLOAD

Precise Control of Thermal and Redox Properties of Organic Hole-Transport Materials

Authors: Authors: V. A. Chiykowski, Y. Cao, H. Tan, D. P. Tabor, E. H. Sargent, A. Aspuru-Guzik, C. P. Berlinguette
Volume/Number: Volume/Number: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.201810809
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper nanocavities confine intermediates for efficient electrosynthesis of C3 alcohol fuels from carbon monoxide

Authors: Authors: T. Zhuang, Y. Pang, Z. Liang, Z. Wang, Y. Li, C. S. Tan, J. Li, C. T. Dinh, P. De Luna, P. L. Hsieh, T. Burdyny, H. Li, M. Liu, Y. Wang, F. Li, A. Proppe, A. Johnston, D. Nam, Z. Wu, Y. Zheng, A. H. Ip, H. Tan, L. Chen, S. Yu, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-018-0168-4
Year: 2018

DOWNLOAD

Picosecond Charge Transfer and Long Carrier Diffusion Lengths in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: Authors: A. H. Proppe, J. Xu, R. P. Sabatini, J. Z. Fan, B. Sun, S. Hoogland, S. O. Kelley, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03020
Year: 2018

DOWNLOAD

Multibandgap quantum dot ensembles for solar-matched infrared energy harvesting

Authors: Authors: B. Sun, O. Ouellette, F. Pelayo Garcia de Arquer, O. Voznyy, Y. Kim, M. Wei, A. H. Proppe, M. I. Saidaminov, J. Xu, M. Liu, P. Li, J. Z. Fan, J. W. Jo, H. Tan, F. Tan, S. Hoogland, Z. H. Lu, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06342-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Efficient and stable emission of warm-white light from lead-free halide double perovskites

Authors: Authors: J. Luo, X. Wang, S. Li, J. Liu, Y. Guo, G. Niu, L. Yao, Y. Fu, L. Gao, Q. Dong, C. Zhao, M. Leng,  F. Ma, W. Liang, L. Wang, S. Jin, J. Han, L. Zhang, J. Etheridge, J. Wang, Y. Yan, E. H. Sargent, J. Tang
Volume/Number: Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-018-0691-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Infrared Cavity-Enhanced Colloidal Quantum Dot Photovoltaics Employing Asymmetric Multilayer Electrodes

Authors: Authors: S. Baek, O. Ouellette, J. W. Jo, J. Choi, K. Seo, J. Kim, B. Sun, S. Lee, M. J. Choi, D. H. Nam, L. N. Quan, J. Kang, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.8b01878
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper adparticle enabled selective electrosynthesis of n-propanol

Authors: Authors: J. Li, F. L. Che, Y. J. Pang, C. Q. Zou, J. Y. Howe, T. Burdyny, J. P. Edwards, Y. H. Wang, F. W. Li, Z. Y. Wang, P. D. Luna, C. T. Dinh, T. T. Zhuang, M. I. Saidaminov, S. B. Cheng, T. P. Wu, Y. Z. Finfrock, L. Ma, S. H. Hsieh, Y. S. Liu, G. A. Botton, W. F. Pong, X. W. Du, J. H. Guo, T. K. Sham, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-018-07032-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Pulsed axial epitaxy of colloidal quantum dots in nanowires enables facet-selective passivation

Authors: Authors: Y. Li, T. Zhuang, F. Fan, O. Voznyy, M. Askerka, H. Zhu, L. Wu, G. Liu, Y. Pan, E. H. Sargent, S. Yu
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-07422-4
Year: 2018

DOWNLOAD

Enhanced Solar-to-Hydrogen Generation with Broadband Epsilon-Near-Zero Nanostructured Photocatalysts

Authors: Yi Tian, Francisco Pelayo García de Arquer, Cao-Thang Dinh, Gael Favraud, Marcella Bonifazi, Jun Li, Min Liu, Xixiang Zhang, Xueli Zheng, Md. Golam Kibria, Sjoerd Hoogland, David Sinton, Edward H. Sargent, Andrea Fratalocchi
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201701165
Year: 2017

DOWNLOAD

High-Curvature Nanostructuring Enhances Probe Display for Biomolecular Detection

Authors: Authors: P. De Luna, S. S. Mahshid, J. Das, B. Luan, E. H. Sargent, S. O. Kelley, R. Zhou
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b05153
Year: 2017

DOWNLOAD

Band-aligned C3N4_xS3x/2 stabilizes CdS/CuInGaS2 photocathodes for efficient water reduction

Authors: Authors: D. Wang, C. Wang, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. Zhong, L. Qian, L. Fang, P. Liu, Y. Pang, M. Liu, M. Liu, G. Zheng, D. Sinton, E. H. Sargent, H. Yangb, B. Zhang
Volume/Number: Volume / Number: J. Mater. Chem. A, DOI: 10.1039/C6TA10222K
Year: 2017

DOWNLOAD

Solution-processed semiconductors for next-generation photodetectors

Authors: Authors: F. Pelayo García de Arquer, A. Armin, P. Meredith, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/natrevmats.2016.100
Year: 2017

DOWNLOAD

Light dilution via wavelength management for efficient high-density photobioreactors

Authors: Authors: M. D. Ooms, P. J. Graham, B. Nguyen, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume / Number: Biotechnology and Bioengineering, DOI 10.1002/bit.26261
Year: 2017

DOWNLOAD

Broadband Epsilon-near-Zero Reflectors Enhance the Quantum Efficiency of Thin Solar Cells at Visible and Infrared Wavelengths

Authors: Authors: A. J. Labelle, M. Bonifazi, Y. Tian, C. Wong, S. Hoogland, G. Favraud, G. Walters, B. Sutherland, M. Liu, Jun Li, X. Zhang, S. O. Kelley, E. H. Sargent, A. Fratalocchi
Volume/Number: Volume / Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.6b13713
Year: 2017

DOWNLOAD

Photovoltage field-effect transistors

Authors: Authors: V. Adinolfi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature21050
Year: 2017

DOWNLOAD

Efficient and stable solution-processed planar perovskite solar cells via contact passivation

Authors: Authors: H. Tan, A. Jain, O. Voznyy, X. Lan, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, M. Yuan, B. Zhang, Y. Zhao, F. Fan, P. Li, L. N. Quan, Y. Zhao, Z. Lu, Z. Yang, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Science, DOI: 10.1126/science.aai9081
Year: 2017

DOWNLOAD

Temperature- and ligand-dependent carrier transport dynamics in photovoltaic PbS colloidal quantum dot thin films using diffusion-wave methods

Authors: Authors: L. Hua, A. Mandelisa, Z. Yang, X. Guoa, X. Lan, M. Liu, G. Walters, A. Melnikov, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Solar Energy Materials and Solar Cells, DOI:10.1016/j.solmat.2017.02.024
Year: 2017

DOWNLOAD

Continuous-wave lasing in colloidal quantum dot solids enabled by facet-selective epitaxy

Authors: F. Fan, O. Voznyy, R. P. Sabatini, K. T. Bicanic, M. M. Adachi, J. R. McBride, K. R. Reid, Y. S. Park, X. Li, A. Jain, R. Quintero-Bermudez, M. Saravanapavanantham, M. Liu, M. Korkusinski, P. Hawrylak, V. I. Klimov, S. J. Rosenthal, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature21424
Year: 2017

DOWNLOAD

Nanoimprint-Transfer-Patterned Solids Enhance Light Absorption in Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: Authors: Y. Kim, K. Bicanic, H. Tan, O. Ouellette, B. R. Sutherland, F. Pelayo García de Arquer, J. W. Jo, M. Liu, B. Sun, M. Liu, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b05241
Year: 2017

DOWNLOAD

Field-emission from quantum-dot-in-perovskite solids

Authors: Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, X. Gong, R. P. Sabatini, M. Liu, G. H. Kim, B. R. Sutherland, O. Voznyy, J. Xu, Y. Pang, S. Hoogland, D. Sinton & E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/ncomms14757
Year: 2017

DOWNLOAD

High-Throughput Screening of Lead-Free Perovskite-Like Materials for Optoelectronic Applications

Authors: A. Jain, O. Voznyy, & E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Journal of Physical Chemistry C, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b02221
Year: 2017

DOWNLOAD

Quantum Dots in Two-Dimensional Perovskite Matrices for Efficient Near-Infrared Light Emission

Authors: Authors: Z. Yang, O. Voznyy, G. Walters, J. Z. Fan, M. Liu, S. Kinge, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Photonics: DOI: 10.1021/acsphotonics.6b00865
Year: 2017

DOWNLOAD

Highly Emissive Green Perovskite Nanocrystals in a Solid State Crystalline Matrix

Authors: Authors: L. Quan, R. Quintero-Bermudez, O. Voznyy, G. Walters, A. Jain, J. Z. Fan, X. Zheng, Z. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201605945
Year: 2017

DOWNLOAD

Steric Hindrance Assay for Secreted Factors in Stem Cell Culture

Authors: Authors: W. Zhou, S. S. Mahshid, W. Wang, A. Vallée-Bélisle, P. W. Zandstra, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: ACS Sensors, DOI: 10.1021/acssensors.7b00136
Year: 2017

DOWNLOAD

Highly Oriented Low-Dimensional Tin Halide Perovskites with Enhanced Stability and Photovoltaic Performance

Authors: Authors: Y. Liao, H. Liu, W. Zhou, D. Yang, Y. Shang, Z. Shi, B. Li, X. Jiang, L. Zhang, L. Quan, R. Quintero-Bermudez, B. R. Sutherland, Q. Mi, E. H. Sargent, Z. Ning
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.7b01815
Year: 2017

DOWNLOAD

Tailoring the energy landscape in quasi-2D halide perovskites enables efficient green light emission

Authors: Authors: L. Quan, Y. Zhao, F. Pelayo García de Arquer, R. Sabatini, G. Walters, O. Voznyy, R. Comin, Y. Li, J. Z. Fan, H. Tan, J. Pan, M. Yuan, O. M. Bakr, Z. Lu, D. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI:10.1021/acs.nanolett.7b00976
Year: 2017

DOWNLOAD

Pseudohalide-Exchanged Quantum Dot Solids Achieve Record Quantum Efficiency in Infrared Photovoltaics

Authors: Authors: B. Sun, O. Voznyy, H. Tan, P. Stadler, M. Liu, G. Walters, A. H. Proppe, M. Liu, J. Fan, T. Zhuang, J. Li, M. Wei, J. Xu, Y. Kim, S. Hoogland, and E. H. Sargent
Volume/Number: Advanced Materials, DOI:10.1002/adma.201700749
Year: 2017

DOWNLOAD

Engineering charge transport by heterostructuring solution-processed semiconductors

Authors: O. Voznyy, B. R. Sutherland, A. H. Ip, D. Zhitomirsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/natrevmats.2017.26
Year: 2017

DOWNLOAD

Hybrid tandem quantum dot/organic photovoltaic cells with complementary near infrared absorption

Authors: T. Kim, E. Palmiano, R. Liang, H. Hu, B. Murali, A. R. Kirmani, Y. Firdaus, Y. Gao, A. Sheikh, M. Yuan, O. F. Mohammed, S. Hoogland, P. M. Beaujuge, E. H. Sargent, A. Amassiant
Volume/Number: Volume/Number: Appl. Phys. Lett., DOI:10.1063/1.49840236
Year: 2017

DOWNLOAD

Ultra-bright and highly efficient inorganic based perovskite light-emitting diodes

Authors: L. Zhang, X. Yang, Q. Jiang, P. Wang, Z. Yin, X. Zhang, H. Tan, Y. Yang, M. Wei, B. R. Sutherland, E. H. Sargent, J. You
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms15640
Year: 2017

DOWNLOAD

Quantum Dot Color-Converting Solids Operating Efficiently in the kW/cm2 Regime

Authors: C. Wang, F. Fan, R. P. Sabatini, O. Voznyy, K. Bicanic, X. Li, D. P. Sellan, M. Saravanapavanantham, N. Hossain, K. Chen, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Chem. Mater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b00164
Year: 2017

DOWNLOAD

Ultrafast Carrier Trapping in Thick-Shell Colloidal Quantum Dots

Authors: A. Jain, O. Voznyy, M. Korkusinski, P. Hawrylak, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., pp 3179–3184
Year: 2017

DOWNLOAD

Tunable Cu Enrichment Enables Designer Syngas Electrosynthesis from CO2

Authors: M. B. Ross, C. T. Dinh, Y. Li, D. Kim, P. De Luna, E. H. Sargent, P. Yang
Volume/Number: Volume/Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.7b04892
Year: 2017

DOWNLOAD

Chloride Passivation of ZnO Electrodes Improves Charge Extraction in Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: J. Choi, Y. Kim, J. W. Jo, J. Kim, B. Sun, G. Walters, F. Pelayo García de Arquer, R. Quintero-Bermudez, Y. Li, C. S. Tan, L. N. Quan, A. P. T. Kam, S. Hoogland, Z. Lu, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201702350
Year: 2017

DOWNLOAD

Ultralow Self-Doping in Two-dimensional Hybrid Perovskite Single Crystals

Authors: W. Peng, J. Yin, K. Ho, O. Ouellette, M. De Bastiani, B. Murali, O. El Tall, C. Shen, X. Miao, J. Pan, E. Alarousu, J. He, B. S. Ooi, O. F. Mohammed, E. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01475
Year: 2017

DOWNLOAD

0D-2D Quantum Dot: Metal Dichalcogenide Nanocomposite Photocatalyst Achieves Efficient Hydrogen Generation

Authors: Xiao-Yuan Liu, Hao Chen, Ruili Wang, Yuequn Shang, Qiong Zhang, Wei Li, Guozhen Zhang, Juan Su, Cao Thang Dinh, F. Pelayo García de Arquer, Jie Li, Jun Jiang, Qixi Mi, Rui Si, Xiaopeng Li, Yuhan Sun, Yi-Tao Long, He Tian, Edward H. Sargent, Zhijun Ning
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201605646
Year: 2017

DOWNLOAD

Nanomorphology-Enhanced Gas-Evolution Intensifies CO2 Reduction Electrochemistry

Authors: Thomas Burdyny, Percival J. Graham, Yuanjie Pang, Cao-Thang Dinh, Min Liu, Edward H. Sargent, David Sinton
Volume/Number: Volume/Number: ACS Sustainable Chem. Eng., DOI: 10.1021/acssuschemeng.7b00023
Year: 2017

DOWNLOAD

Compound Homojunction:Heterojunction Reduces Bulk and Interface Recombination in ZnO Photoanodes for Water Splitting

Authors: Ning Wang, Min Liu, Hairen Tan, Junhui Liang, Qixing Zhang, Changchun Wei, Ying Zhao, Edward H. Sargent, Xiaodan Zhang
Volume/Number: Volume/Number: Small, DOI: 10.1002/smll.201603527
Year: 2017

DOWNLOAD

Enhanced electrocatalytic performance of palladium nanoparticles with high energy surfaces in formic acid oxidation

Authors: Anna Klinkova, Phil De Luna, Edward H. Sargent, Eugenia Kumachevaa, Pavel V. Cherepanov
Volume/Number: Volume/Number: J. Mater. Chem. A, DOI: 10.1039/c7ta00902j
Year: 2017

DOWNLOAD

Power-free, digital and programmable dispensing of picoliter droplets using a Digit Chip

Authors: A. Mepham, J. D. Besant, A. W. Weinstein, I. B. Burgess,E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Lab Chip, DOI: 10.1039/c7lc00199a
Year: 2017

DOWNLOAD

Design and characterization of 1.1 micron pixel image sensor with high near infrared quantum efficiency

Authors: Zach M. Beiley, Andras Pattantyus-Abraham, Erin Hanelt, Bo Chen, Andrey Kuznetsov, Naveen Kolli, Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Proc. of SPIE, DOI: 10.1117/12.2253192
Year: 2017

DOWNLOAD

Device design for global shutter operation in a 1.1-um pixel image sensor and its application to near infrared sensing

Authors: Zach M. Beiley, Robin Cheung, Erin F. Hanelt, Emanuele Mandelli, Jet Meitzner, Jae Park, Andras Pattantyus-Abraham, Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Proc. of SPIE, DOI: 10.1117/12.2253219
Year: 2017

DOWNLOAD

Biofunctionalized conductive polymers enable efficient CO2 electroreduction

Authors: Authors: Halime Coskun, Abdalaziz Aljabour, Phil De Luna, Dominik Farka, Theresia Greunz, David Stifter, Mahmut Kus, Xueli Zheng, Min Liu, Achim W. Hassel, Wolfgang Schöfberger, Edward H. Sargent, Niyazi Serdar Sariciftci, and Philipp Stadler
Volume/Number: Volume/Number: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.1700686
Year: 2017

DOWNLOAD

Solution-processed nanomaterials for advanced optoelectronic and energy applications

Authors: Authors: F. Pelayo García de Arquer, Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Photonics, DOI:10.1364/NOMA.2017.NoM4C.1
Year: 2017

DOWNLOAD

Joint tuning of nanostructured Cu-oxide morphology and local electrolyte programs high-rate CO2 reduction to C2H4

Authors: Authors: Yuanjie Pang, Thomas Burdyny, Cao-Thang Dinh, Md Golam Kibria, James Zhangming Fan, Min Liu, Edward H. Sargent, David Sinton
Volume/Number: Volume/Number: Green Chemistry, DOI:10.1039/c7gc01677h
Year: 2017

DOWNLOAD

Freestanding nano-photoelectrode as a highly efficient and visible-light-driven photocatalyst for water-splitting

Authors: Authors: Yansong Zhou, Gang Chen, Edward H. Sargent, Taotao Zhuang, Cao Thang Dinh, Fang He
Volume/Number: Volume/Number: J. Mater. Chem. A., DOI: 10.1039/c7ta02626a
Year: 2017

DOWNLOAD

Chemically Addressable Perovskite Nanocrystals for Light-Emitting Applications

Authors: Authors: Haizhu Sun, Zhenyu Yang, Mingyang Wei, Wei Sun, Xiyan Li, Shuyang Ye, Yongbiao Zhao, Hairen Tan, Emily L. Kynaston, Tyler B. Schon, Han Yan, Zheng-Hong Lu, Geoffrey A. Ozin, Edward H. Sargent, Dwight S. Seferos
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201701153
Year: 2017

DOWNLOAD

Tailoring the Energy Landscape in Quasi-2D Halide Perovskites Enables Efficient Green-Light Emission

Authors: Authors: Li Na Quan, Yongbiao Zhao, F. Pelayo García de Arquer, Randy Sabatini, Grant Walters, Oleksandr Voznyy, Riccardo Comin, Yiying Li, James Z. Fan, Hairen Tan, Jun Pan, Mingjian Yuan, Osman M. Bakr, Zhenghong Lu, Dong Ha Kim, Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00976
Year: 2017

DOWNLOAD

Mobile-Ion-Induced Degradation of Organic Hole-Selective Layers in Perovskite Solar Cells

Authors: Authors: Yicheng Zhao, Wenke Zhou, Hairen Tan, Rui Fu, Qi Li, Fang Lin, Dapeng Yu, Grant Walters, Edward H. Sargent, Qing Zhao
Volume/Number: Volume/Number: J. Phys. Chem. C, DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b04684
Year: 2017

DOWNLOAD

Amplified Micromagnetic Field Gradients Enable High-Resolution Profiling of Rare Cell Subpopulations

Authors: Authors: Mahla Poudineh, Edward H. Sargent, Shana O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.7b04677
Year: 2017

DOWNLOAD

Biexciton Resonances Reveal Exciton Localization in Stacked Perovskite Quantum Wells

Authors: Authors: Madeline H. Elkins, Ryan Pensack, Andrew H. Proppe, Oleksandr Voznyy, Li Na Quan, Shana O. Kelley, Edward H. Sargent, Gregory D. Scholes
Volume/Number: Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI: 10.1021/acs.jpclett.7b01621
Year: 2017

DOWNLOAD

Multifunctional quantum dot DNA hydrogels

Authors: Authors: Libing Zhang, Sae Rin Jean, Sharif Ahmed, Peter M. Aldridge, Xiyan Li, Fengjia Fan, Edward H. Sargent & Shana O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, doi:10.1038/s41467-017-00298-w
Year: 2017

DOWNLOAD

Enhanced Open-Circuit Voltage in Colloidal Quantum Dot Photovoltaics via Reactivity-Controlled Solution-Phase Ligand Exchange

Authors: Authors: J. W. Jo, Y. Kim, J. Choi, F. Pelayo García de Arquer, G. Walters, B. Sun, O. Ouellette, J. Kim, A. H. Proppe, R. Quintero-Bermudez, J. Fan, J. Xu, C. S. Tan, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201703627
Year: 2017

DOWNLOAD

The Electrical and Optical Properties of Organometal Halide Perovskites Relevant to Optoelectronic Performance

Authors: Authors: V. Adinolfi, W. Peng, G. Walters, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201700764
Year: 2017

DOWNLOAD

Sulfur-Modulated Tin Sites Enable Highly Selective Electrochemical Reduction of CO2 to Formate

Authors: Authors: X. Zheng, P. De Luna, F. Pelayo García de Arquer, B. Zhang, N. Becknell, M. B. Ross, Y. Li, M. N. Banis, Y. Li, M. Liu, O. Voznyy, C. T. Dinh, T. Zhuang, P. Stadler, Y. Cui, X. Du, P. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Joule, DOI:10.1016/j.joule.2017.09.014
Year: 2017

DOWNLOAD

Origins of Stokes Shift in PbS Nanocrystals

Authors: Authors: O. Voznyy, L. Levina, F. Fan, G. Walters, J. Z. Fan, A. Kiani, A. H. Ip, S. M. Thon, A. H. Proppe, M. Liu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01843
Year: 2017

DOWNLOAD

Halide Re-Shelled Quantum Dot Inks for Infrared Photovoltaics

Authors: Authors: J. Z. Fan , M. Liu , O. Voznyy , B. Sun, L. Levina, R. Quintero-Bermudez, M. Liu, O. Ouellette , F. Pelayo García de Arquer, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, pp. 37536 – 37541
Year: 2017

DOWNLOAD

Mixed-quantum-dot solar cells

Authors: Authors: Z. Yang, J. Z. Fan, A. H. Proppe, F. Pelayo García de Arquer, D. Rossouw, O. Voznyy, X. Lan, M. Liu, G. Walters, R. Quintero-Bermudez, B. Sun, S. Hoogland, G. A. Botton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-017-01362-1
Year: 2017

DOWNLOAD

Theory-driven design of high-valence metal sites for water oxidation confirmed using in situ soft X-ray absorption

Authors: Authors: X. Zheng, B. Zhang, P. De Luna, Y. Liang, R. Comin, O. Voznyy, L. Han, F. Pelayo García de Arquer, M. Liu, C. T. Dinh, T. Regier, J. J. Dynes, S. He, H. L. Xin, H. Peng, D. Prendergast, X. Du, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/NCHEM.2886
Year: 2017

DOWNLOAD

Effect of disorder on transport properties in a tight-binding model for lead halide perovskites

Authors: Authors: S. Ashhab, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent, M. E. Madjet
Volume/Number: Volume/Number: Scientific Reports, DOI:10.1038/s41598-017-09442-4
Year: 2017

DOWNLOAD

Cellulose Nanocrystal:Polymer Hybrid Optical Diffusers for Index-Matching-Free Light Management in Optoelectronic Devices

Authors: Authors: S. M. Mahpeykar, Y. Zhao, X. Li, Z. Yang, Q. Xu, Z. Lu, E. H. Sargent, X. Wang
Volume/Number: Volume/Number: Adv. Optical Mater., DOI: 10.1002/adom.201700430
Year: 2017

DOWNLOAD

Molecular Doping of the Hole-Transporting Layer for Efficient, Single-Step-Deposited Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: Authors: A. R. Kirmani, F. Pelayo García de Arquer, J. Z. Fan, J. I. Khan, G. Walters, S. Hoogland, N. Wehbe, M. M. Said, S. Barlow, F. Laquai, S. R. Marder, E. H. Sargent, A. Amassiang
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.7b00540
Year: 2017

DOWNLOAD

Use machine learning to find energy materials

Authors: P. De Luna, J. Wei, Y. Bengio, A. Aspuru-Guzik, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI: 10.1038/d41586-017-07820-6
Year: 2017

DOWNLOAD

Small-Band-Offset Perovskite Shells Increase Auger Lifetime in Quantum Dot Solids

Authors: R. Quintero-Bermudez, R. P. Sabatini, M. Lejay, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.7b06363
Year: 2017

DOWNLOAD

Heterovalent Dopant Incorporation for Bandgap and Type Engineering of Perovskite Crystals

Authors: Authors: A. L. Abdelhady, M. I. Saidaminov, B. Murali, V. Adinolfi, O. Voznyy, K. Katsiev, E. Alarousu, R. Comin, I. Dursun, L. Sinatra, E. H. Sargent, O. F. Mohammed, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem. Lett., pp. 295-301
Year: 2016

DOWNLOAD

Crosslinked Remote-Doped Hole-Extracting Contacts Enhance Stability under Accelerated Lifetime Testing in Perovskite Solar Cells

Authors: Authors: J. Xu, O. Voznyy, R. Comin, X. Gong, G. Walters, M. Liu, P. Kanjanaboos, X. Lan, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201505630
Year: 2016

DOWNLOAD

Ligand-Stabilized Reduced-Dimensionality Perovskites

Authors: Authors: L. N. Quan, M. Yuan, R. Comin, O. Voznyy, E. M. Beauregard, S. Hoogland, A. Buin, A. R. Kirmani, K. Zhao, A. Amassian, D. H. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.5b11740
Year: 2016

DOWNLOAD

Aptamer and Antisense-Mediated Two-Dimensional Isolation of Specific Cancer Cell Subpopulations

Authors: Authors: M. Labib, B. Green, R. M. Mohamadi, A. Mepham, S. U. Ahmed, L. Mahmoudian, I. Chang, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.5b10939
Year: 2016

DOWNLOAD

Image-Reversal Soft Lithography: Fabrication of Ultrasensitive Biomolecular Detectors.

Authors: Authors: T. S. Safaei, J. Das, S. S. Mahshid, P. M. Aldridge, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Healthcare Mater., DOI: 10.1002/adhm.201501025
Year: 2016

DOWNLOAD

Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes

Authors: Authors: X. Gong, Z. Yang, G. Walters, R. Comin, Z. Ning, E. Beauregard, V. Adinolfi, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/NPHOTON.2016.11
Year: 2016

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solids for solution-processed solar cells

Authors: Authors: M. Yuan, M. Liu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/NENERGY.2016.16
Year: 2016

DOWNLOAD

The In-Gap Electronic State Spectrum of Methylammonium Lead Iodide Single-Crystal Perovskites

Authors: Authors: V. Adinolfi, M. Yuan, R. Comin, E. S. Thibau, D. Shi, M. I. Saidaminov, P. Kanjanaboos, D. Kopilovic, S. Hoogland, Z. Lu, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201505162
Year: 2016

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot ligand engineering for high performance solar cells

Authors: Authors: R. Wang, Y. Shang, P. Kanjanaboos, W. Zhou, Z. Ning, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Energy Environ. Sci., DOI: 10.1039/c5ee03887a
Year: 2016

DOWNLOAD

Homogeneously dispersed, multimetal oxygen-evolving catalysts

Authors: Authors: B. Zhang, X. Zheng, O. Voznyy, R. Comin, M. Bajdich, M. García-Melchor, L. Han, J. Xu, M. Liu, L. Zheng, F. P. García de Arquer, C. T. Dinh, F. Fan, M. Yuan, E. Yassitepe, N. Chen, T. Regier, P. Liu, Y. Li, P. De Luna, A. Janmohamed, H. L. Xin, H. Yang, A. Vojvodic, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Science, vol. 352, pp. 333-337
Year: 2016

DOWNLOAD

Double-Sided Junctions Enable High-Performance Colloidal-Quantum-Dot Photovoltaics

Authors: Authors: M. Liu, F. P. García de Arquer, Y. Li, X. Lan, G. Kim,  O. Voznyy, L. K. Jagadamma, A. S. Abbas, S. Hoogland, Z. Lu, J. Y. Kim, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201506213
Year: 2016

DOWNLOAD

Perovskite photonic sources

Authors: Authors: B. R. Sutherland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, pp. 295-302
Year: 2016

DOWNLOAD

ZnFe2O4 Leaves Grown on TiO2 Trees Enhance Photoelectrochemical Water Splitting

Authors: Authors: X. Zheng, C. Dinh, F. P. García de Arquer, B. Zhang, M. Liu, O. Voznyy, Y. Li, G. Knight, S. Hoogland, Z. Lu, X. Du, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Small, DOI: 10.1002/smll.201600534
Year: 2016

DOWNLOAD

Computational Study of Magic-Size CdSe Clusters with Complementary Passivation by Carboxylic and Amine Ligands

Authors: Authors: O. Voznyy, J. H. Mokkath, A. Jain, E. H. Sargent, U. Schwingenschlogl
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem., vol. 120, pp. 10015 – 10019
Year: 2016

DOWNLOAD

Imbalanced charge carrier mobility and Schottky junction induced anomalous current-voltage characteristics of excitonic PbS colloidal quantum dot solar cells

Authors: Authors: L.Hu, A. Mandelis, X. Lan, A. Melnikov, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Solar Energy Materials & Solar Cells, pp. 155-165
Year: 2016

DOWNLOAD

Crystal symmetry breaking and vacancies in colloidal lead chalcogenide quantum dots

Authors: Authors: F. Bertolotti, D. N. Dirin, M. Ibáñez, F. Krumeich, A. Cervellino, R. Frison, O. Voznyy, E. H. Sargent, M. V. Kovalenko, A. Guagliardi, N. Masciocchi
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/NMAT4661
Year: 2016

DOWNLOAD

Fast and Sensitive Solution-Processed Visible-Blind Perovskite UV Photodetectors

Authors: Authors: V. Adinolfi, O. Ouellette, M. I. Saidaminov, G. Walters, A. L. Abdelhady, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201601196
Year: 2016

DOWNLOAD

Perovskite energy funnels for efficient light-emitting diodes

Authors: Authors: M. Yuan, L. Quan, R. Comin, G. Walters, R. Sabatini, O. Voznyy, S. Hoogland, Y. Zhao, E. M. Beauregard, P. Kanjanaboos, Z. Lu, D. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/NNANO.2016.110
Year: 2016

DOWNLOAD

10.6% Certified Colloidal Quantum Dot Solar Cells via Solvent Polarity-Engineered Halide Passivation

Authors: Authors: X. Lan, O. Voznyy, F. P. García de Arquer, M. Liu, J. Xu, A. H. Proppe, G. Walters, F. Fan, H. Tan, M. Liu, Z. Yang, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b01957
Year: 2016

DOWNLOAD

Increasing Polymer Solar Cell Fill Factor by Trap-Filling with F4-TCNQ at Parts Per Thousand Concentration

Authors: Authors: H. Yan, J. G. Manion, M. Yuan, F. Pelayo García de Arquer, G. R. McKeown, S. Beaupré, M. Leclerc, E. H. Sargent, D. S. Seferos
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater.,  DOI: 10.1002/adma.201601553
Year: 2016

DOWNLOAD

Pure Cubic-Phase Hybrid Iodobismuthates AgBi2I7 for Thin-Film Photovoltaics

Authors: Authors: Y. Kim, Z. Yang, A. Jain, O. Voznyy, G. Kim, M. Liu, L. N. Quan, F. P. Garca de Arquer, R. Comin, J. Z. Fan, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.201603608
Year: 2016

DOWNLOAD

Electrochemical Methods for the Analysis of Clinically Relevant Biomolecules

Authors: Authors: M. Labib, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Rev., DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00220
Year: 2016

DOWNLOAD

Enhanced electrocatalytic CO2 reduction via field-induced reagent concentration

Authors: Authors: M. Liu, Y. Pang, B. Zhang, P. De Luna, O. Voznyy, J. Xu, X. Zheng, C. T. Dinh, F. Fan, C. Cao, F. P. García de Arquer, T. S. Safaei, A. Mepham, A. Klinkova, E. Kumacheva, T. Filleter, D. Sinton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature19060
Year: 2016

DOWNLOAD

Large-Scale Synthesis of Metal Nanocrystals in Aqueous Suspensions

Authors: Authors: A. Klinkova, E. M. Larin, E. Prince, E. H. Sargent, E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Mater., pp. 3196-3202
Year: 2016

DOWNLOAD

Engineering of CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals by Alloying Large Organic Cations for Enhanced Thermal Stability and Transport Properties

Authors: Authors: W. Peng, X. Miao, V. Adinolfi, E. Alarousu, O. E. Tall, A. Emwas, C. Zhao, G. Walters, J. Liu, O. Ouellette, J. Pan, B. Murali, E. H. Sargent, O. F. Mohammed, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Angewandte Chemie International Edition, DOI: 10.1002/anie.201604880
Year: 2016

DOWNLOAD

Highly Efficient Perovskite-Quantum-Dot Light-Emitting Diodes by Surface Engineering

Authors: Authors: J. Pan, L. Quan, Y. Zhao, W. Peng, B. Murali, S. P. Sarmah, M. Yuan, L. Sinatra, N. M. Alyami, J. Liu, E. Yassitepe, Z. Yang, O. Voznyy, R. Comin, M. N. Hedhili, O. F. Mohammed, Z. H. Lu, D. H. Kim, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater.,  DOI: 10.1002/adma.201600784
Year: 2016

DOWNLOAD

Building devices from colloidal quantum dots

Authors: Authors: C. R. Kagan, Efrat Lifshitz, E. H. Sargent, D. V. Talapin
Volume/Number: Volume / Number: Science, DOI: 10.1126/science.aac5523
Year: 2016

DOWNLOAD

Optical Resonance Engineering for Infrared Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: Authors: O. Ouellette, N. Hossain, B. R. Sutherland, A. Kiani, F. P. García de Arquer†, H. Tan, M. Chaker, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Energy Lett., pp. 852-857
Year: 2016

DOWNLOAD

Renewables need a grand-challenge strategy

Authors: Authors: A. Bernstein, E. H. Sargent, A. Aspuru-Guzik, R. Cogdell, G. R. Fleming, R. Van Grondelle, M. Molina
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/538030a
Year: 2016

DOWNLOAD

Study of Exciton Hopping Transport in PbS Colloidal Quantum Dot Thin Films Using Frequency- and Temperature-Scanned Photocarrier Radiometry

Authors: Authors: L. Hu, A. Mandelis, A. Melnikov, X. Lan, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Int J Thermophys, DOI 10.1007/s10765-016-2143-0
Year: 2016

DOWNLOAD

Mechanistic Control of the Growth of Three-Dimensional Gold Sensors

Authors: Authors: S. Mahshid, A. H. Mepham, S. S. Mahshid, I. B. Burgess, T. S. Safaei, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem. C, DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b05158
Year: 2016

DOWNLOAD

DNA Clutch Probes for Circulating Tumor DNA Analysis

Authors: Authors: J. Das, I. Ivanov, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.6b05679
Year: 2016

DOWNLOAD

Graphdiyne: An Efficient Hole Transporter for Stable High-Performance Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: Authors: Z. Jin, M. Yuan, H. Li, H. Yang, Q. Zhou, H. Liu, X. Lan, M. Liu, J. Wang, E. H. Sargent, Y. Li
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.201601570
Year: 2016

DOWNLOAD

Quantitative Analysis of Trap-State-Mediated Exciton Transport in Perovskite-Shelled PbS Quantum Dot Thin Films Using Photocarrier Diffusion-Wave Nondestructive Evaluation and Imaging

Authors: Authors: L. Hu, Z. Yang, A. Mandelis, A. Melnikov, X. Lan, G. Walters, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem., DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b04468
Year: 2016

DOWNLOAD

Controlling C60 Organization through Dipole-Induced Band Alignment at Self-Assembled Monolayer Interfaces

Authors: Authors: M. A. Mezour, O. Voznyy, E. H. Sargent, R. B. Lennox, D. F. Perepichka
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Mater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.6b03527
Year: 2016

DOWNLOAD

Photon management for augmented photosynthesis

Authors: Authors: M. D. Ooms, C. T. Dinh, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms12699
Year: 2016

DOWNLOAD

Efficient Biexciton Interaction in Perovskite Quantum Dots Under Weak and Strong Confinement

Authors: Authors: J. A. Castaneda, G. Nagamine, E. Yassitepe, L. G. Bonato, O. Voznyy, S. Hoogland, A. F. Nogueira, E. H. Sargent, C. H. B. Cruz, L. A. Padilha
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.6b03908
Year: 2016

DOWNLOAD

Gradient-Doped Colloidal Quantum Dot Solids Enable Thermophotovoltaic Harvesting of Waste Heat

Authors: Authors: A. Kiani, H. F. Movahed, S. Hoogland, O. Voznyy, R. Wolowiec, L. Levina, F. Pelayo Garcia de Arquer†, P. Pietsch, X. Wang, P. Maraghechi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.6b00314
Year: 2016

DOWNLOAD

Atomistic Design of CdSe/CdS Core–Shell Quantum Dots with Suppressed Auger Recombination

Authors: Authors: A. Jain, O. Voznyy, S. Hoogland, M. Korkusinski, P. Hawrylak, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03059
Year: 2016

DOWNLOAD

High-Density Nanosharp Microstructures Enable Efficient CO2 Electroreduction

Authors: Authors: T. Saberi Safaei, A. Mepham, X. Zheng, Y. Pang, C. Dinh, M. Liu, D. Sinton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b03615
Year: 2016

DOWNLOAD

Amine-Free Synthesis of Cesium Lead Halide Perovskite Quantum Dots for Efficient Light-Emitting Diodes

Authors: Authors: E. Yassitepe, Z. Yang, O. Voznyy, Y. Kim, G. Walters, J. A. Castaneda, P. Kanjanaboos, M. Yuan, X. Gong, F. Fan, J. Pan, S. Hoogland, R. Comin, O. M. Bakr, L. A. Padilha, A. F. Nogueira, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Funct. Mater., DOI: 10.1002/adfm.201604580
Year: 2016

DOWNLOAD

Single-step colloidal quantum dot films for infrared solar harvesting

Authors: Authors: A. Kiani, B. R. Sutherland, Y. Kim, O. Ouellette, L. Levina, G. Walters, C. Dinh, M. Liu, O. Voznyy, X. Lan, A. J. Labelle, A. H. Ip, A. Proppe, G. H. Ahmed, O. F. Mohammed, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Appl. Phys. Lett., DOI:10.1063/1.4966217
Year: 2016

DOWNLOAD

Rational Design of Efficient Palladium Catalysts for Electroreduction of Carbon Dioxide to Formate

Authors: Authors: A. Klinkova, P. De Luna, C. Dinh, O. Voznyy, E. M. Larin, E. Kumacheva, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Catal., DOI: 10.1021/acscatal.6b01719
Year: 2016

DOWNLOAD

Hybrid organic–inorganic inks flatten the energy landscape in colloidal quantum dot solids

Authors: Authors: M. Liu, O. Voznyy, R. Sabatini, F. Pelayo García de Arquer, R. Munir, A. H. Balawi, X. Lan, F. Fan, G. Walters, A. R. Kirmani, S. Hoogland, F. Laquai, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI:10.1038/nmat4800
Year: 2016

DOWNLOAD

Tracking the dynamics of circulating tumour cell phenotypes using nanoparticle-mediated magnetic ranking

Authors: Authors: M. Poudineh, P. M. Aldridge, S. Ahmed, B. J. Green, L. Kermanshah, V. Nguyen, C. Tu, R. M. Mohamadi, R. K. Nam, A. Hansen, S. S. Sridhar, A. Finelli, N. E. Fleshner, A. M. Joshua, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/nnano.2016.239
Year: 2016

DOWNLOAD

Design of Phosphor White Light Systems for High-Power Applications

Authors: Authors: K. T. Bicanic, X. Li, R. P. Sabatini, N. Hossain, C. Wang, F. Fan, H. Liang, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.6b00681
Year: 2016

DOWNLOAD

Ultrasensitive device using electrocatalytic fluid displacement (EFD) for visual readout

Authors: Authors: Xagenic Inc, J. D. Besant, J. Das, I. B. Burgess, W. Liu, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: United States Patent Appplication Publication, No.: US2016/0281147A1
Year: 2016

DOWNLOAD

Profiling Functional and Biochemical Phenotypes of Circulating Tumor Cells Using a Two-Dimensional Sorting Device

Authors: Authors: M. Poudineh, M. Labib, S. Ahmed, L. N. M. Nguyen, L. Kermanshah, R. M. Mohamadi, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angewandte Chemie, DOI:10.1002/ange.201608983
Year: 2016

DOWNLOAD

Photovoltaic concepts inspired by coherence effects in photosynthetic systems

Authors: Authors: J. Bredas, E. H. Sargent, G. D. Scholes
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/NMAT4767
Year: 2016

DOWNLOAD

Graphene Oxide Shells on Plasmonic Nanostructures Lead to High-Performance Photovoltaics: A Model Study Based on Dye-Sensitized Solar Cells

Authors: Authors: Y. H. Jang, A. Rani, L. N. Quan, V. Adinolfi, P. Kanjanaboos, O. Ouellette, T. Son, Y. J. Jang, K. Chung, H. Kwon, D. Kim, D. H. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.6b00612
Year: 2016

DOWNLOAD

Remote Molecular Doping of Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: Authors: A. R. Kirmani, A. Kiani, M. M. Said, O. Voznyy, N. Wehbe, G. Walters, S. Barlow, E. H. Sargent, S. R. Marder, A. Amassian
Volume/Number: Volume/Number: ACS Energy Lett., DOI: 10.1021/acsenergylett.6b00429
Year: 2016

DOWNLOAD

Nanoparticle-Mediated Binning and Profiling of Heterogeneous Circulating Tumor Cell Subpopulations

Authors: Authors: R. M. Mohamadi, J. D. Besant, A. Mepham, B. Green, L. Mahmoudian, T. Gibbs, I. Ivanov, A. Malvea, J. Stojcic, A. L. Allan, L. E. Lowes, E. H. Sargent, R. K. Nam, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angew. Chem. vol. 127, pp. 141-145
Year: 2015

DOWNLOAD

Perovskite Thin Films via Atomic Layer Deposition

Authors: Authors: B. R. Sutherland, S. Hoogland, M. M. Adachi, P. Kanjanaboos, C. T. O. Wong, J. J. McDowell, J. Xu, O. Voznyy, Z. Ning, A. J. Houtepen, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater. vol. 27, pp. 53-58
Year: 2015

DOWNLOAD

Atomistic Description of Thiostannate-Capped CdSe Nanocrystals: Retention of Four-Coordinate SnS4 Motif and Preservation of Cd-Rich Stoichiometry

Authors: Authors: L. Protesescu, M. Nachtegaal, O. Voznyy, O. Borovinskaya, A. J. Rossini, L. Emsley, C. Copéret, D. Günther, E. H. Sargent, M. V. Kovalenko
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., vol. 137, pp. 1862-1874
Year: 2015

DOWNLOAD

Photojunction Field-Effect Transistor Based on a Colloidal Quantum Dot Absorber Channel Layer

Authors: Authors: V. Adinolfi, I. J. Kramer, A. J. Labelle, B. R. Sutherland, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 9, pp. 356-362
Year: 2015

DOWNLOAD

A two-step route to planar perovskite cells exhibiting reduced hysteresis

Authors: Authors: A. H. Ip, L. Quan, M. M. Adachi, J. J. McDowell, J. Xu, D. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Appl. Phys. Lett., vol. 106, pp. 143902
Year: 2015

DOWNLOAD

Record Charge Carrier Diffusion Length in Colloidal Quantum Dot Solids via Mutual Dot-To-Dot Surface Passivation

Authors: Authors: G. H. Carey, L. Levina, R. Comin, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., vol. 27, pp. 3325–3330
Year: 2015

DOWNLOAD

Conformal Fabrication of Colloidal Quantum Dot Solids for Optically Enhanced Photovoltaics

Authors: Authors: A. J. Labelle, S. M. Thon, J. Kim, X. Lan, D. Zhitomirsky, K. W. Kemp, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 9, pp 5447-5453
Year: 2015

DOWNLOAD

Ultrasensitive visual read-out of nucleic acids using electrocatalytic fluid displacement

Authors: Authors: J. D. Besant, J. Das, I. B. Burgess, W. Liu, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: 10.1038/ncomms7978
Year: 2015

DOWNLOAD

Programmable definition of nanogap electronic devices using self-inhibited reagent depletion

Authors: Authors: B. Lam, W. Zhou, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: 10.1038/ncomms7940
Year: 2015

DOWNLOAD

Perovskite–fullerene hybrid materials suppress hysteresis in planar diodes

Authors: Authors: J. Xu, A. Buin, A. H. Ip, W. Li, O. Voznyy, R. Comin, M. Yuan, S. Jeon, Z. Ning, J. J. McDowell, P. Kanjanaboos, J. Sun, X. Lan, L. Quan, D. Kim, I. G. Hill, P. Maksymovych, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: ncomms8081
Year: 2015

DOWNLOAD

In Situ Electrochemical ELISA for Specific Identification of Captured Cancer Cells

Authors: Authors: T. Safaei, R. M. Mohamadi, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.5b02404
Year: 2015

DOWNLOAD

Rapid electrochemical phenotypic profiling of antibiotic-resistant bacteria

Authors: Authors: J. D. Besant, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Lab Chip, DOI: 10.1039/c5lc00375j
Year: 2015

DOWNLOAD

Thin-film Sb2Se3 photovoltaics with oriented one-dimensional ribbons and benign grain boundaries

Authors: Authors: Y. Zhou, L. Wang, S. Chen, S. Qin, X. Liu, J. Chen, D. Xue, M. Luo, Y. Cao, Y. Cheng, E. H. Sargent, J. Tang
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/NPHOTON.2015.78
Year: 2015

DOWNLOAD

An electrochemical clamp assay for direct, rapid analysis of circulating nucleic acids in serum

Authors: Authors: J. Das, I. Ivanov, L. Montermini, J. Rak, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/NCHEM.2270
Year: 2015

DOWNLOAD

Colloidal CdSe1–xSx Nanoplatelets with Narrow and Continuously-Tunable Electroluminescence

Authors: Authors: F. Fan, P. Kanjanaboos, M. Saravanapavanantham, E. Beauregard, G. Ingram, E. Yassitepe, M. M. Adachi, O. Voznyy, A. K. Johnston, G. Walters, G. Kim, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01233
Year: 2015

DOWNLOAD

Perovskite Quantum Dots Modeled Using Ab Initio and Replica Exchange Molecular Dynamics

Authors: Authors: A. Buin, R. Comin, A. H. Ip, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem. C, DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b03613
Year: 2015

DOWNLOAD

Halide-Dependent Electronic Structure of Organolead Perovskite Materials

Authors: Authors: A. Buin, R. Comin, J. Xu, A. H. Ip, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Mater., DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b01909
Year: 2015

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: Authors: G. H. Carey, A. L. Abdelhady, Z. Ning, S. M. Thon, Osman M. Bakr, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Chemical Reviews, DOI:10.1021/acs.chemrev.5b00063
Year: 2015

DOWNLOAD

Sensitive, Fast, and Stable Perovskite Photodetectors Exploiting Interface Engineering

Authors: Authors: B. R. Sutherland, A. K. Johnston, A. H. Ip, J. Xu, V. Adinolfi, P. Kanjanaboos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Photonics, DOI: 10.1021/acsphotonics.5b00164
Year: 2015

DOWNLOAD

Single-step fabrication of quantum funnels via centrifugal colloidal casting of nanoparticle films

Authors: Authors: J. Kim, V. Adinolfi, B. R. Sutherland, O. Voznyy, S. Kwon, T. Kim, J. Kim, H. Ihee, K. Kemp, M. Adachi, M. Yuan, I. Kramer, D. Zhitomirsky, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8772
Year: 2015

DOWNLOAD

Two-Photon Absorption in Organometallic Bromide Perovskites

Authors: Authors: G. Walters, B. R. Sutherland, S. Hoogland, D. Shi, R. Comin, D. P. Sellan, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b03308
Year: 2015

DOWNLOAD

Infrared Colloidal Quantum Dot Photovoltaics via Coupling Enhancement and Agglomeration Suppression

Authors: Authors: A. H. Ip, A. Kiani, I. J. Kramer, O. Voznyy, H. F. Movahed, L. Levina, M. M. Adachi, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b02164
Year: 2015

DOWNLOAD

Structural, optical, and electronic studies of wide-bandgap lead halide perovskites

Authors: Authors: R. Comin, G. Walters, E. Sol Thibau, O. Voznyy, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Materials Chemistry C, vol. 3, pp. 8839
Year: 2015

DOWNLOAD

Fractal circuit sensors enable rapid quantification of biomarkers for donor lung assessment for transplantation

Authors: Authors: A. T. Sage, J. D. Besant, L. Mahmoudian, M. Poudineh, X. Bai, R. Zamel, M. Hsin, E. H. Sargent, M. Cypel, M. Liu, S Keshavjee, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.1500417
Year: 2015

DOWNLOAD

Sample-to-Answer Isolation and mRNA Profiling of Circulating Tumor Cells

Authors: Authors: R. M. Mohamadi, I. Ivanov, J. Stojcic, R. K. Nam, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Analytical Chemistry, vol. 87, pp. 6258-6264
Year: 2015

DOWNLOAD

Cleavable Ligands Enable Uniform Close Packing in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: Authors: G. H. Carey, M. Yuan, R. Comin, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.5b06890
Year: 2015

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Photovoltaics Enhanced by Perovskite Shelling

Authors: Authors: Z. Yang, A. Janmohamed, X. Lan, F. P. García de Arquer, O. Voznyy, E. Yassitepe, G. Kim, Z. Ning, X. Gong, R. Comin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b03271
Year: 2015

DOWNLOAD

The Silicon:Colloidal Quantum Dot Heterojunction

Authors: Authors: S. Masala, V. Adinolfi, J Sun, S. Del Gobbo, O. Voznyy, I. J. Kramer, I. G. Hill, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201503212
Year: 2015

DOWNLOAD

Atomic layer deposition of absorbing thin films on nanostructured electrodes for short-wavelength infrared photosensing

Authors: Authors: J. Xu, B. R. Sutherland, S. Hoogland, F. Fan, S. Kinge, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Appl. Phys. Lett., DOI:10.1063/1.4933380
Year: 2015

DOWNLOAD

High Efficiency Colloidal Quantum Dot Photovoltaics via Robust Self-Assembled Monolayers

Authors: Authors: G. Kim, F. P. García de Arquer, Y. J. Yoon, X. Lan, M. Liu, O. Voznyy, L. K. Jagadamma, A. S. Abbas, Z. Yang, F. Fan, A. H. Ip, P. Kanjanaboos, S. Hoogland, A. Amassian, J. Y. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Lett., pp. 7691 – 7696
Year: 2015

DOWNLOAD

Efficient Luminescence from Perovskite Quantum Dot Solids

Authors: Authors: Y. Kim, E. Yassitepe, O. Voznyy, R. Comin, G. Walters, X. Gong, P. Kanjanaboos, A. F. Nogueira, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Appl. Mater. Interfaces, DOI: 10.1021/acsami.5b09084
Year: 2015

DOWNLOAD

Passivation Using Molecular Halides Increases Quantum Dot Solar Cell Performance

Authors: Authors: X. Lan, O. Voznyy, A. Kiani, F. P. García  de  Arquer, A. Saud Abbas, G. Kim, M. Liu, Z. Yang, G. Walters, J. Xu, M. Yuan, Z. Ning, F. Fan, P. Kanjanaboos, I. Kramer, D. Zhitomirsky, P. Lee, A. Perelgut, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201503657
Year: 2015

DOWNLOAD

Self-Assembled PbSe Nanowire:Perovskite Hybrids

Authors: Authors: Z. Yang, E. Yassitepe, O. Voznyy, A. Janmohamed, X. Lan, L. Levina, R. Comin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Am. Chem. Soc., DOI: 10.1021/jacs.5b10641
Year: 2015

DOWNLOAD

All-Quantum-Dot Infrared Light-Emitting Diodes

Authors: Authors: Z. Yang, O. Voznyy, M. Liu, M. Yuan, A. H. Ip, O. S. Ahmed, L. Levina, S. Kinge, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b05617
Year: 2015

DOWNLOAD

Microsecond-sustained lasing from colloidal quantum dot solids

Authors: Authors: M. M. Adachi, F. Fan, D. P. Sellan, S. Hoogland, O. Voznyy, A. J. Houtepen, K. D. Parrish, P. Kanjanaboos, J. A. Malen, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9694
Year: 2015

DOWNLOAD

Planar-integrated single-crystalline perovskite photodetectors

Authors: Authors: M. I. Saidaminov, V. Adinolfi, R. Comin, A. L. Abdelhady, W. Peng, I. Dursun, M. Yuan, S. Hoogland, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9724
Year: 2015

DOWNLOAD

Low trap-state density and long carrier diffusion in organolead trihalide perovskite single crystals

Authors: Authors: D. Shi, V. Adinolfi, R. Comin, M. Yuan, E. Alarousu, A. Buin, Y. Chen, S. Hoogland, A. Rothenberger, K. Katsiev, Y. Losovyj, X. Zhang, P. A. Dowben, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Science, vol. 347, pp. 519-522
Year: 2015

DOWNLOAD

Quantum-dot-in-perovskite solids

Authors: Authors: Z. Ning, X. Gong, R. Comin, G. Walters, F. Fan, O. Voznyy, E. Yassitepe, A. Buin, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, vol. 523, pp. 324-328
Year: 2015

DOWNLOAD

Interrogating Circulating Microsomes and Exosomes Using Metal Nanoparticles

Authors: Authors: Y. Zhou, R. M. Mohamadi, M. Poudineh, L. Kermanshah, S. Ahmed, T. S. Safaei, J. Stojcic, R. K. Nam, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Small, DOI: 10.1002/smll.201502365
Year: 2015

DOWNLOAD

Self-Assembled Nanoparticle-Stabilized Photocatalytic Reactors

Authors: Authors: T. Burdyny, J. Riordon, C. Dinh, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume / Number: Nanoscale, pp. 2107-2115
Year: 2015

DOWNLOAD

Spontaneous and Light-Driven Conversion of NOx on Oxide-Modified TiO2 Surfaces

Authors: Authors: C. Dinh, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Ind. Eng. Chem. Res., pp. 12750-12756
Year: 2015

DOWNLOAD

Hybrid tandem solar cellswith depleted-heterojunction quantum dotand polymer bulk heterojunction subcells

Authors: Authors: T. Kim, Y. Gao, H. Hu, B. Yan, Z. Ning, L. K. Jagadamma, K. Zhao, A. R. Kirmani, J. Eid, M. M. Adachi, E. H. Sargent, P. M. Beaujuge, A. Amassian
Volume/Number: Volume / Number: Nano Energy, pp. 196-205
Year: 2015

DOWNLOAD

Synergistic photocurrent addition in hybrid quantum dot: Bulk heterojunction solar cells

Authors: Authors: G. Kim, B. Walker, D. Zhitomirsky, J. Heo, S. Ko, J. Park, E. H. Sargent, J. Y. Kim
Volume/Number: Volume / Number: Nano Energy, pp. pp. 491-499
Year: 2015

DOWNLOAD

Velocity valleys enable efficient capture and spatial sorting of nanoparticle-bound cancer cells

Authors: Authors: J. D. Besant, R. M. Mohamadi, P. M. Aldridge, Y. Li, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nanoscale, pp. 6278-6285
Year: 2015

DOWNLOAD

Highly Specific Electrochemical Analysis of Cancer Cells using Multi- Nanoparticle Labeling

Authors: Authors:  Y. Wan, Y. Zhou, M. Poudineh, T. S. Safaei, R. M. Mohamadi, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angew. Chem. vol. 126, pp. 13361-13365
Year: 2014

DOWNLOAD

Three-dimensional, sharp-tipped electrodes concentrate applied fields to enable direct electrical release of intact biomarkers from cells

Authors: Authors: M. Poudineh, R. M. Mohamadi, A. Sage, L. Mahmoudian, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Lab Chip, vol. 14, pp. 1785-1790
Year: 2014

DOWNLOAD

The Architecture of Colloidal Quantum Dot Solar Cells: Materials to Devices

Authors: Authors:  I. J. Kramer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Rev. vol. 114, pp. 863-882
Year: 2014

DOWNLOAD

Charge-extraction strategies for colloidal quantum dot photovoltaics

Authors: Author: Xinzheng Lan, Silvia Masala, Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials 13, 233–240 (2014) doi:10.1038/nmat3816
Year: 2014

DOWNLOAD

Inverted Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: Authors: G. Kim, B. Walker, H. Kim, J. Y. Kim, E. H. Sargent, J. Park, J. Y. Kim
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials Article first published online: 22 FEB 2014 DOI: 10.1002/adma.201305583
Year: 2014

DOWNLOAD

The Complete In-Gap Electronic Structure of Colloidal Quantum Dot Solids and Its Correlation with Electronic Transport and Photovoltaic Performance

Authors: Authors: K. Katsiev, A. H. Ip, A. Fischer, I. Tanabe, X. Zhang, A. R. Kirmani, O. Voznyy, L. R. Rollny, K. Wei Chou, S. M. Thon, G. H. Carey, X. Cui, A. Amassian, P. Dowben, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater. vol. 26, pp. 937-942
Year: 2014

DOWNLOAD

Physically Flexible, Rapid-Response Gas Sensor Based on Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: Authors: H. Liu, M. Li, O. Voznyy, L. Hu, Q. Fu, D. Zhou, Z. Xia, E. H. Sargent, J. Tang
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater. DOI: 10.1002/adma.201304366
Year: 2014

DOWNLOAD

News and Views: Bioinspired materials: Boosting plant biology

Authors: Authors: G. D. Scholes, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials News & Views, vol. 13, pp. 329
Year: 2014

DOWNLOAD

Atomistic Model of Fluorescence Intermittency of Colloidal Quantum Dots

Authors: Author: O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Phys. Rev. Lett. vol. 112, pp. 157401
Year: 2014

DOWNLOAD

Engineering colloidal quantum dot solids within and beyond the mobility-invariant regime

Authors: Authors: D. Zhitomirsky, O. Voznyy, L. Levina, S. Hoogland, K. W. Kemp, A. H. Ip, S. M. Thon, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms4803
Year: 2014

DOWNLOAD

Air-stable n-type colloidal quantum dot solids

Authors: Authors:  Z. Ning, O. Voznyy, J. Pan, S. Hoogland, V. Adinolfi, J. Xu, M. Li, A. R. Kirmani, J. Sun, J. Minor, K. W. Kemp, H. Dong, L. Rollny, A. Labelle, G. Carey, B. Sutherland, I. Hill, A. Amassian, H. Liu, J. Tang, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/nmat4007
Year: 2014

DOWNLOAD

Effect of Solvent Environment on Colloidal-Quantum-Dot Solar-Cell Manufacturability and Performance

Authors: Author:  A. R. Kirmani, G. H. Carey, M. Abdelsamie, B. Yan, D. Cha, L. R. Rollny, X. Cui, E. H. Sargent, A. Amassian
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201400577
Year: 2014

DOWNLOAD

High-Performance Quantum-Dot Solids via Elemental Sulfur Synthesis

Authors: Author:  M. Yuan, K. W. Kemp, S. M. Thon, J. Kim, K. Chou, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, vol. 26, pp. 3513-3519
Year: 2014

DOWNLOAD

Solar Cells Based on Inks of n-Type Colloidal Quantum Dots

Authors: Author:  Z. Ning, H. Dong, Q. Zhang, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Nano, Article ASAP, DOI: 10.1021/nn503569p
Year: 2014

DOWNLOAD

Materials Processing Routes to Trap-Free Halide Perovskites

Authors: Author:  A. Buin, P. Pietsch, J. Xu, O. Voznyy, A. H. Ip, R. Comin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nano Lett., DOI: 10.1021/nl502612m
Year: 2014

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solar cells on curved and flexible substrates

Authors: Author:  I. J. Kramer, G. Moreno-Bautista, J. C. Minor, D. Kopilovic, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Applied Physics Letters, DOI:10.1063/1.4898635
Year: 2014

DOWNLOAD

Conformal Organohalide Perovskites Enable Lasing on Spherical Resonators

Authors: Author: B. R. Sutherland, S. Hoogland, M. M. Adachi, C. T. O. Wong, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: ACS Nano, DOI: 10.1021/nn504856g
Year: 2014

DOWNLOAD

Efficient Spray-Coated Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: Author: I. J. Kramer, J. C. Minor, G. Moreno-Bautista, L. Rollny, P. Kanjanaboos, D. Kopilovic, S. M. Thon, G. H. Carey, K. W. Chou, D. Zhitomirsky, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201403281
Year: 2014

DOWNLOAD

Ultrasensitive Electrochemical Biomolecular Detection Using Nanostructured Microelectrodes

Authors: Author: A. T. Sage, J. D. Besant, B. Lam, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Acc. Chem. Res., vol. 47, pp 2417-2425
Year: 2014

DOWNLOAD

Advancing the speed, sensitivity and accuracy of biomolecular detection using multi-length-scale engineering

Authors: Authors:  S. O. Kelley, C. A. Mirkin, D. R. Walt, R. F. Ismagilov, M. Toner, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 9, pp. 969-980
Year: 2014

DOWNLOAD

Synergistic Doping of Fullerene Electron Transport Layer and Colloidal Quantum Dot Solids Enhances Solar Cell Performance

Authors: Authors:  M. Yuan, O. Voznyy, D. Zhitomirsky, P. Kanjanaboos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma.201404411
Year: 2014

DOWNLOAD

Electronically Active Impurities in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: Authors:  G. H. Carey, I. J. Kramer, P. Kanjanaboos, G. Moreno-Bautista, O. Voznyy, L. Rollny, J. A. Tang, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 8, pp. 11763–11769
Year: 2014

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Solar Cells Exploiting Hierarchical Structuring

Authors: Authors: A. J. Labelle, S. M. Thon, S. Masala, M. M. Adachi, H. Dong, M. Farahani, A. H. Ip, A. Fratalocchi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters. DOI: 10.1021/nl504086v
Year: 2014

DOWNLOAD

Graded Doping for Enhanced Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: Z. Ning, D. Zhitomirsky, V. Adinolfi, B. Sutherland, J. Xu, O. Voznyy, P. Maraghechi, X. Lan, S. Hoogland, Y. Ren, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 25, pp. 1719-1723
Year: 2013

DOWNLOAD

Jointly Tuned Plasmonic-Excitonic Photovoltaics Using Nanoshells

Authors: D. Paz-Soldan, A. Lee, S. M. Thon, M. M. Adachi, H. Dong, P. Maraghechi, M. Yuan, A. J. Labelle, S. Hoogland, K. Liu, E. Kumacheva, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 13, pp. 1502-1508
Year: 2013

DOWNLOAD

Dynamic Trap Formation and Elimination in Colloidal Quantum Dots

Authors: O. Voznyy, S. M. Thon, A. H. Ip, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J. Phys. Chem. Lett., vol. 4, pp. 987-992
Year: 2013

DOWNLOAD

Interface Recombination in Depleted Heterojunction Photovoltaics based on Colloidal Quantum Dots

Authors: K. W. Kemp, A. J. Labelle, S. M. Thon, A. H. Ip, I. J. Kramer, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Energy Materials, vol. 3, pp. 917-922
Year: 2013

DOWNLOAD

Measuring Charge Carrier Diffusion in Coupled Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: D. Zhitomirsky, O. Voznyy, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 5282-5290
Year: 2013

DOWNLOAD

Materials processing strategies for colloidal quantum dot solar cells: advances, present-day limitations, and pathways to improvement

Authors: G. H. Carey, K. W. Chou, B. Yan, A. R. Kirmani, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: MRS Communications, vol. 3, pp. 83-90
Year: 2013

DOWNLOAD

Solution-based circuits enable rapid and multiplexed pathogen detection

Authors: B. Lam, J. Das, R. D. Holmes, L. Live, A. Sage, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms3001
Year: 2013

DOWNLOAD

The Donor–Supply Electrode Enhances Performance in Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: P. Maraghechi, A. J. Labelle, A. R. Kirmani, X. Lan, M. M. Adachi, S. M. Thon, S. Hoogland, A. Lee, Z. Ning, A. Fischer, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 6111-6116
Year: 2013

DOWNLOAD

Joint Mapping of Mobility and Trap Density in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: P. Stadler, B. R. Sutherland, Y. Ren, Z. Ning, A. Simchi, S. M. Thon, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 5757-5762
Year: 2013

DOWNLOAD

Efficient, air-stable colloidal quantum dot solar cells encapsulated using atomic layer deposition of a nanolaminate barrier

Authors: A. H. Ip, A. J. Labelle, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Appl. Phys. Lett. vol. 103, pp. 263905
Year: 2013

DOWNLOAD

Optimized templates for bottom-up growth of high-performance integrated biomolecular detectors

Authors: B. Lam, R. D. Holmes, J. Das, M. Poudineh, A. Sage, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Lab Chip, vol. 13, pp. 2569-2575
Year: 2013

DOWNLOAD

Electric field engineering using quantum-size-effect-tuned heterojunctions

Authors: V. Adinolfi, Z. Ning, J. Xu, S. Masala, D. Zhitomirsky, S. M. Thon, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 103, pp. 011106
Year: 2013

DOWNLOAD

Folded-Light-Path Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: G. I. Koleilat, I. J. Kramer, C. T. O. Wong, S. M. Thon, A. J. Labelle, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Scientific Reports, DOI: 10.1038/srep02166
Year: 2013

DOWNLOAD

Selective contacts drive charge extraction in quantum dot solids via asymmetry in carrier transfer kinetics

Authors: I. Mora-Sero, L. Bertoluzzi, V. Gonzalez-Pedro, S. Gimenez, F. Fabregat-Santiago, K. W. Kemp, E. H. Sargent, J. Bisquert
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms3272
Year: 2013

DOWNLOAD

Doping Control via Molecularly Engineered Surface Ligand Coordination

Authors: M. Yuan, D. Zhitomirsky, V. Adinolfi, O. Voznyy, K. W. Kemp, Z. Ning, X. Lan, J. Xu, J. Kim, H. Dong, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, DOI: 10.1002/adma201302802
Year: 2013

DOWNLOAD

Role of Bond Adaptability in the Passivation of Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: S. M. Thon, A. H. Ip, O. Voznyy, L. Levina, K. W. Kemp, G. H. Carey, S. Masala, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 7680-7688
Year: 2013

DOWNLOAD

Proximal Bacterial Lysis and Detection in Nanoliter Wells Using Electrochemistry

Authors: J. D. Besant, J. Das, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 8183-8189
Year: 2013

DOWNLOAD

25th Anniversary Article: Colloidal quantum dot materials and devices: A quarter-century of advances

Authors: J. Kim, O. Voznyy, D. Zhitomirsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 25, pp. 4986-5010
Year: 2013

DOWNLOAD

The Architecture of Colloidal Quantum Dot Solar Cells: Materials to Devices

Authors: I. J. Kramer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Chem. Rev., vol. 114, pp. 863-882
Year: 2013

DOWNLOAD

Automated Synthesis of Photovoltaic-Quality Colloidal Quantum Dots using Separate Nucleation and Growth Stages

Authors: J. Pan, A. O. El-Ballouli, L. Rollny, O. Voznyy, V. Burlakov, A. Goriely, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 7, pp. 10158-10166
Year: 2013

DOWNLOAD

Photocurrent extraction efficiency in colloidal quantum dot photovoltaics

Authors: K. W. Kemp, C. T. O. Wong, S. H. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Appl. Phys. Lett., vol. 103, pp. 211101
Year: 2013

DOWNLOAD

Directly Deposited Quantum Dot Solids Using a Colloidally Stable Nanoparticle Ink

Authors: A. Fischer, L. Rollny, J. Pan, G. H. Carey, S. M. Thon, S. Hoogland, O. Voznyy, D. Zhitomirsky, J. Y. Kim, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Adv. Mater. vol. 25, pp. 5742-5749
Year: 2013

DOWNLOAD

Self-Assembled, Nanowire Network Electrodes for Depleted Bulk Heterojunction Solar Cells

Authors: X. Lan, J. Bai, S. Masala, S. M. Thon, Y. Ren, I. J. Kramer, S. Hoogland, A. Simchi, G. I. Koleilat, D. Paz-Soldan, Z. Ning, A. J. Labelle, J. Kim, G. Jabbour, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 25, pp. 1769-1773
Year: 2013

DOWNLOAD

Broadband Solar Absorption Enhancement Via Periodic Nanostructuring of Electrodes

Authors: M. M. Adachi, A. J. Labelle, S. M. Thon, X. Lan, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Scientific Reports, DOI: 10.1038/srep02928
Year: 2013

DOWNLOAD

Polymerase Chain Reaction-Free, Sample-to-Answer Bacterial Detection in 30 Minutes with Integrated Cell Lysis

Authors: B. Lam, Z. Fang, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Analytical Chemistry, vol. 84, pp. 21-25
Year: 2012

DOWNLOAD

Enhanced Mobility-Lifetime Products in PbS Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: K. S. Jeong, J. Tang, H. Liu, J. Kim, A. W. Schaefer, K. Kemp, L. Levina, X. Wang, S. Hoogland, R. Debnath, L. Brzozowski, E. H. Sargent, J. B. Asbury
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 6, pp. 89-99
Year: 2012

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Photovoltaics: The Effect of Polydispersity

Authors: D. Zhitomirsky, I. J. Kramer, A. J. Labelle, A. Fischer, R. Debnath, J. Pan, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 12, pp. 1007-1012
Year: 2012

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solar cells

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, vol. 6, pp. 133-135
Year: 2012

DOWNLOAD

Ordered Nanopillar Structured Electrodes for Depleted Bulk Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: I. J. Kramer, D. Zhitomirsky, J. D. Bass, P. M. Rice, T. Topuria, L. Krupp, S. M. Thon, A. H. Ip, R. Debnath, H. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 24, pp. 2315-2319
Year: 2012

DOWNLOAD

Graded Recombination Layers for Multijunction Photovoltaics

Authors: G. I. Koleilat, X. Wang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 12, pp. 3043-3049
Year: 2012

DOWNLOAD

An ultrasensitive universal detector based on neutralizer displacement

Authors: J. Das, K. B. Cederquist, A. A. Zaragoza, P. E. Lee, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Chemistry, vol. 4, pp. 642-648
Year: 2012

DOWNLOAD

Photodetectors: A Sensitive Pair

Authors: E. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 7, pp. 349-350
Year: 2012

DOWNLOAD

Hybrid passivated colloidal quantum dot solids

Authors: A. H. Ip, S. M. Thon, S. Hoogland, O. Voznyy, D. Zhitomirsky, R. Debnath, L. Levina, L. R. Rollny, G. H. Carey, A. Fischer, K. W. Kemp, I. J. Kramer, Z. Ning, A. J. Labelle, K. Wei Chou, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 7, pp. 577-582
Year: 2012

DOWNLOAD

Materials interface engineering for solution-processed photovoltaics

Authors: M. Graetzel, R. A. J. Janssen, D. B. Mitzi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, vol. 488, pp. 304-312
Year: 2012

DOWNLOAD

Quantum Junction Solar Cells

Authors: J. Tang, H. Liu, D. Zhitomirsky, S. Hoogland, X. Wang, M. Furukawa, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 12, pp. 4889-4894
Year: 2012

DOWNLOAD

A Charge-Orbital Balance Picture of Doping in Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: O. Voznyy, D. Zhitomirsky, P. Stadler, Z. Ning, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 6, pp. 8448-8455
Year: 2012

DOWNLOAD

All-Inorganic Colloidal Quantum Dot Photovoltaics Employing Solution-Phase Halide Passivation

Authors: Z. Ning, Y. Ren, S. Hoogland, O. Voznyy, L. Levina, P. Stadler, X. Lan, D. Zhitomirsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 24, pp. 6295-6299
Year: 2012

DOWNLOAD

N-Type Colloidal-Quantum-Dot Solids for Photovoltaics

Authors: D. Zhitomirsky, M. Furukawa, J. Tang, P. Stadler, S. Hoogland, O. Voznyy, H. Liu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 24, pp. 6181-6185
Year: 2012

DOWNLOAD

Systematic optimization of quantum junction colloidal quantum dot solar cells

Authors: H. Liu, D. Zhitomirsky, S. Hoogland, J. Tang, I. J. Kramer, Z. Ning, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 101, pp. 151112
Year: 2012

DOWNLOAD

Chip-Based Nanostructured Sensors Enable Accurate Identification and Classification of Circulating Tumor Cells in Prostate Cancer Patient Blood Samples

Authors: I. Ivanov, J. Stojcic, A. Stanimirovic, E. Sargent, R. K. Nam, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Anal. Chem. vol. 85, pp. 398-403
Year: 2012

DOWNLOAD

Infrared Colloidal Quantum Dots for Photovoltaics: Fundamentals and Recent Progress

Authors: J. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number:  Advanced Materials, vol. 23, pp. 12-29
Year: 2011

DOWNLOAD

Hierarchical Nanotextured Microelectrodes Overcome the Molecular Transport Barrier To Achieve Rapid, Direct Bacterial Detection

Authors: L. Soleymani, Z. Fang, B. Lam, X. Bin, E. Vasilyeva, A. J. Ross, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 5, pp. 3360-3366
Year: 2011

DOWNLOAD

Size dependence of carrier dynamics and carrier multiplication in PbS quantum dots

Authors: G. Nootz, L. A. Padilha, L. Levina, V. Sukhovatkin, S. Webster, L. Brzozowski, E. H. Sargent, D. J. Hagan, E. W. Van Stryland
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review B, vol. 83, p. 155302
Year: 2011

DOWNLOAD

Direct Genetic Analysis of Ten Cancer Cells: Tuning Sensor Structure and Molecular Probe Design for Efficient mRNA Capture

Authors: E. Vasilyeva, B. Lam, Z. Fang, M. D. Minden, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angewandte Chemie, vol. 50, pp. 4137-4141
Year: 2011

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Photodetectors

Authors: G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Infrared Physics and Technology, vol. 54, pp. 278-282
Year: 2011

DOWNLOAD

Depleted Bulk Heterojunction Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: D. A. R. Barkhouse, R. Debnath, I. J. Kramer, D. Zhitomirsky, A. G. Pattantyus-Abraham, L. Levina, L. Etgar, M. Grätzel, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 23, pp. 3134-3138
Year: 2011

DOWNLOAD

Tandem colloidal quantum dot solar cells employing a graded recombination layer

Authors: X. Wang, G. Koleilat, J. Tang, H. Liu, I. J. Kramer, R. Debnath, L. Brzozowski, D. A. R. Barkhouse, L. Levina, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, vol. 5, pp. 480-484
Year: 2011

DOWNLOAD

DNA-based programming of quantum dot valency, self-assembly and luminescence

Authors: G. Tikhomirov, S. Hoogland, P. E. Lee, A. Fischer, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 6, pp. 485-490
Year: 2011

DOWNLOAD

Solar cells using quantum funnels

Authors: I. J. Kramer, L. Levina, R. Debnath, D. Zhitomirsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 11, pp. 3701-3706
Year: 2011

DOWNLOAD

A tunable colloidal quantum dot photo field-effect transistor

Authors: S. Ghosh, S. Hoogland, V. Sukhovatkin, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 99, pp 101102
Year: 2011

DOWNLOAD

Colloidal-quantum-dot photovoltaics using atomic-ligand passivation

Authors: J. Tang, K. W. Kemp, S. Hoogland, K. S. Jeong, H. Liu, L. Levina, M. Furukawa, X. Wang, R. Debnath, D. Cha, K. W. Chou, A. Fischer, A. Amassian, J. B. Asbury, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, vol. 10, pp. 765-771
Year: 2011

DOWNLOAD

Enhanced Open-Circuit Voltage in Visible Quantum Dot Photovoltaics by Engineering of Carrier-Collecting Electrodes

Authors: X. Wang, G. I. Koleilat, A. Fischer, J. Tang, R. Debnath, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Applied Materials & Interfaces, vol. 3, pp. 3792-3795
Year: 2011

DOWNLOAD

Optimization of Band Structure and Quantum-Size-Effect Tuning for Two-Photon Absorption Enhancement in Quantum Dots

Authors: L. A. Padilha, G. Nootz, P. D. Olszak, S. Webster, D. J. Hagan, E. W. Van Stryland, L. Levina, V. Sukhovatkin, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 11, pp. 1227-1231
Year: 2011

DOWNLOAD

Electron Acceptor Materials Engineering in Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: H. Liu, J. Tang, I. J. Kramer, R. Debnath, G. I. Koleilat, X. Wang, A. Fisher, R. Li, L. Brzozowski, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 23, pp. 3832-3837
Year: 2011

DOWNLOAD

Solution-processed colloidal quantum dot photovoltaics: A perspective

Authors: R. Debnath, O. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Energy & Environmental Science, vol. 4, pp. 4870-4881
Year: 2011

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Photovoltaics: A Path Forward

Authors: I. J. Kramer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 5, pp. 8506-8514
Year: 2011

DOWNLOAD

A Donor-Supply Electrode (DSE) for Colloidal Quantum Dot Photovoltaics

Authors: G. I. Koleilat, X. Wang, A. J. Labelle, A. H. Ip, G. H. Carey, A. Fischer, L. Levina, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 11, pp. 5173-5178
Year: 2011

DOWNLOAD

Quantum Dot Photovoltaics in the Extreme Quantum Confinement Regime: The Surface-Chemical Origins of Exceptional Air-and Light-Stablity

Authors: J. Tang, L. Brzozowski, D. A. R. Barkhouse, X. Wang, R. Debnath, R. Wolowiec, E. Palmiano, L. Levina, A. G. Pattantyus-Abraham, D. Jamakosmanovic, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 4. pp. 869-878
Year: 2010

DOWNLOAD

Schottky Quantum Dot Solar Cells Stable in Air under Solar Illumination

Authors: J. Tang, X, Wang, L. Brzozowski, D. A. R. Barkhouse, R. Debnath, L. Levina, E. H Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 22, pp. 1398-1402
Year: 2010

DOWNLOAD

Connecting the quantum dots

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Spectrum, vol. 47, pp. 48-52
Year: 2010

DOWNLOAD

Ambient-Processed Colloidal Quantum Dot Solar Cells via Individual Pre-Encapsulation of Nanoparticles

Authors: R. Debnath, J. Tang, D. A. Barkhouse, X. Wang, A. G. Pattantyus-Abraham, L. Brzozowski, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the American Chemical Society, vol. 132, pp. 5952-5953
Year: 2010

DOWNLOAD

Nanostructured materials for photon detection

Authors: G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechology, vol. 5, pp. 391-400
Year: 2010

DOWNLOAD

Depleted-Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: A. G. Pattantyus-Abraham, I. J. Kramer, A. R. Barkhouse, X. Wang, G. Konstantatos, R. Debnath, L. Levina, I. Raabe, M. K. Nazeeruddin, M. Graetzel, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 4, pp. 3374-3380
Year: 2010

DOWNLOAD

Solution-Processed Light Sensors and Photovoltaics

Authors: D. A. R. Barkhouse, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Photonics Journal, vol. 2, pp. 265-268
Year: 2010

DOWNLOAD

Nanostructuring of Sensors Determines the Efficiency of Biomolecular Capture

Authors: Authors:
Volume/Number: X. Bin, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Year: 2010

DOWNLOAD

Depleted-heterojunction colloidal quantum dot photovoltaics employing low-cost electrical contacts

Authors: R. Debnath, M. T. Greiner, I. J. Kramer, A. Fischer, J.Tang, D. A. R. Barkhouse, X. Wang, L. Levina, Z-H. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 97, pp. 023109
Year: 2010

DOWNLOAD

Role of Symmetry Breaking on the Optical Transitions in Lead-Salt Quantum Dots

Authors: G. Nootz, L. A. Padilha, P. D. Olszak, S. Webster, D. J. Hagan, E. W. Van Stryland, L. Levina, V. Sukhovatkin, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 10, pp. 3577-3582
Year: 2010

DOWNLOAD

Dead zones in colloidal quantum dot photovoltaics: evidence and implications

Authors: D. A. R. Barkhouse, I. J. Kramer, X. Wang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics Express, vol. 18, pp. A451–A457
Year: 2010

DOWNLOAD

One-step DNA-programmed growth of luminescent and biofunctionalized nanocrystals

Authors: N. Ma, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 4, pp. 121-125
Year: 2009

DOWNLOAD

Heavy-Metal-Free Solution-Processed Nanoparticle-Based Photodetectors: Doping of Intrinsic Vacancies Enables Engineering of Sensitivity and Speed

Authors: J. Tang, G. Konstantatos, S. Hinds, S. Myrskog, A. G. Pattantyus-Abraham, J. Clifford
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 3, pp. 331-338
Year: 2009

DOWNLOAD

Infrared photovoltaics made by solution processing

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, vol. 3, pp. 325-331
Year: 2009

DOWNLOAD

Colloidal Quantum-Dot Photodetectors Exploiting Multiexciton Generation

Authors: V. Sukhovatkin, S. Hinds, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Science, vol. 324, pp. 1542-1544
Year: 2009

DOWNLOAD

A general phase-transfer protocol for metal ions and its application in nanocrystal synthesis

Authors: J. Yang, E. H. Sargent, S. O. Kelley, J. Y. Ying
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, vol. 8, pp. 683-689
Year: 2009

DOWNLOAD

Programming the detection limits of biosensors through controlled nanostructuring

Authors: L. Soleymani, Z. Fang, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 4, pp. 844-848
Year: 2009

DOWNLOAD

Direct Profiling of Cancer Biomarkers in Tumor Tissue Using a Multiplexed Nanostructured Microelectrode Integrated Circuit

Authors: Z. Fang, L. Soleymani, G. Pampalakis, M. Yoshimoto, J. A. Squire, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 3, pp. 3207-3213
Year: 2009

DOWNLOAD

Integrated nanostructures for direct detection of DNA at attomolar concentrations

Authors: L. Soleymani, Z. Fang, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 95, pp. 143701
Year: 2009

DOWNLOAD

Direct, Electronic MicroRNA Detection for the Rapid Determination of Differential Expression Profiles

Authors: H. Yang, A. Hui, G. Pampalakis, L. Soleymani, F-F. Liu, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angewandte Chemie, vol. 121, pp. 8613-8616
Year: 2009

DOWNLOAD

Nanostructuring of Patterned Microelectrodes To Enhance the Sensitivity of Electrochemical Nucleic Acids Detection

Authors: L. Soleymani, Z. Fang, X. Sun, H. Yang, B. J. Taft, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Angewandte Chemie, vol. 121, pp. 8609-8612
Year: 2009

DOWNLOAD

Solution-Processed Quantum Dot Photodetectors

Authors: G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Proceedings of the IEEE, vol. 97, pp. 1666-1683
Year: 2009

DOWNLOAD

Fast, Sensitive and Spectrally tuneable colloidal-quantum-dot photodetectors

Authors: J. P. Clifford, G. Konstantatos, K. W. Johnston, S. Hoogland, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology vol. 4, pp. 40-44
Year: 2008

DOWNLOAD

Impact of dithiol treatment and air annealing on the conductivity, mobility, and hole density in PbS colloidal quantum dot solids

Authors: E. J. D. Klem, H. Shukla, S. Hinds, D. D. MacNeil, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 92, pp. 212105
Year: 2008

DOWNLOAD

Sensitive Solution-Processed Bi2S3 Nanocrystalline Photodetectors

Authors: G. Konstantatos, L. Levina, J. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 8, pp. 4002-4006
Year: 2008

DOWNLOAD

Smooth-Morphology Ultrasensitive Solution-Processed Photodetectors

Authors: S. Hinds, L. Levina, E. J. D. Klem, G. Konstantatos, V. Sukhovatkin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 20, pp. 1-5
Year: 2008

DOWNLOAD

Solution Processed Photovoltaic Devices with 2% Infrared Monochromatic Power Conversion Efficiency: Performance Optimization and Oxide Formation

Authors: E. J. D. Klem, D. D. MacNeil, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 20, pp. 3433-3439
Year: 2008

DOWNLOAD

Efficient, Stable Infrared Photovoltaics Based on Solution-Cast Colloidal Quantum Dots

Authors: G. Koleilat, L. Levina, H. Shukla, S. H. Myrskog, S. Hinds, A. G. Pattantyus-Abraham, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 2, pp. 833-840
Year: 2008

DOWNLOAD

Schottky-quantum dot photovoltaics for efficient infrared power conversion

Authors: K. W. Johnston, A. G. Pattantyus-Abraham, J. P. Clifford, S. H. Myrskog, D. D. MacNeil, L. Levina, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 92, pp. 151115
Year: 2008

DOWNLOAD

Efficient Schottky-Quantum-Dot Photovoltaics: The Roles of Depletion, Drift, and Diffusion

Authors: K. W. Johnston, A. G. Pattantyus-Abraham, J. P. Clifford, S. H. Myrskog, S. Hoogland, H. Shukla, E. J. D. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 92, pp. 122111
Year: 2008

DOWNLOAD

Donor-Acceptor C60-Containing Polyferrocenylsilanes: Synthesis, Characterization, and Applications in Photodiode Devices

Authors: M. Nanjo, P. W. Cyr, K. Liu, E. H. Sargent, I. Manners
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Functional Materials, vol. 18, pp. 470-477
Year: 2008

DOWNLOAD

Biotemplated nanostructures: directed assembly of electronic and optical materials using nanoscale complementarity

Authors: N. Ma, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Materials Chemistry, vol. 18, pp. 954-964
Year: 2008

DOWNLOAD

Carrier Relaxation Dynamics in Lead sulfide Colloidal Quantum Dots

Authors: E. Istrate, S. Hoogland, V. Sukhovatkin, L. Levina, S. Myrskog, P. W. E. Smith, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Physical Chemistry B, vol. 112, pp. 2757-2760
Year: 2008

DOWNLOAD

Megahertz-frequency large-area optical modulators at 1.55um based on solution-cast colloidal quantum dots

Authors: S. Hoogland, V. Sukhovatkin, H. Shukla, J. Clifford, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics Express, vol. 16, pp. 6683-6691
Year: 2008

DOWNLOAD

Engineering the Temporal Rresponse of Photoconductive Photodetectors via Selective Introduction of Surface Trap States

Authors: G. Konstantatos, L. Levina, A. Fischer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 8, pp. 1446-50
Year: 2008

DOWNLOAD

Synthesis of Colloidal CuGaSe2, CuInSe2, and Cu(InGa)Se2 Nanoparticles

Authors: J. Tang, S. Hinds, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Chemistry of Materials, vol. 20, pp. 6906-6910
Year: 2008

DOWNLOAD

Thiols Passivate Recombination Centers in Colloidal Quantum Dots Leading to Enhanced Photovoltaic Device Efficiency

Authors: D. A. R. Barkhouse, A. G. Pattantyus-Abraham, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: ACS Nano, vol. 2, pp. 2356-2362
Year: 2008

DOWNLOAD

Solution-Processed Infrared Optoelectronics: Photovoltaics, Sensors, and Sources

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics vol. 14, pp. 1223-1229
Year: 2008

DOWNLOAD

Sensitive solution-processed visible-wavelength photodetectors

Authors: G. Konstantatos, J. Clifford, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, vol. 1, pp. 531-534
Year: 2007

DOWNLOAD

PbS colloidal quantum dot photoconductive photodetectors: Transport, traps, and gain

Authors: G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 91, pp. 173505
Year: 2007

DOWNLOAD

Schottky barriers to colloidal quantum dot films

Authors: J. P. Clifford, K. W. Johnston, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 91, pp. 253117
Year: 2007

DOWNLOAD

NIR-Emitting Colloidal Quantum Dots Having 26% Luminescence Quantum Yield in Buffer Solution

Authors: S. Hinds, S. Myrskog, L. Levina, G. Koleilat, J. Yang, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the Amercian Chemical Society, vol. 129, pp. 7218-7219
Year: 2007

DOWNLOAD

Efficient Solution-processed Infrared Photovoltaic Cells: Planarized All-inorganic Bulk Heterojunction Devices Via Inter-quantum-dot Bridging During Growth From Solution

Authors: E. J. D. Klem, D. D. MacNeil, P. W. Cyr, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 90, pp. 183113
Year: 2007

DOWNLOAD

Ultrasensitive solution-cast quantum dot photodetectors

Authors: G. Konstantatos, I. Howard, A. Fischer, S. Hoogland, J. Clifford, E. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, vol. 442, pp. 180-183
Year: 2006

DOWNLOAD

Separating Resource Reservations from Service Requests to Improve the Performance of Optical Burst-Switching Networks

Authors: N. Barakat, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 24, pp. 95-107
Year: 2006

DOWNLOAD

Paint-on Optoelectronics

Authors: S. Hoogland, G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics and Photonics News, vol. 17, pp. 18-23
Year: 2006

DOWNLOAD

High-Quality Photonic Crystals Infiltrated with Quantum Dots

Authors: C. Paquet, F. Yoshino, L. Levina, I. Gourevich, E. H. Sargent, E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Functional Materials, vol. 16, pp. 1892-1896
Year: 2006

DOWNLOAD

Light emission efficiency and dynamics in silicon-rich silicon nitride films

Authors: L. Dal Negro, J. H. Yi, J. Michel, L. C. Kimerling, T.-W. F. Chang, V. Sukhovatkin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 88, pp. 233109
Year: 2006

DOWNLOAD

Heterogeneous Deposition of Noble Metals on Semiconductor Nanoparticles in Organic or Aqueous Solvents

Authors: J. Yang, L. Levina, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Materials Chemistry, vol. 16, pp. 4025-4028
Year: 2006

DOWNLOAD

Nucleotide-Directed Growth of Semiconductor Nanocrystals

Authors: S. Hinds, B. J. Taft, L. Levina, V. Sukhovatkin, C. J. Dooley, M. D. Roy, D. D. MacNeil, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the American Chemical Society, vol. 128, pp. 64-65
Year: 2006

DOWNLOAD

Photonic Crystal Heterostructures and Interfaces

Authors: E. Istrate, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Reviews of Modern Physics, vol. 78, pp. 455-481
Year: 2006

DOWNLOAD

A Solution-processed 1.53 um Quantum Dot Laser with Temperature-invariant Emission Wavelength

Authors: S. Hoogland, V. Sukhovatkin, I. Howard, S. Cauchi, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics Express, vol. 14, pp. 3273-3281
Year: 2006

DOWNLOAD

Light-emitting silicon-rich nitride systems and photonic structures

Authors: L. Dal Negro, J. H. Yi, M. Hiltunen, J. Michel, L. C. Kimerling, S. Hamel, A. J. Williamson, G. Galli, T.-W. F. Chang, V
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Experimental Nanoscience, vol. 1, pp. 29 – 50
Year: 2006

DOWNLOAD

Solution-processed PbS quantum dot infrared photodetectors and photovoltaics

Authors: S. A. McDonald, G. Konstantatos, S. Zhang, P. W. Cyr, E. J. D. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, vol. 4, pp. 138-142
Year: 2005

DOWNLOAD

Solution-processed infrared photovoltaic devices with 10% monochromatic internal quantum efficiency

Authors: A. Maria, P. W. Cyr, E. J. D. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 87, 213112/3
Year: 2005

DOWNLOAD

Enhanced Infrared Photovoltaic Efficiency in PbS Nanocrystal/Semiconducting Polymer Composites: 600-fold Increase in Maximum Power Output Via Control of the Ligand Barrier

Authors: S. Zhang, P. W. Cyr, S. A. McDonald, G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 87, pp. 233101
Year: 2005

DOWNLOAD

Electrical Scanning Probe Microscopy: Investigating the Inner Workings of Electronic and Optoelectronic Devices Critical Reviews in Solid State and Materials

Authors: S.B. Kuntze, E.H. Sargent, J.K. White, K. Hinzer, St. J. Dixon-Warren, D. Ban
Volume/Number: Volume / Number: Sciences, vol. 30, pp. 71-124
Year: 2005

DOWNLOAD

PbS Quantum Dot Electroabsorption Modulation Across the Extended Communications Band 1200-1700 NM

Authors: E. J. D. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 87, pp. 053101
Year: 2005

DOWNLOAD

Efficient Infrared Electroluminescent Devices using Solution-Processed Colloidal Quantum Dots

Authors: G. Konstantatos, C. Huang, L. Levina, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Functional Materials, vol.15, pp. 1865-1869
Year: 2005

DOWNLOAD

Photoconductivity in Donor – Acceptor Polyferrocenylsilane – Fullerene Composite Films

Authors: P. W. Cyr, E. J. D. Klem, E. H. Sargent, I. Manners
Volume/Number: Volume / Number: Chemistry of Materials, vol. 17, pp. 5770-5773
Year: 2005

DOWNLOAD

Efficient design and optimization of photonic crystal waveguides and couplers: The Interface Diffraction Method

Authors: A. A. Green, E. Istrate, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics Express, vol. 13, pp. 7304-7318
Year: 2005

DOWNLOAD

Analytical Modeling of Offset-Induced Priority in Multiclass OBS Networks

Authors: N. Barakat, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Transactions on Communications, vol. 53, pp. 1343-1352
Year: 2005

DOWNLOAD

Efficient Infrared-Emitting PbS Quantum Dots Grown on DNA and Stable in Aqueous Solution and Blood Plasma

Authors: L. Levina, V. Sukhovatkin, S. Musikhin, S. Cauchi, R. Nisman, D. P. Bazett-Jones, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 15, pp. 1854-1857
Year: 2005

DOWNLOAD

Behavior of light at photonic crystal interfaces

Authors: E. Istrate, A. A. Green, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review B, vol. 71, 195122(7)
Year: 2005

DOWNLOAD

Synthesis and Optical Properties of Thiol-Stabilized PbS Nanocrystals

Authors: X. Zhao, I. Gorelikov, S. Musikhin, S. Cauchi, V. Sukhovatkin, E. H. Sargent, E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Langmuir, vol. 21, pp. 1086-1090
Year: 2005

DOWNLOAD

Measurement of the phase shift upon reflection from photonic crystals

Authors: E. Istrate, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 86, 151112(3)
Year: 2005

DOWNLOAD

Infrared Quantum Dots

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 17, pp. 515-522
Year: 2005

DOWNLOAD

Photonic Crystal Waveguide Analysis Using Interface Boundary Conditions

Authors: E. Istrate, E.H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Quantum Electronics, vol. 41, pp. 461-467
Year: 2005

DOWNLOAD

In situ resistance measurement of the p-type contact in InP-InGaAsP coolerless ridge waveguide lasers

Authors: S.B. Kuntze, E.H. Sargent, J.K. White, K. Hinzer, St. J. Dixon-Warren, D. Ban
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 86, pp. 081111
Year: 2005

DOWNLOAD

Room-temperature amplified spontaneous emission at 1300 nm in solution-processed PbS quantum-dot films

Authors: V. Sukhovatkin, S. Musikhin, I. Gorelikov, S. Cauchi, L. Bakueva, E. Kumacheva, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optics Letters, vol. 30, pp. 171-173
Year: 2005

DOWNLOAD

High near-infrared photoluminescence quantum efficiency from PbS nanocrystals in polymer films

Authors: T.-W. F. Chang, A. Maria, P. W. Cyr, V. Sukhovatkin, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Synthetic Metals, vol. 148, pp. 257-261
Year: 2005

DOWNLOAD

Impact of polydispersity on light propagation in colloidal photonic crystals

Authors: M. Allard, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 85, pp. 5887-5889
Year: 2004

DOWNLOAD

Photoconductivity from PbS Nanocrystal / MEH-PPV Composites for Solution-Processible, Quantum-Size Tunable Infrared Photodetectors

Authors: S. A. McDonald, P. W. Cyr, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 85, pp. 2089-2091
Year: 2004

DOWNLOAD

Optical limiting and intensity-dependent diffraction from low-contrast nonlinear periodic media: Coupled-mode analysis

Authors: J. L. Sheriff, I. A. Goldthorpe, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review E, vol. 70, pp. 036616
Year: 2004

DOWNLOAD

Colloidal Crystals Grown on Patterned Surfaces

Authors: M. Allard, E. H. Sargent, P. C Lewis, and E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 16, pp. 1360-1363
Year: 2004

DOWNLOAD

Cross-linked C60 Polymer Breaches the Quantum Gap

Authors: Q. Chen, L. Kuang, Z. Y. Wang, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nano Letters, vol. 4, pp. 1673-1675
Year: 2004

DOWNLOAD

PbS Quantum dots with stable efficient luminescence in the near-IR spectral range

Authors: L. Bakueva, I. Gorelikov, S. Musikhin, X. S. Zhao, E. H. Sargent, and E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 16, pp. 926 – 929
Year: 2004

DOWNLOAD

Luminescence from processible quantum dot-polymer light emitters 1100 – 1600 nm: tailoring spectral width and shape

Authors: L. Bakueva, G. Konstantatos, L. Levina, S. Musikhin, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 84, pp. 3459 – 3461
Year: 2004

DOWNLOAD

Efficient Excitation Transfer from Polymer to Nanocrystals

Authors: T. W. F. Chang, S. Musikhin, L. Bakueva, L. Levina, M. A. Hines, P. W. Cyr, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 84, pp. 601-603
Year: 2004

DOWNLOAD

Optical control over photoconductivity in polyferrocenylsilane films

Authors: M. Tzolov, P. W. Cyr, E. H. Sargent, and I. Manners
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Chemical Physics, vol. 120, pp.1990-1996
Year: 2004

DOWNLOAD

Nanoscopic electric potential probing: influence of probe-sample interface on spatial resolution

Authors: S. B. Kuntze, E. H. Sargent, St. J. Dixon-Warren, J. K. White, K. Hinzer, D. Ban
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 84, pp. 601-603
Year: 2004

DOWNLOAD

An Accurate Model for Evaluating Blocking Probabilities in Multi-Class Optical Burst Switching Systems

Authors: N. Barakat, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Communications Letters, vol. 8, pp. 119-121
Year: 2004

DOWNLOAD

Scanning voltage microscopy on buried heterostructure multiquantum-well lasers: identification of a diode current leakage path

Authors: D. Ban, E. H. Sargent, St. J. Dixon-Warren, G. Letal, K. Hinzer, J. K. White, D. G. Knight
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 40, pp.118-122
Year: 2004

DOWNLOAD

In Situ Study of Colloid Crystallization in Constrained Geometry

Authors: R. K. Golding, P. C. Lewis, E. Kumacheva, M. Allard, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Langmuir, vol. 20, pp. 1414-9.
Year: 2004

DOWNLOAD

Wavelength dependence and figures of merit of ultrafast third-order optical nonlinearity of a conjugated 3,3′-bipyridine derivative

Authors: Q. Chen, E. H. Sargent, N. Leclerc, and A.-J. Attias
Volume/Number: Volume / Number: Applied Optics, vol. 42, pp. 7235-7241
Year: 2003

DOWNLOAD

[60]fullerene-containing polyurethane films with large ultrafast nonresonant third-order nonlinearity at telecommunication wavelengths

Authors: L. Kuang, Q. Y. Chen, E. H. Sargent, Z. Y. Wang
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the American Chemical Society, vol. 125, pp. 13648-13649
Year: 2003

DOWNLOAD

Photooxidation and photoconductivity of polyferrocenylsilane thin films

Authors: P. W. Cyr, M. Tzolov, I. Manners, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Macromolecular Chemistry and Physics, vol. 204, pp. 915-921
Year: 2003

DOWNLOAD

Quantum dots in a metallopolymer host: studies of composites of polyferrocenes and CdSe nanocrystals

Authors: P. W. Cyr, M. Tzolov, M. A. Hines, I. Manners, E. H. Sargent, G. D. Scholes
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Materials Chemistry, vol. 13, pp. 2213-2219
Year: 2003

DOWNLOAD

Direct measurements of large near-band edge nonlinear index change from 1.48 to 1.55 um in InGaAs/InAlGaAs multiquantum wells

Authors: L. Brzozowski, E. H. Sargent, A. Spring Thorpe, M. Extavour
Volume/Number: Volume / Number:  Applied Physics Letters, vol. 82, pp. 4429-4431
Year: 2003

DOWNLOAD

Direct imaging of the depletion region of an InP p-n junction under bias using scanning voltage microscopy

Authors: D. Ban, E. H. Sargent, St. J. Dixon-Warren, I. Calder, A. J. SpringThorpe, R. Dworschak, G. Este, J. K. White
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 81, pp. 5057-5059
Year: 2003

DOWNLOAD

Size-tunable infrared (1000-1600 nm) electroluminescence from PbS quantum-dot nanocrystals in a semiconducting polymer

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, M. A. Hines, T.-W. F. Chang, M. Tzolov, G. D. Scholes, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 82, pp. 2895-2897
Year: 2003

DOWNLOAD

Comparison of diverse optical CDMA codes using a normalized throughput metric

Authors: A. Stok, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Communications Letters, vol. 7, pp. 242 -244
Year: 2003

DOWNLOAD

Exciton capture by nanocrystals in a polymer matrix

Authors: A. Shik, G. Konstantatos, E. H. Sargent, H. E. Ruda
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Applied Physics, vol. 94, pp. 4066-4069
Year: 2003

DOWNLOAD

Optimizing spectral efficiency in multiwavelength optical CDMA system

Authors: T.-W. F. Chang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Transactions on Communications, vol. 51, p. 1442
Year: 2003

DOWNLOAD

Luminescence and Photovoltaic Effects in Polymer-Based Nanocomposites

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, E.H. Sargent, H.E. Ruda, and A. Shik
Volume/Number: Volume / Number: Handbook of Organic-Inorganic Hybrid Materials and Nanocomposites, vol. 2, chapter. 5, pp. 181-215
Year: 2003

DOWNLOAD

Ultrafast nonresonant third-order optical nonlinearity of fullerene-containing polyurethane films at telecommunication wavelengths

Authors: Q. Chen, L. Kuang, E.H. Sargent, and Z.Y. Wang
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 83, pp. 2115-2117
Year: 2003

DOWNLOAD

Intensity-dependent reflectance and transmittance of semiconductor periodic structures

Authors: L. Brzozowski, V. Sukhovatkin, E.H. Sargent, A. SpringThorpe, and M. Extavour
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 39, pp. 924-930
Year: 2003

DOWNLOAD

Stable all-optical limiting in nonlinear periodic structures III: non-solitonic pulse propagation

Authors: W.N. Ye, L. Brzozowski, E.H. Sargent, and D. Pelinovsky
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the Optical Society of America B, vol. 20, pp.695-705
Year: 2003

DOWNLOAD

Multiple-Scales Analysis of Photonic Crystal Waveguides

Authors: J. Poon, E. Istrate, M. Allard, E.H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol 39, pp. 778-786
Year: 2003

DOWNLOAD

Direct observation of lateral current spreading in ridge waveguide lasers using scanning voltage microscopy

Authors: D. Ban, E.H. Sargent, K. Hinzer, St. J. Dixon-Warren, A. J. Spring Thorpe, J. K. White
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol 82, pp. 4166-4168
Year: 2003

DOWNLOAD

Fabrication and investigation of nanocomposites of conducting polymers and GaSb nanocrystals

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, E. H. Sargent, S. Schulz
Volume/Number: Volume / Number: Surface Science, vol. 532-535, pp. 828-831
Year: 2003

DOWNLOAD

Influence of nanocrystals on the energy levels and luminescent properties of the polymer matrix in conjugated polymer-dielectric nanocomposites

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, E. H. Sargent, A. Shik
Volume/Number: Volume / Number: Surface Science, vol. 532-535, pp. 1051-1055
Year: 2003

DOWNLOAD

Ultrafast nonresonant third-order optical nonlinearity of a conjugated 3,38-bipyridine derivative from 1150 to 1600 nm

Authors: Q. Chen, E. H. Sargent, N. Leclerc, A. J. Attias
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 82, pp. 4420-4422
Year: 2003

DOWNLOAD

Dispersion in multiwavelength optical code-division multiple-access systems: impact and remedies

Authors: E. K. H. Ng, G. E. Weichenberg, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Transactions on Communications, vol. 50, p. 1811
Year: 2002

DOWNLOAD

Function and sensitivity of signal processing systems based on addition followed by limiting

Authors: E. Johnson, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Lightwave Technology, vol. 20, pp. 1388-1396
Year: 2002

DOWNLOAD

A new approach to hybrid polymer-metal and polymer-semiconductor particles

Authors: J. Zhang, N. Coombs, E. Kumacheva, Y. Lin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 23
Year: 2002

DOWNLOAD

Photonic crystal heterostructures resonant tunneling, waveguides and filters

Authors: E. Istrate and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, vol. 4, pp. S424 – S246
Year: 2002

DOWNLOAD

Photonic pseudo-gap-based modification of photoluminescence from CdS nanocrystal satellites around polymer microspheres in a photonic crystal

Authors: Y. Lin, J. Zhang, E. H. Sargent, E. Kumacheva
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters, vol. 81, p. 3446
Year: 2002

DOWNLOAD

Analysis of non-quarter-wave grating by a modified Fourier-transform method

Authors: T. K. L.Wong, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Applied Optics, vol. 41, pp. 6763-6767
Year: 2002

DOWNLOAD

Stable all-optical limiting in nonlinear periodic structures II: Computations

Authors: D. Pelinovsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the Optical Society of America B, vol. 19, p. 1873
Year: 2002

DOWNLOAD

Stable all-optical limiting in nonlinear periodic structures I: Analysis

Authors: D. Pelinovsky, J. Sears. L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of the Optical Society of America B, vol. 19, p. 43
Year: 2002

DOWNLOAD

Two-Dimensional Profiling of Carriers in a Buried Heterostructure Multi-Quantum-Well Laser: Calibrated Scanning Spreading Resistance Microscopy and Scanning

Authors: D. Ban, E. H. Sargent, St. J. Dixon-Warren, T. Grevatt, G. Knight, G. Pakulski, A. J. SpringThorpe, R. Streater
Volume/Number: Volume / Number: J Vacuum Science and Technology B, vol. 20, pp. 2126-2132
Year: 2002

DOWNLOAD

Control over exciton confinement vs. separation in composite films of polyfluorene and CdSe nanocrystals

Authors: Y. C. Tseng, M. Tzolov, E. H. Sargent, P. W. Cyr, M. A. Hines
Volume/Number: Volume / Number: Applied Physics Letters vol. 81, pp. 3446-3448
Year: 2002

DOWNLOAD

System performance comparison of optical CDMA and WDMA in a broadcast local-area network

Authors: A. Stok and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Commumications Letters, vol. 6, pp. 409-411
Year: 2002

DOWNLOAD

The role of optical CDMA in access networks

Authors: A. Stok and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Communications Magazine, pp. 83-87
Year: 2002

DOWNLOAD

Luminescent properties and electron structure of composite structures conjugated polymer-dielectric nanocrystals

Authors: S. Musikhin, L. Bakueva, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Applied Physics, vol. 91, pp. 6679-83
Year: 2002

DOWNLOAD

Theory of photonic crystal heterostructures

Authors: E. Istrate, M. Charbonneau-Lefort and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review B, vol. 66, pp. 075121
Year: 2002

DOWNLOAD

Carrier transport and luminescence in composite organic-inorganic light-emitting devices

Authors: A. Shik, San Yu, E. Johnson, H. Ruda and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Solid State Electronics, vol. 46, p. 61
Year: 2002

DOWNLOAD

Nonlinear optical figures of merit of highly processible MEH-PPV/PMMA composite

Authors: Y. Lin, J. Zhang, L. Brzozowski, E. Kumacheva, E.H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J Applied Physics, v 91, pp. 522-525
Year: 2002

DOWNLOAD

Luminescence of Pure & Iodine Doped PPV: Internal Energetic Structure Revealed Through Spectral Signatures

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Synthetic Metals, vol. 126, pp. 207-11
Year: 2002

DOWNLOAD

Characterization of the internal order of colloidal crystals by optical diffraction

Authors: M. Allard, E. H. Sargent, E. Kumacheva, O. Kalinina
Volume/Number: Volume / Number: Optical and Quantum Electronics, 34, 27
Year: 2002

DOWNLOAD

The photonic analogue of the graded heterostructure: Analysis using the envelope approximation

Authors: E. Istrate and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Optical and Quantum Electronics, vol. 34, pp. 217-226
Year: 2002

DOWNLOAD

Photonic crystal waveguiding : Phenomena and methods of solution in an envelope function picture

Authors: M. Charbonneau-Lefort, E. Istrate, M. Allard, J. Poon, and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review B, vol. 65, 125318
Year: 2002

DOWNLOAD

Colloid crystal growth on mesocopically patterned surfaces: Effect of confinement

Authors: E. Kumacheva, R. K. Golding, M. Allard, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Advanced Materials, vol. 14, pp. 221-224
Year: 2002

DOWNLOAD

Optimum threshold detection in real-time scalable high-speed multi-wavelength optical code-division multiple-access LANs

Authors: E. K. H. Ng, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Transactions on Communications, vol. 50, pp. 778-784
Year: 2002

DOWNLOAD

Conducting Polymers with Quantum Antidots

Authors: L. Bakueva, S. Musikhin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: J Nanoscience and Nanotechnology, vol. 1, pp. 457-60
Year: 2001

DOWNLOAD

Azobenzenes for photonic network applications: Third-order nonlinear optical properties

Authors: L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 12, pp. 483-489
Year: 2001

DOWNLOAD

Optical CDMA using 2-D codes: The Optimal Single-User Detector

Authors: T. W. F. Chang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Communications Letters, vol. 5, pp. 169-171
Year: 2001

DOWNLOAD

Electronic Properties of Semiconducting Poly(ferrocenylsilane) Thin Films with Vapor-Phase Iodine Diffusion Doping

Authors: L. Bakueva, E. H. Sargent, R. Resendes, A. Bartole, I. Manners
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Material Science: Materials in Electronics, vol. 12, pp. 21-25
Year: 2001

DOWNLOAD

All-Optical Analog-to-Digital Converters, Hard Limiters, and Logic Gates

Authors: Brzozowski and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE /OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 19, pp. 114-119
Year: 2001

DOWNLOAD

Lateral Injection Lasers

Authors: E. H. Sargent, J. M. Xu
Volume/Number: book chapter in Advances in Semiconductor Lasers, M. Stroscio and M. Dutta (Eds.), pp. 95-132
Year: 2000

DOWNLOAD

Photoelectric Phenomena in Polymer-based Composites

Authors: A. Shik, H. Ruda, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Applied Physics, vol. 88, pp. 3448-53
Year: 2000

DOWNLOAD

Influence of Nonuniform Carrier Distribution on the Polarization Dependence of Modal Gain in Multiquantum-Well Lasers and Semiconductor Optical Amplifiers

Authors: D. Ban, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 36, pp. 1081-1088
Year: 2000

DOWNLOAD

Nonlinear Disordered Media for Broadband Optical Limiting

Authors: L. Brzozowski and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 36, pp. 1237-1242
Year: 2000

DOWNLOAD

Lighting the Local Area: Optical Code-Division Multiple-Access and Quality of Service Provisioning

Authors: A. Stok and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Network, vol. 14, pp. 42-46
Year: 2000

DOWNLOAD

Transmission Regimes of Periodic Nonlinear Optical Structures

Authors: D. Pelinovsky, L. Brzozowski and E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Physical Review E, vol. 60, pp. R4536-R4539
Year: 2000

DOWNLOAD

Nonlinear Distributed Feedback Structures as Passive Optical Limiter

Authors: L. Brzozowski and E.H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Journal of Optical Society of America B, vol. 17, pp. 1360-1365
Year: 2000

DOWNLOAD

Optical Signal Processing Using Nonlinear Distributed Feedback Structures

Authors: L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 36, pp. 550-555
Year: 2000

DOWNLOAD

Above-threshold Leakage in Semiconductor Lasers: An Analytical Physical Model

Authors: M. P. Aarts, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: IEEE Journal of Quantum Electronics, vol.36, pp. 496-501
Year: 2000

DOWNLOAD

Semiconductor Lasers for Planar Integrated Optoelectronics

Authors: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Solid-State Electronics vol. 44, pp. 147-173
Year: 2000

DOWNLOAD

Electrocatalytic Rate Alignment Enhances Syngas Generation

Authors: M. B. Ross, Y. Li, P. De Luna, D. Kim, E. H. Sargent, P. Yang
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2018.09.013
Year: Year: 2019

DOWNLOAD

Boosting the Single-PassConversion for Renewable Chemical Electrosynthesis

Authors: C. T. Dinh, Y. C. Li, E. H.Sargent
Volume/Number: Joule, DOI: 10.1016/j.joule.2018.10.021
Year: Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient electrically powered CO2-to-ethanol via suppression of deoxygenation

Authors: X. Wang, Z. Wang, F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, A. Ozden, Y. C. Li, D. H. Nam, J. Li, Y. S. Liu, J. Wicks, Z. Chen, M. Chi, B. Chen, Y. Wang, J. Tam, J. Y. Howe, A. Proppe, P. Todorovic, F. Li, T. T. Zhuang, C. M. Gabardo, A. R. Kirmani, C. McCallum, S. F. Hung, Y. Lum, M. Luo, Y. Min, A. Xu, C. P. O’Brien, B. Stephen, B. Sun, A. H. Ip, L. J. Richter, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Nature Energy,  DOI:10.1038/s41560-020-0607-8 2020

DOWNLOAD

Accelerated discovery of CO2 electrocatalysts using active machine learning

Authors: M. Zhong, K. Tran, Y. Min, C. Wang, Z. Wang, C. T. Dinh, P. De Luna, Z. Yu, A. S. Rasouli, P. Brodersen, S. Sun, O. Voznyy, C. S. Tan, M. Askerka, F. Che, M. Liu, A. Seifitokaldani, Y. Pang, S. C. Lo, A. Ip, Z. Ulissi, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Nature,  DOI:10.1038/s41586-020-2242-8 2020

DOWNLOAD

Multiple Self-Trapped Emissions in the Lead-Free Halide Cs3Cu2I5

Authors: H. Chen, J. M. Pina, F. Yuan, A. Johnston, D. Ma, B. Chen, Z. Li, A. Dumont, X. Li, Y. Liu, S. Hoogland, Z. Zajacz, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: J. Phys. Chem. Lett., DOI:10.1021/acs.jpclett.0c01166 2020

DOWNLOAD

Crystal Site Feature Embedding Enables Exploration of Large Chemical Spaces

Authors: H. Choubisa, M. Askerka, K. Ryczko, O. Voznyy, K. Mills, I. Tamblyn, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Matter, DOI:10.1016/j.matt.2020.04.016 2020

DOWNLOAD

A Chemically Orthogonal Hole Transport Layer for Efficient Colloidal Quantum Dot Solar Cells

Authors: M. Biondi, M. Choi, O. Ouellette, S. Baek, P. Todorovic, B. Sun, S. Lee, M. Wei, P. Li, A. R. Kirmani, L. K. Sagar, L. J. Richter, S. Hoogland, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Adv. Mater., DOI: 10.1002/adma.201906199 2020

DOWNLOAD

Chloride-mediated selective electrosynthesis of ethylene and propylene oxides at high current density

Authors: W. R. Leow, Y. Lum, A. Ozden, Y. Wang, D. Nam, B. Chen, J. Wicks, T. Zhuang, F. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aaz8459 2020

DOWNLOAD

Colloidal Quantum Dot Bulk Heterojunction Solids with Near‐Unity Charge Extraction Efficiency

Authors: M. Choi, S. Baek, S. Lee, M. Biondi, C. Zheng, P. Todorovic, P. Li, S. Hoogland, Z. Lu, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Adv. Sci., DOI: 10.1002/advs.202000894 2020

DOWNLOAD

Micron Thick Colloidal Quantum Dot Solids

Authors: J. Z. Fan, M. Vafaie, K. Bertens, M. Sytnyk, J. M. Pina, L. K. Sagar, O. Ouellette, A. H. Proppe, A. S. Rasouli, Y. Gao, S. Baek, B. Chen, F. Laquai, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, W. Heiss, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number: Nano Letters, DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c01614 2020

DOWNLOAD