Improved charge extraction in inverted perovskite solar cells with dual-site-binding ligands

Authors: H. Chen, C. Liu, J. Xu. A. Maxwell, W. Zhou, Y. Yang, Q. Zhou, A. S. R. Bati, H. Wan, Z. Wang, L. Zeng, J. Wang, P. Serles, Y. Liu, S. Teale, Y. Liu, M. I. Saidaminov, M. Li, N. Rolston, S. Hoogland, T. Filleter, M. G. Kanatzidis, B. Chen, Z. Ning, E. H.Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adm9474
Year: 2024

DOWNLOAD

Ligand-modified nanoparticle surfaces influence CO electroreduction selectivity

Authors: Erfan Shirzadi, Qiu Jin, Ali Shayesteh Zeraati, Roham Dorakhan, Tiago J. Goncalves, Jehad Abed, Byoung-Hoon Lee, Armin Sedighian Rasouli, Joshua Wicks, Jinqiang Zhang, Pengfei Ou, Victor Boureau, Sungjin Park, Weiyan Ni , Geonhui Lee, Cong Tian, Debora Motta Meira, David Sinton, Samira Siahrostami & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-47319-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Photophysical properties of materials for high-speed photodetection

Authors: A. M. Najarian, M. Vafaie, B. Chen, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Reviews Physics, DOI: 10.1038/s42254-024-00699-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Engineering colloidal semiconductor nanocrystals for quantum information processing

Authors: Jawaher Almutlaq, Yuan Liu, Wasim J. Mir, Randy P. Sabatini, Dirk Englund, Osman M. Bakr & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-024-01606-4
Year: 2024

DOWNLOAD

The dynamic adsorption affinity of ligands is a surrogate for the passivation of surface defects

Authors: ian Xu, AidanMaxwell, Zhaoning Song, Abdulaziz S. R. Bati, Hao Chen, Chongwen Li, So Min Park, Yanfa Yan, Bin Chen & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-46368-8
Year: 2024

DOWNLOAD

Site-selective protonation enables efficient carbon monoxide electroreduction to acetate

Authors: Xinyue Wang, Yuanjun Chen, Feng Li, Rui Kai Miao, Jianan Erick Huang, Zilin Zhao, Xiao-Yan Li, Roham Dorakhan, Senlin Chu, Jinhong Wu, Sixing Zheng, Weiyan Ni, Dongha Kim, Sungjin Park, Yongxiang Liang, Adnan Ozden, Pengfei Ou, Yang Hou, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-024-44727-z
Year: 2024

DOWNLOAD

A thermotropic liquid crystal enables efficient and stable perovskite solar modules

Authors: Yi Yang, Cheng Liu, Yong Ding, Bin Ding , Jian Xu, Ao Liu, Jiaqi Yu, Luke Grater, Huihui Zhu, Shreyash Sudhakar Hadke, Vinod K. Sangwan , Abdulaziz S. R. Bati , Xiaobing Hu , Jiantao Li , So Min Park , Mark C. Hersam , Bin Chen, Mohammad Khaja Nazeeruddin , Mercouri G. Kanatzidis  & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01444-z
Year: 2024

DOWNLOAD

Efficient multicarbon formation in acidic CO2 reduction via tandem electrocatalysis

Authors: Y. Chen, X. Li, Z. Chen, A. Ozden, J. E. Huang, P. Ou, J. Dong, J. Zhang, C. Tian, B. Lee, X. Wang, S. Liu, Q. Qu, S. Wang, Y. Xu, R. K. Miao, Y. Zhao, Y. Liu, C. Qiu, J. Abed, H. Liu, H. Shin, D. Wang, Y. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, 10.1038/s41565-023-01543-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Bimolecularly passivated interface enables efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: Cheng Liu, Yi Yang, Hao Chen, Jian Xu, Ao Liu, Abdulaziz S. R. Bati, Huihui Zhu, Luke Grater, Shreyash Sudhakar Hadke, Chuying Huang, Vinod K. Sangwan, Tong Cai, Donghoon Shin, Lin X. Chen, Mark C. Hersam, Chad A. Mirkin, Bin Chen, Mercouri G. Kanatzidis, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adk1633
Year: 2023

DOWNLOAD

Halide homogenization for low energy loss in 2-eV-bandgap perovskites and increased efficiency in all-perovskite triple-junction solar cells

Authors: Hao Chen, Kunal Datta, Alessandro Caiazzo, Willemijn H. M. Remmerswaal, Nick R. M. Schipper, Zehua Chen, Kevin Ho, Akash Dasgupta, Gunnar Kusch, Riccardo Ollearo, Laura Bellini, Shuaifeng Hu, Zaiwei Wang, Chongwen Li, Sam Teale, Luke Grater, Bin Chen, Martijn M. Wienk, Rachel A. Oliver, Henry J. Snaith, René A. J. Janssen & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01406-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Anion optimization for bifunctional surface passivation in perovskite solar cells

Authors: Jian Xu, Hao Chen, Luke Grater, Cheng Liu, Yi Yang, Sam Teale, Aidan Maxwell, Suhas Mahesh, Haoyue Wan, Yuxin Chang, Bin Chen, Benjamin Rehl, So Min Park, Mercouri G. Kanatzidis & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-023-01705-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Low-loss contacts on textured substrates for inverted perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Nikolaos Lempesis, Wenjin Yu, Tareq Hossain, Lorenzo Agosta, Virginia Carnevali, Harindi R. Atapattu, Peter Serles, Felix T. Eickemeyer, Heejong Shin, Maral Vafaie, Deokjae Choi, Kasra Darabi, Eui Dae Jung, Yi Yang, Da Bin K im , S ha ik M. Zakeeruddin, Bin Chen, Aram Amassian, Tobin F il le te r , M er co ur i G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Lixin X ia o , U rs ula Rothlisberger, Michael Grätzel & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06745-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective electrochemical synthesis of urea from nitrate and CO2 via relay catalysis on hybrid catalyst

Authors: . Luo, K. Xie, P. Ou, C. Lavallais, T. Peng, Z. Chen, Z. Zhang, N. Wang, X. Li, I. Grigioni, B. Liu, D. Sinton, J. B. Dunn, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-023-01020-4
Year: 2023

DOWNLOAD

Cationic-group-functionalized electrocatalysts enable stable acidic CO2 electrolysis

Authors: Mengyang Fan, Jianan Erick Huang, Rui Kai Miao, Yu Mao, Pengfei Ou, Feng Li, Xiao-Yan Li, Yufei Cao, Zishuai Zhang, Jinqiang Zhang, Yu Yan, Adnan Ozden, Weiyan Ni, Ying Wang, Yong Zhao, Zhu Chen, Behrooz Khatir, Colin P. O’Brien , Yi Xu, Yurou Celine Xiao, Geoffrey I. N. Waterhouse, Kevin Golovin, Ziyun Wang, Edward H. Sargent & David Sinton
Volume/Number: Nature Catalysis/ DOI: 10.1038/s41929-023-01003-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Long-term operating stability in perovskite photovoltaics

Authors: H. Zhu, S. Teale, M. N. Lintangpradipto, S. Mahesh, B. Chen, M. D. McGehee, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/s41578-023-00582-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Regulating surface potential maximizes voltage in all-perovskite tandems

Authors: Hao Chen, Aidan Maxwell, Chongwen Li, Sam Teale1, Bin Chen, Tong Zhu, Esma Ugur, George Harrison, Luke Grater, Junke Wang, Zaiwei Wang, Lewei Zeng, So Min Park, Lei Chen, Peter Serles, Rasha Abbas Awni, Biwas Subedi, Xiaopeng Zheng, Chuanxiao Xiao, Nikolas J. Podraza, Tobin Filleter, Cheng Liu, Yi Yang, Joseph M. Luther, Stefaan De Wolf, Mercouri G. Kanatzidis, Yanfa Yan & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-05541-z
Year: 2023

DOWNLOAD

Engineering ligand reactivity enables high-temperature operation of stable perovskite solar cells

Authors: So Min Park, Mingyang Wei, Jian Xu, Harindi R. Atapattu, Felix T. Eickemeyer, Kasra Darabi, Luke Grater, Yi Yang, Cheng Liu, Sam Teale, Bin Chen, Hao Chen, Tonghui Wang, Lewei Zeng, Aidan Maxwell, Zaiwei Wang, Keerthan R. Rao, Zhuoyun Cai, Shaik M. Zakeeruddin, Jonathan T. Pham, Chad M. Risko, Aram Amassian, Mercouri G. Kanatzidis, Kenneth R. Graham, Michael Grätzel, Edward H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.adi4107
Year: 2023

DOWNLOAD

Interpretable discovery of semiconductors with machine learning

Authors: Hitarth Choubisa, Petar Todorović, Joao M. Pina, Darshan H. Parmar, Ziliang, Oleksandr Voznyy, Isaac Tamblyn and Edward H. Sargent
Volume/Number: NPJ Computational Materials, https://doi.org/10.1038/s41524-023-01066-9
Year: 2023

DOWNLOAD

Pressure dependence in aqueous-based electrochemical CO2 reduction

Authors: Liang Huang, Ge Gao, Chaobo Yang, Xiao-Yan Li, Rui Kai Miao, Yanrong Xue, Ke Xie, Pengfei Ou, Cafer T. Yavuz, Yu Han, Gaetano Magnotti, David Sinton, Edward H. Sargent & Xu Lu
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-38775-0
Year: 2023

DOWNLOAD

Constrained C2 adsorbate orientation enables CO-to-acetate electroreduction

Authors: Jian Jin, Joshua Wicks, Qiuhong Min, Jun Li, Yongfeng , Jingyuan Ma, Yu Wang, Zheng Jiang, Yi Xu, Ruihu Lu, Gangzheng Si, Panagiotis Papangelakis, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Pengfei Ou, Xue Wang, Zhu Chen, Wei Zhang, Kesong Yu, Jiayang Song, Xiaohang Jiang, Peng Qiu, Yuanhao Lou, Dan Wu, Yu Mao, Adnan Ozden, Chundong Wang, Bao Yu Xia, Xiaobing Hu, Vinayak P. Dravid, Yun-Mui Yiu, Tsun-Kong Sham, Ziyun Wang, David Sinton, Liqiang Mai, Edward H. Sargent & Yuanjie Pang
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-05918-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Surface hydroxide promotes CO2 electrolysis to ethylene in acidic conditions

Authors: . Cao, Z. Chen, P. Li, A. Ozden, P. Ou, W. Ni, J. Abed, E. Shirzadi, J. Zhang, D. Sinton, J. Ge, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37898-8
Year: 2023

DOWNLOAD

Inorganic wide-bandgap perovskite subcells with dipole bridge for all-perovskite tandems

Authors: Tiantian Li, Jian Xu, Renxing Lin, Sam Teale, Hongjiang Li, Zhou Liu, Chenyang Duan, Qian Zhao, Ke Xiao, Pu Wu, Bin Chen, Sheng Jiang, Shaobing Xiong, Haowen Luo, Sushu Wan, Ludong Li, Qinye Bao, Yuxi Tian, Xueping Gao, Jin Xie , Edward H. Sargent & Hairen Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01250-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Electrified hydrocarbon-to-oxygenates coupled to hydrogen evolution for efficient greenhouse gas mitigation

Authors: Wan Ru Leow, Simon Völker, Raoul Meys, Jianan Erick Huang, Shaffiq A. Jaffer, André Bardow, Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37382-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Selective synthesis of butane from carbon monoxide using cascade electrolysis and thermocatalysis at ambient conditions

Authors: Mi Gyoung Lee, Xiao-Yan Li, Adnan Ozden, Joshua Wicks, Pengfei Ou, Yuhang Li, Roham Dorakhan, Jaekyoung Lee, Hoon Kee Park, Jin Wook Yang, Bin Chen, Jehad Abed, Roberto dos Reis, Geonhui Lee, Jianan Erick Huang, Tao Peng, Ya-Huei (Cathy) Chin, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI 10.1038/s41929-023-00937-0 30
Year: 2023

DOWNLOAD

Large piezoelectric response in a Jahn-Teller distorted molecular metal halide

Authors: S. Wang, A. A. Khan, S. Teale, J. Xu, D. H. Parmar, R. Zhao, L. Grater, P. Serles, Y. Zou, T. Filleter, D. S. Seferos, D. Ban, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-37471-3
Year: 2023

DOWNLOAD

Suppressed phase segregation for triple-junction perovskite solar cells

Authors: Z. Wang, L. Zeng, T. Zhu, H. Chen, B. Chen, D. J. Kubicki, A. Balvanz, C. Li, A. Maxwell, E. Ugur, R. dos Reis, M. Cheng, G. Yang, B. Subedi, D. Luo, J. Hu, J. Wang, S. Teale, S. Mahesh, S. Wang, S. Hu, E. Jung, M. Wei, S. M. Park, L. Grater, E. Aydin, Z. Song, N. J. Podraza, Z. Lu, J. Huang, V. P. Dravid, S. De Wolf, Y. Yan, M. Gratzel, M. Kanatzidis, E. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-023-06006-7
Year: 2023

DOWNLOAD

Epitaxially grown silicon-based single-atom catalyst for visible-light-driven syngas production

Authors: Huai Chen, Yangyang Xiong, Jun Li, Jehad Abed, Da Wang, Adrián Pedrazo-Tardajos, Yueping Cao, Yiting Zhang, YingWang, Mohsen Shakouri, Qunfeng Xiao, Yongfeng Hu, Sara Bals, Edward H. Sargent, Cheng-Yong Su, Zhenyu Yang
Volume/Number: Nature Communications, DOI, /0.1038/s41467-023-37401-3
Year: 2023

DOWNLOAD

A silver–copper oxide catalyst for acetate electrosynthesis from carbon monoxide

Authors: Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Byoung-Hoon Lee, Pengfei Ou, Jehad Abed, Colin O’Brien, Armin Sedighian Rasouli, Milivoj Plodinec, Rui Kai Miao, Erfan Shirzadi, Joshua Wicks, Sungjin Park, Geonhui Lee, Jinqiang Zhang, David Sinton & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Synthesis/ DOI 10.1038/s44160-023-00259-w
Year: 2023

DOWNLOAD

Supramolecular tuning of supported metal phthalocyanine catalysts for hydrogen peroxide electrosynthesis

Authors: Byoung-Hoon Lee, Heejong Shin, Armin Sedighian Rasouli, Hitarth Choubisa, Pengfei Ou, Roham Dorakhan, Ivan Grigioni, Geonhui Lee , Erfan Shirzadi, Rui Kai Miao, Joshua Wicks, Sungjin Park, Hyeon Seok Lee, Jinqiang Zhang, Yuanjun Chen, Zhu Chen, David Sinton, Taeghwan Hyeon, Yung-Eun Sung & Edward H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis/ DOI: 10.1038/s41929-023-00924-5
Year: 2023

DOWNLOAD

Stabilization of 3D/2D perovskite heterostructures via inhibition of ion diffusion by cross-linked polymers for solar cells with improved performance

Authors: L. Luo, H. Zeng, Z. Wang, M. Li, S. You, B. Chen, A. Maxwell, Q. An, L. Cui, D. Luo, J. Hu, S. Li, X. Cai, W. Li, L. Li, R. Guo, R. Huang, W. Liang, Z. Lu, L. Mai, Y. Rong, E. H. Sargent, X. Li
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-023-01205-y
Year: 2023

DOWNLOAD

Energy-and carbon-efficient CO2/CO electrolysis to multicarbon products via asymmetric ion migration–adsorption

Authors: A. Ozden, J. Li, S. Kandambeth, X. Li, S. Liu, O. Shekhah, P. Ou, Y. Z. Finfrock, Y. Wang, T. Alkayyali, F. Pelayo Garcia de Arquer, V. S. Kale, P. M. Bhatt, A. H. Ip, M. Eddaoudi, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-022-01188-2
Year: 2023

DOWNLOAD

Conversion of CO2 to multicarbon products in strong acid by controlling the catalyst microenvironment

Authors: Y. Zhao, L. Hao, A. Ozden, S. Liu, R. K. Miao, P. Ou, T. Alkayyali, S. Zhang, J. Ning, Y. Liang, Y. Xu, M. Fan, Y. Chen, J. E. Huang, K. Xie, J. Zhang, C. P. O'Brien, F. Li, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Synthesis, DOI: 10.1038/s44160-022-00234-x
Year: 2023

DOWNLOAD

Rational design of Lewis base molecules for stable and efficient inverted perovskite solar cells

Authors: Chongwen Li, Xiaoming Wang, Enbing Bi, Fangyuan Jiang, So Min Park, You Li, Lei Chen, Zaiwei Wang, Lewei Zeng, Hao Chen, Yanjiang Liu, Corey R. Grice, Abasi Abudulimu, Jaehoon Chung, Yeming Xian, Tao Zhu, Huagui Lai, Bin Chen, Randy J. Ellingson, Fan Fu, David S. Ginger, Zhaoning Song Edward H. Sargent, Yanfa Yan
Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.ade3970
Year: 2023

DOWNLOAD

A metal-supported single-atom catalytic site enables carbon dioxide hydrogenation

Authors: S. Hung, A. Xu, X. Wang, F. Li, S. Hsu, Y. Li, J. Wicks, E. G. Cervantes, A. S. Rasouli, Y. C. Li, M. Luo, D. Nam, N. Wang, T. Peng, Y. Yan, G. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-022-28456-9
Year: 2022

DOWNLOAD

Efficient electrosynthesis of n-propanol from carbon monoxide using a Ag–Ru–Cu catalyst

Authors: X. Wang, P. Ou, A. Ozden, S. Hung, J. Tam, C. M. Gabardo, J. Y. Howe, J. Sisler, K. Bertens, F. Pelayo Garcia de Arquer, R. K. Miao, C. P. O'Brien, Z. Wang, J. Abed, A. S. Rasouli, M. Sun, A. H. Ip, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-021-00967-7
Year: 2022

DOWNLOAD

Gas diffusion electrodes, reactor designs and key metrics of low-temperature CO2 electrolysers

Authors: D. Wakerley, S. Lamaison, J. Wicks, A. Clemens, J. Feaster, D. Corral, S. A. Jaffer, A. Sarkar, M. Fontecave, E. B. Duoss, S. Baker, E. H. Sargent, T. F. Jaramillo, C. Hahn
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-021-00973-9
Year: 2022

DOWNLOAD

Redox-mediated electrosynthesis of ethylene oxide from CO2 and water

Authors: Y. Li, A. Ozden, W. R. Leow, P. Ou, J. E. Huang, Y. Wang, K. Bertens, Y. Xu, Y. Liu, C. Roy, H. Jiang, D. Sinton, C. Li, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-022-00749-8
Year: 2022

DOWNLOAD

Quantum-size-tuned heterostructures enable efficient and stable inverted perovskite solar cells

Authors: H. Chen, S. Teale, B. Chen, Y. Hou, L. Grater, T.  Zhu, K. Bertens, S. M. Park, H. R. Atapattu, Y. Gao, M. Wei, A. K. Johnston, Q. Zhou, K. Xu, D. Yu, C. Han, T. Cui, E. H. Jung, C. Zhou, W. Zhou, A. H. Proppe, S. Hoogland, F. Laquai, T. Filleter, K. R. Graham, Z. Ning, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-022-00985-1
Year: 2022

DOWNLOAD

Carbon-efficient carbon dioxide electrolysers

Authors: A. Ozden, F. Pelayo Garcia de Arquer, J. E. Huang, J. Wicks, J. Sisler, R. K. Miao, C. P. O’Brien, G. Lee, X. Wang, A. H. Ip, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Sustainability, DOI: 10.1038/s41893-022-00879-8
Year: 2022

DOWNLOAD

All-perovskite tandem solar cells with improved grain surface passivation

Authors: R. Lin, J. Xu, M. Wei, Y. Wang, Z. Qin, Z. Liu, J. Wu, K. Xiao, B. Chen, S. M. Park, G. Chen, H. R. Atapattu, K. R. Graham, J. Xu, J. Zhu, L. Li, C. Zhang, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-021-04372-8
Year: 2022

DOWNLOAD

Eliminating the need for anodic gas separation in CO2 electroreduction systems via liquid-to-liquid anodic upgrading

Authors: K. Xie, A. Ozden, R. K. Miao, Y. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-022-30677-x
Year: 2022

DOWNLOAD

High carbon utilization in CO2 reduction to multi-carbon products in acidic media

Authors: Y. Xie, P. Ou, X. Wang, Z. Xu, Y. C. Li, Z. Wang, J. E. Huang, J. Wicks, C. McCallum, N. Wang, Y. Wang, T. Chen, B. T. W. Lo, D. Sinton, J. C. Yu, Y. Wang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-022-00788-1
Year: 2022

DOWNLOAD

Bipolar membrane electrolyzers enable high singlepass CO2 electroreduction to multicarbon products

Authors: K. Xie, R. K. Miao, A. Ozden, S. Liu, Z. Chen, C. T. Dinh, J. E. Huang, Q. Xu, C. M. Gabardo, G. Lee, J. P. Edwards, C. P. O’Brien, S. W. Boettcher, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communicatioins, DOI: 10.1038/s41467-022-31295-3
Year: 2022

DOWNLOAD

Sub-millimetre light detection and ranging using perovskites

Authors: A. M. Najarian, M. Vafaie, A. Johnston, T. Zhu, M. Wei, M. I. Saidaminov, Y. Hou, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-022-00799-7
Year: 2022

DOWNLOAD

Germanium silicon oxide achieves multi-coloured ultra-long phosphorescence and delayed fluorescence at high temperature

Authors: H. Chen, M. Wei, Y. He, J. Abed, S. Teale, E. H. Sargent, Z. Yang
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-022-32133-2
Year: 2022

DOWNLOAD

Machine learning for a sustainable energy future

Authors: Z. Yao, Y. Lum, A. Johnston, L. M. Mejia-Mendoza, X. Zhou, Y. Wen, A. Aspuru-Guzik, E. H. Sargent, Z. W. Seh
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-022-00490-5
Year: 2022

DOWNLOAD

A roadmap for the commercialization of perovskite light emitters

Authors: T. Han, K. Y. Jang, Y. Dong, R. H. Friend, E. H. Sargent, T. Lee
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-022-00459-4
Year: 2022

DOWNLOAD

Regulating surface potential maximizes voltage in all-perovskite tandems

Authors: H. Chen, A. Maxwell, C. Li, S. Teale, B. Chen, T. Zhu, E. Ugur, G. Harrison, L. Grater, J. Wang, Z. Wang, L. Zeng, S. M. Park, L. Chen, P. Serles, R. A. Awni, B. Subedi, X. Zheng, C. Xiao, N. J. Podraza, T. Filleter, C. Liu, Y. Yang, J. M. Luther, S. De Wolf, M. G. Kanatzidis, Y. Yan, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-022-05541-z
Year: 2022

DOWNLOAD

Copper/alkaline earth metal oxide interfaces for electrochemical CO2-to-alcohol conversion by selective hydrogenation

Authors: A. Xu, S. Hung, A. Cao, Z. Wang, N. Karmodak, J. E. Huang, Y. Yan, A. S. Rasouli, A. Ozden, F. Wu, Z. Lin, H. Tsai, T. Lee, F. Li, M.chuan Luo, Y. Wang, X. Wang, J. Abed, Z. Wang, D. Nam, Y. C. Li, A. H. Ip, D. Sinton, C. Dong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-022-00880-6
Year: 2022

DOWNLOAD

Efficient bifacial monolithic perovskite/silicon tandem solar cells via bandgap engineering

Authors: M. De Bastiani, A. J. Mirabelli, Y. Hou, F. Gota, E. Aydin, T. G. Allen, J. Troughton, A. S. Subbiah, F. H. Isikgor, J. Liu, L. Xu, B. Chen, E. Van Kerschaver, D. Baran, B. Fraboni, M. F. Salvador, U. W. Paetzold, E. H. Sargent, S. De Wolf
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-020-00756-8
Year: 2021

DOWNLOAD

An antibonding valence band maximum enables defect-tolerant and stable GeSe photovoltaics

Authors: S. Liu, C. Dai, Y. Min, Y. Hou, A. H. Proppe, Y. Zhou, C. Chen, S. Chen, J. Tang, D. Xue, E. H. Sargent, J. Hu
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-021-20955-5
Year: 2021

DOWNLOAD

Reagentless biomolecular analysis using a  molecular pendulum

Authors: J. Das, S. Gomis, J. B. Chen, H. Yousefi, S. Ahmed, A. Mahmud, W. Zhou, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Chemistry, DOI:10.1038/s41557-021-00644-y
Year: 2021

DOWNLOAD

Designing anion exchange membranes for CO2 electrolysers

Authors: D. A. Salvatore, C. M. Gabardo, A. Reyes, C. P. O’Brien, S. Holdcroft, P. Pintauro, B. Bahar, M. Hickner, C. Bae, D. Sinton, E. H. Sargent, C. P. Berlinguette
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-020-00761-x
Year: 2021

DOWNLOAD

CO2 electrolysis to multicarbon products in strong acid

Authors: J. E. Huang, F. Li, A. Ozden, A. S. Rasouli,F. Pelayo Garcia de Arquer, S. Liu, S. Zhang, M. Luo, X. Wang, Y. Lum, Y. Xu, K. Bertens, R. K. Miao, C. Dinh, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.abg6582
Year: 2021

DOWNLOAD

Gold-in-copper at low *CO coverage enables efficient electromethanation of CO2

Authors: X. Wang, P. Ou, J. Wicks, Y. Xie, Y. Wang, J. Li, J. Tam, D. Ren, J. Y. Howe, Z. Wang, A. Ozden, Y. Z. Finfrock, Y. Xu, Y. Li, A. S. Rasouli, K. Bertens, A. H. Ip, M. Graetzel, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-021-23699-4
Year: 2021

DOWNLOAD

Multication perovskite 2D/3D interfaces form via progressive dimensional reduction

Authors: A. H. Proppe, A. Johnston, S. Teale, A. Mahata, R. Quintero-Bermudez, E. H. Jung, L. Grater, T. Cui, T. Filleter, C. Kim, S. O. Kelley, F. De Angelis, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 1038/s41467-021-23616-9
Year: 2021

DOWNLOAD

Semiconductor quantum dots: Technological progress and future challenges

Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, D. V. Talapin, V. I. Klimov, Y. Arakawa, M. Bayer, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aaz8541
Year: 2021

DOWNLOAD

Distribution control enables efficient reduced-dimensional perovskite LEDs

Authors: D. Ma, K. Lin, Y. Dong, H. Choubisa, A. H. Proppe, D. Wu, Y. Wang, B. Chen, P. Li, J. Z. Fan, F. Yuan, A. Johnston, Y. Liu, Y. Kang, Z. Lu, Z Wei, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-021-03997-z
Year: 2021

DOWNLOAD

Cascade surface modification of colloidal quantum dot inks enables efficient bulk homojunction photovoltaics

Authors: M. J. Choi, F. Pelayo Garcia de Arquer, A. H. Proppe, A. Seifitokaldani, J. Choi, J. Kim, S. w. Baek, M. Liu, B. Sun, M. Biondi, B. Scheffel, G. Walters, D. H. Nam, J. W. Jo, O. Ouellette, O. Voznyy, S. Hoogland, S. O. Kelley, Y. S. Jung, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13437-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Tuning OH binding energy enables selective electrochemical oxidation of ethylene to ethylene glycol

Authors: Y. Lum, J. E. Huang, Z. Wang, M. Luo, D. H. Nam, W. R. Leow, B. Chen, J. Wicks, Y. C. Li, Y. Wang, C. T. Dinh, J. Li, T. T. Zhuang, F. Li, T. K. Sham, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0386-4
Year: 2020

DOWNLOAD

Efficient near-infrared light-emitting diodes based on quantum dots in layered perovskite

Authors: L. Gao, L. N. Quan, F. Pelayo Garcia de Arquer, Y. Zhao, R. Munir, A. Proppe, R. Q. Bermudez, C. Zou, Z. Yang, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, S. Kinge, Z. Lu, S. O. Kelley, A. Amassian, J. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-019-0577-1
Year: 2020

DOWNLOAD

CO2 electrolysis to multicarbon products at activities greater than 1 A cm−2

Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, A. Ozden, J. Wicks, C. McCallum, A. R. Kirmani, D. H. Nam, C. Gabardo, A. Seifitokaldani, X. Wang, Y. C. Li, F. Li, J. Edwards, L. J. Richter, S. J. Thorpe, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aay4217
Year: 2020

DOWNLOAD

Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells

Authors: X. Zheng, Y. Hou, C. Bao, J. Yin, F. Yuan, Z. Huang, K. Song, J. Liu, J. Troughton, N. Gasparini, C. Zhou, Y. Lin, D. J. Xue, B. Chen, A. K. Johnston, N. Wei, M. N. Hedhili, M. Wei, A. Y. Alsalloum, P. Maity, B. Turedi, C. Yang, D. Baran, T. D. Anthopoulos, Y. Han, Z. H. Lu, O. F. Mohammed, F. Gao, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-019-0538-4
Year: 2020

DOWNLOAD

Multi-cation perovskites prevent carrier reflection from grain surfaces

Authors: M. I. Saidaminov, K. Williams, M. Wei, A. Johnston, R. Quintero-Bermudez, M. Vafaie, J. M. Pina, A. H. Proppe, Y. Hou, G. Walters, S. O. Kelley, W. A. Tisdale, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-019-0602-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Molecular enhancement of heterogeneous CO2 reduction

Authors: D. H. Nam, P. De Luna, A. Rosas-Hernandez, A. Thevenon, F. Li, T. Agapie, J. C. Peters, O. Shekhah, M. Eddaoudi, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-020-0610-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Regioselective magnetization in semiconducting nanorods

Authors: T. Zhuang, Y. Li, X. Gao, M. Wei, F. Pelayo Garcia de Arquer, P. Todorovic, J. Tian, G. Li, C. Zhang, X. Li, L. Dong, Y. Song, Y. Lu, X. Yang, L. Zhang, F. Fan, S. O. Kelley, S. Yu, Z. Tang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-019-0606-8
Year: 2020

DOWNLOAD

Edge stabilization in reduced-dimensional perovskites

Authors: L. N. Quan, D. Ma, Y. Zhao, O. Voznyy, H. Yuan, E. Bladt, J. Pan, F. Pelayo Garcia de Arquer, R. Sabatini, Z. Piontkowski, A. Emwas, P. Todorovic, R. Quintero-Bermudez, G. Walters, J. Z. Fan, M. Liu, H. Tan, M. I. Saidaminov, L. Gao, Y. Li2, D. H. Anjum, N. Wei, J. Tang, D. W. McCamant, M. B. J. Roeffaers, S. Bals, J. Hofkens, O. M. Bakr, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13944-2
Year: 2020

DOWNLOAD

Efficient tandem solar cells with solution-processed perovskite on textured crystalline silicon

Authors: Y. Hou, E. Aydin, M. De Bastiani, C. Xiao, F. H. Isikgor, D. Xue, B. Chen, H. Chen, B. Bahrami, A. H. Chowdhury, A. Johnston, S. Baek, Z. Huang, M. Wei, Y. Dong, J. Troughton, R. Jalmood, A. J. Mirabelli, T. G. Allen, E. V. Kerschaver, M. I. Saidaminov, D. Baran, Q. Qiao, K. Zhu, S. De Wolf, E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aaz3691
Year: 2020

DOWNLOAD

Chiral-perovskite optoelectronics

Authors: G. Long, R. Sabatini, M. I. Saidaminov, G. Lakhwani, A. Rasmita, X. Liu, E. H. Sargent, Weibo Gao
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/s41578-020-0181-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Enhanced optical path and electron diffusion length enable high-efficiency perovskite tandems

Authors: B. Chen, S-W. Baek, Y. Hou, E. Aydin, M. De Bastiani, B. Scheffel, A. Proppe, Z. Huang, M. Wei, Y-K. Wang, E-H. Jung, T. G. Allen, E. Van Kerschaver, F. P. Garcia de Arquer, M. I. Saidaminov, S. Hoogland, S. De Wolf, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-15077-3
Year: 2020

DOWNLOAD

Solution-processed upconversion photodetectors based on quantum dots

Authors: W. Zhou, Y. Shang, F. Pelayo Garcia de Arquer, K. Xu, R. Wang, S. Luo, X. Xiao, X. Zhou, R. Huang, E. H. Sargent, Z. Ning
Volume/Number: Nature Electronics, DOI:10.1038/s41928-020-0388-x
Year: 2020

DOWNLOAD

Regulating strain in perovskite thin films through charge-transport layers

Authors: D. Xue, Y. Hou, S. Liu, M. Wei, B. Chen, Z. Huang, Z. Li, B. Sun, A. H. Proppe, Y. Dong, M. I. Saidaminov, S. O. Kelley, J. Hu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-020-15338-1
Year: 2020

DOWNLOAD

Bipolar-shell resurfacing for blue LEDs based on strongly confined perovskite quantum dots

Authors: Y. Dong, Y. Wang , F. Yuan, A. Johnston , Y. Liu, D. Ma, M. Choi, B. Chen, M. Chekini, S. Baek, L. K. Sagar, J. Fan, Y. Hou, M. Wu , S. Lee, B. Sun, S. Hoogland, R. Quintero-Bermudez, H. Ebe, P. Todorovic, F. Dinic, P. Li, H. T. Kung, M. I. Saidaminov, E. Kumacheva, E. Spiecker, L. Liao, O. Voznyy , Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/s41565-020-0714-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Chelating-agent-assisted control of CsPbBr3 quantum well growth enables stable blue perovskite emitters

Authors: Y. Wang, D. Ma, F. Yuan, K. Singh, J. M. Pina, A. Johnston, Y. Dong, C. Zhou, B. Chen, B. Sun, H. Ebe, J. Fan, M. Sun, Y. Gao, Z. Lu , O. Voznyy, L. Liao, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-17482-0
Year: 2020

DOWNLOAD

Enhanced multi-carbon alcohol electroproduction from CO via modulated hydrogen adsorption

Authors: J. Li, A. Xu, F. Li, Z. Wang, C. Zou, C. M. Gabardo, Y. Wang, A. Ozden, Y. Xu, D. Nam, Y. Lum, J. Wicks, B. Chen, Z. Wang, J. Chen, Y. Wen, T. Zhuang, M. Luo, X. Du, T. Sham, B. Zhang, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-17499-5
Year: 2020

DOWNLOAD

Tracking the expression of therapeutic protein targets in rare cells by antibody-mediated nanoparticle labelling and magnetic sorting

Authors: M. Labib, Z. Wang, S. U. Ahmed, R. M. Mohamadi, B. Duong, B. Green, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Biomedical Engineering, DOI: 10.1038/s41551-020-0590-1
Year: 2020

DOWNLOAD

Bioinspiration in light harvesting and catalysis

Authors: A. H. Proppe, Y. C. Li, A. Aspuru-Guzik, C. P. Berlinguette, C. J. Chang, R. Cogdell, A. G. Doyle, J. Flick, N. M. Gabor, R. van Grondelle, S. Hammes-Schiffer, S. A. Jaffer, S. O. Kelley, M. Leclerc, K. Leo, T. E. Mallouk, P. Narang, G. S. Schlau-Cohen, G. D. Scholes, A. Vojvodic, V. W. Yam, J. Y. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI: 10.1038/s41578-020-0222-0
Year: 2020

DOWNLOAD

Orthogonal colloidal quantum dot inks enable efficient multilayer optoelectronic devices

Authors: S. Lee, M. J. Choi, G. Sharma, M. Biondi, B. Chen, S. W. Baek, A. M. Najarian, M. Vafaie, J. Wicks, L. K. Sagar, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-18655
Year: 2020

DOWNLOAD

All-perovskite tandem solar cells with 24.2% certified efficiency and area over 1 cm2 using surface-anchoring zwitterionic antioxidant

Authors: K. Xiao, R. Lin, Q. Han, Y. Hou, Z. Qin, H. T. Nguyen, J. Wen, M. Wei, V. Yeddu, M. I. Saidaminov, Y. Gao, X. Luo, Y. Wang, H. Gao, C. Zhang, J. Xu, J. Zhu, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-020-00705-5
Year: 2020

DOWNLOAD

High-valence metals improve oxygen evolution reaction performance by modulating 3d metal oxidation cycle energetics

Authors: B. Zhang, L. Wang, Z. Cao, S. M. Kozlov, F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, J. Li, Z. Wang, X. Zheng, L. Zhang, Y. Wen, O. Voznyy, R. Comin, P. De Luna, T. Regier, W. Bi, E. E. Alp, C. Pao, L. Zheng, Y. Hu, Y. Ji , Y. Li, Y. Zhang, L. Cavallo, H. Peng, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-020-00525-6
Year: 2020

DOWNLOAD

Promoting CO2 methanation via ligand-stabilized metal oxide clusters as hydrogen-donating motifs

Authors: Y. Li, A. Xu, Y. Lum, X. Wang, S. Hung, B. Chen, Z. Wang, Y. Xu, F. Li, J. Abed, J. E. Huang, A. S. Rasouli, J. Wicks, L. K. Sagar, T. Peng, A. H. Ip, D. Sinton, H. Jiang, C. Li, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-020-20004-7
Year: 2020

DOWNLOAD

Electrochemical upgrade of CO2 from amine capture solution

Authors: G. Lee, Y. C. Li, J. Kim, T. Peng, D. Nam, A. S. Rasouli, F. Li, M. Luo, A. H. Ip, Y. Joo, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-020-00735-z
Year: 2020

DOWNLOAD

Ultrafast narrowband exciton routing within layered perovskite nanoplatelets enables low-loss luminescent solar concentrators

Authors: Authors: M. Wei, F. Pelayo Garcia de Arquer, G. Walters, Z. Yang, L. N. Quan, Y. Kim, R. Sabatini, R. Quintero-Bermudez, L. Gao, J. Z. Fan, F. Fan, A. Gold-Parker, M. F. Toney, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-018-0313-y
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient electrocatalytic conversion of carbon monoxide to propanol using fragmented copper

Authors: Authors: Y. Pang, J. Li, Z. Wang, C. Tan, P. Hsieh, T. Zhuang, Z. Liang, C. Zou, X. Wang, P. De Luna, J. P. Edwards, Y. Xu, F. Li, C. Dinh, M. Zhong, Y. Lou, D. Wu, L. Chen, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0225-7
Year: 2019

DOWNLOAD

N-heterocyclic carbene-functionalized magic-number gold nanoclusters

Authors: Authors: M. R. Narouz, K. M. Osten, P. J. Unsworth, R. W. Y. Man, K. Salorinne, S. Takano, R. Tomihara, S. Kaappa, S. Malola, C. T. Dinh, J. D. Padmos, K. Ayoo, P. J. Garrett, M. Nambo, J. H. Horton, E. H. Sargent, H. Häkkinen, T. Tsukuda, C. M. Crudden
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: https://doi.org/10.1038/s41557-019-0246-5
Year: 2019

DOWNLOAD

What would it take for renewably powered electrosynthesis to displace petrochemical processes?

Authors: Authors: P. De Luna, C. Hahn, D. Higgins, S. A. Jaffer, T. F. Jaramillo, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Science, DOI:10.1126/science.aav3506
Year: 2019

DOWNLOAD

Contactless measurements of photocarrier transport properties in perovskite single crystals

Authors: Authors: X. Gong, Z. Huang, R. Sabatini, C. Tan, G. Bappi, G. Walters, A. Proppe, M. I. Saidaminov, O. Voznyy, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-09538-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Lattice anchoring stabilizes solution-processed semiconductors

Authors: Authors: M. Liu, Y. Chen, C. S. Tan, R. Quintero-Bermudez, A. H. Proppe, R. Munir, H. Tan, O. Voznyy, B. Scheffel, G. Walters, A. P. T. Kam, B. Sun, M. J. Choi, S. Hoogland, A. Amassian, S. O. Kelley, F. Pelayo García de Arquer. E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-019-1239-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Designing materials for electrochemical carbon dioxide recycling

Authors: M. B. Ross, P. De Luna, Y. Li, C. T. Dinh, D. Kim, P. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-019-0306-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Thermal unequilibrium of strained black CsPbI3 thin films

Authors: J. A. Steele, H. Jin, I. Dovgaliuk, R. F. Berger, T. Braeckevelt, H. Yuan, C. Martin, E. Solano, K. Lejaeghere, S. M. J. Rogge, C. Notebaert, W. Vandezande, K. P. F. Janssen, B. Goderis, E. Debroye, Y. Wang, Y. Dong, D. Ma, M. Saidaminov, H. Tan, Z. Lu, V. Dyadkin, D. Chernyshov, V. V. Speybroeck, E. H. Sargent, J. Hofkens, M. B. J. Roeffaers
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aax3878
Year: 2019

DOWNLOAD

High-throughput genome-wide phenotypic screening via immunomagnetic cell sorting

Authors: B. Mair, P. M. Aldridge, R. S. Atwal, D. Philpott, M. Zhang, S. N. Masud, M. Labib, A. H. Y. Tong, E. H. Sargent, S. Angers, J. Moffat, S. O. Kelley
Volume/Number: Nature Biomedical Engineering, DOI: 10.1038/s41551-019-0454-8
Year: 2019

DOWNLOAD

Monolithic all-perovskite tandem solar cells with 24.8% efficiency exploiting comproportionation to suppress Sn(ii) oxidation in precursor ink

Authors: R. Lin, K. Xiao, Z. Qin, Q. Han, C. Zhang, M. Wei, M. I. Saidaminov, Y. Gao, J. Xu, M. Xiao, A. Li, J. Zhu, E. H. Sargent, H. Tan
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-019-0466-3
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient hybrid colloidal quantum dot/organic solar cells mediated by near-infrared sensitizing small molecules

Authors: S. W. Baek, S. Jun, B. Kim, A. H. Proppe, O. Ouellette, O. Voznyy, C. Kim, J. Kim, G. Walters, J. H. Song, S. Jeong, H. R. Byun, M. S. Jeong, S. Hoogland, F. Pelayo Garcia de Arquer, S. O. Kelley, J. Lee, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-019-0492-1
Year: 2019

DOWNLOAD

Dopant-tuned stabilization of intermediates promotes electrosynthesis of valuable C3 products

Authors: T. Zhuang, D. Nam, Z. Wang, H. Li, C. M. Gabardo, Y. Li, Z. Liang, J. Li, X. Liu, B. Chen, W. R. Leow, R. Wu, X. Wang, F. Li, Y. Lum, J. Wicks, C. P. O’Brien, T. Peng, A. H. Ip, T. Sham, S. Yu, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-12788-0
Year: 2019

DOWNLOAD

Molecular tuning of CO2-to-ethylene conversion

Authors: F. Li, A. Thevenon, A. Rosas-Hernandez, Z. Wang, Y. Li, C. M. Gabardo, A. Ozden, C. T. Dinh, J. Li, Y. Wang, J. P. Edwards, Y. Xu, C. McCallum, L. Tao, Z. Liang, M. Luo, X. Wang, H. Li, C. P. O’Brien, C. S. Tan, D. Mam, R. Quintero-Bermudez, T. Zhuang, Y. C. Li, Z. Han, R. David Britt, D. Sinton, T. Agapie, J. C. Peters, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/s41586-019-1782-2
Year: 2019

DOWNLOAD

Efficient upgrading of CO to C3 fuel using asymmetric C-C coupling active sites

Authors: X. Wang, Z. Wang, T. Zhuang, C. Dinh, J. Li, D. Nam, F. Li, C. Huang, C. Tan, Z. Chen, M. Chi, C. M. Gabardo, A. Seifitokaldani, P. Todorovic, A. Proppe, Y. Pang, A. R. Kirmani, Y. Wang, A. H. Ip, L. J. Richter, B. Scheffel, A. Xu, S. Lo, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-019-13190-6
Year: 2019

DOWNLOAD

Constraining CO coverage on copper promotes high-efficiency ethylene electroproduction

Authors: J. Li, Z. Wang, C. McCallum, Y. Xu, F. Li, Y. Wang, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, T. T. Zhuang, L. Wang, J. Y. Howe, Y. Ren, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0380-x
Year: 2019

DOWNLOAD

Bright high-colour-purity deep-blue carbon dot light-emitting diodes via efficient edge amination

Authors: F. Yuan, Y. Wang, G. Sharma, Y. Dong, X. Zheng, P. Li, A. Johnston, G. Bappi, J. Z. Fan, H. Kung, B. Chen, M. I. Saidaminov, K. Singh, O. Voznyy, O. M. Bakr, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI:10.1038/s41566-019-0557-5
Year: 2019

DOWNLOAD

Hydroxide promotes carbon dioxide electroreduction to ethanol on copper via tuning of adsorbed hydrogen

Authors: M. Luo, Z. Wang, Y. C. Li, J. Li, F. Li, Y. Lum, D. H. Nam, B. Chen, J. Wicks, A. Xu, T. Zhuang, W. R. Leow, X. Wang, C. T. Dinh, Y. Wang, Y. Wang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-019-13833-8
Year: 2019

DOWNLOAD

Cooperative CO2-to-ethanol conversion via enriched intermediates at molecule–metal catalyst interfaces

Authors: F. Li, Y. C. Li, Z. Wang, J. Li, D. H. Nam, Y. Lum, M. Luo, X. Wang, A. Ozden, S. F. Hung, B. Chen, Y. Wang, J. Wicks, Y. Xu, Y. Li, C. M. Gabardo, C. T. Dinh, Y. Wang, T. T. Zhuang, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0383-7
Year: 2019

DOWNLOAD

Catalyst synthesis under CO2 electroreduction favours faceting and promotes renewable fuels electrosynthesis

Authors: Y. Wang, Z. Wang, C. T. Dinh, J. Li, A. Ozden, M. G. Kibria, A. Seifitokaldani, C. S. Tan, C. M. Gabardo, M. Luo, H. Zhou, F. Li, Y. Lum, C. McCallum, Y. Xu, M. Liu, A. Proppe, A. Johnston, P. Todorovic, T. T. Zhuang, D. Sinton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-019-0397-1
Year: 2019

DOWNLOAD

Profiling circulating tumour cells and other biomarkers of invasive cancers

Authors: Authors: M. Poudineh, E. H. Sargent, K. Pantel, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Biomedical Engineering, pp. 72 – 84
Year: 2018

DOWNLOAD

Bright colloidal quantum dot light-emitting diodes enabled by efficient chlorination

Authors: Authors: X. Li, Y. Zhao, F. Fan, L. Levina, M. Liu, R. Quintero-Bermudez, X. Gong, L. N. Quan, J. Z. Fan, Z. Yang, S. Hoogland, O. Voznyy, Z. Lu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Photonics, pp. 159 – 164
Year: 2018

DOWNLOAD

2D matrix engineering for homogeneous quantum dot coupling in photovoltaic solids

Authors: Authors: J. Xu, O. Voznyy, M. Liu, A. R. Kirmani, G. Walters, R. Munir, M. Abdelsamie, A. H. Proppe, A. Sarkar, F. Pelayo Garcia de Arquer, M. Wei, B. Sun, M. Liu, O. Ouellette, R. Quintero-Bermudez, J. Li, J. Fan, L. Quan, P. Todorovic, H. Tan, S. Hoogland, S. O. Kelley, M. Stefik, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/s41565-018-0117-z
Year: 2018

DOWNLOAD

Electron–phonon interaction in efficient perovskite blue emitters

Authors: Authors: X. Gong, O. Voznyy, A. Jain, W. Liu, R. Sabatini, Z. Piontkowski, G. Walters, G. Bappi, S. Nokhrin, O. Bushuyev, M. Yuan, R. Comin, D. McCamant, S. O. Kelley, & E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/s41563-018-0081-x
Year: 2018

DOWNLOAD

CO2 electroreduction to ethylene via hydroxide-mediated copper catalysis at an abrupt interface

Authors: Authors: C. T. Dinh, T. Burdyny, M. G. Kibria, A. Seifitokaldani, C. M. Gabardo, F. P. G. de Arquer, A. Kiani, J. P. Edwards, P. De Luna, O. S. Bushuyev, C. Zou, R. Quintero-Bermudez, Y. Pang, D. Sinton, & E. H. Sargent
Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aas9100
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite seeding growth of formamidinium-leadiodide-based perovskites for efficient and stable solar cells

Authors: Authors: Y. Zhao, H. Tan, H. Yuan, Z. Yang, J. Z. Fan, J. Kim, O. Voznyy, X. Gong, L. N. Quan, C. S. Tan, J. Hofkens, D. Yu, Q. Zhao, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-04029-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Steering post-C–C coupling selectivity enables high efficiency electroreduction of carbon dioxide to multi-carbon alcohols

Authors: Authors: T. T. Zhuang, Z. Liang, A. Seifitokaldani, Y. Li, P. De Luna, T. Burdyny, F. Che, F. Meng, Y. Min, R. Quintero-Bermudez, C. T. Dinh, Y. Pang, M. Zhong, B. Zhang, J. Li, P. Chen, X. Zheng, H. Liang, W. Ge, B. Ye, D. Sinton, S. H. Yu, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Catalysis, DOI: 10.1038/s41929-018-0084-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Suppression of atomic vacancies via incorporation of isovalent small ions to increase the stability of halide perovskite solar cells in ambient air

Authors: M. I. Saidaminov, J. Kim, A. Jain, R. Quintero-Bermudez, H. Tan, G. Long, F. Tan, A. Johnston, Y. Zhao, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Energy, DOI:10.1038/s41560-018-0192-2
Year: 2018

DOWNLOAD

Dopant-induced electron localization drives CO2 reduction to C2 hydrocarbons

Authors: Authors: Y. Zhou, F. Che, M. Liu, C. Zou, Z. Liang, P. De Luna, H. Yuan, J. Li, Zhiqiang Wang,H. Xie, H. Li, P. Chen, E. Bladt, R. Quintero-Bermudez, T. K. Sham,S. Bals, J. Hofkens, D. Sinton, G.Chen, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/s41557-018-0092-x
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite nanowires find an edge

Authors: Authors: F. P. García de Arquer, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Electronics, DOI: 10.1038/s41928-018-0107-z
Year: 2018

DOWNLOAD

Spin control in reduced-dimensional chiral perovskites

Authors: Authors: G. Long, C. Jiang, R. Sabatini, Z. Yang, M. Wei, L. N. Quan, Q. Liang, A. Rasmita, M. Askerka, G. Walters, X. Gong, J. Xing, X. Wen, R. Quintero-Bermudez, H. Yuan, G. Xing, X. R. Wang, D. Song, O. Voznyy, M. Zhang, S. Hoogland, W. Gao, Q. Xiong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/s41566-018-0220-6
Year: 2018

DOWNLOAD

Dipolar cations confer defect tolerance in wide-bandgap metal halide perovskites

Authors: Authors: H. Tan, F. Che, M. Wei, Y. Zhao, M. I. Saidaminov, P. Todorovic, D. Broberg, G. Walters, F. Tan, T. Zhuang, B. Sun, Z. Liang, H. Yuan, E. Fron, J. Kim, Z. Yang, O. Voznyy, M. Asta, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-05531-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Compositional and orientational control in metal halide perovskites of reduced dimensionality

Authors: Authors: R. Quintero-Bermudez, A. Gold-Parker, A. H. Proppe, R. Munir, Z. Yang, S. O. Kelly, A. Amassian, M. F. Toney, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/s41563-018-0154-x
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper-on-nitride enhances the stable electrosynthesis of multi-carbon products from CO2

Authors: Authors: Z. Liang, T. Zhuang, A. Seifitokaldani, J. Li, C. Huang, C. Tan, Y. Li, P. De Luna, C. T. Dinh, Y. Hu, Q. Xiao, P. Hsieh, Y. Wang, F. Li, R. Quintero-Bermudez, Y. Zhou, P. Chen, Y. Pang, S. Lo, L. Chen, H. Tan, Z. Xu, S. Zhao, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06311-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Challenges for commercializing perovskite solar cells

Authors: Authors: Y. Rong, Y. Hu, A. Mei, H. Tan, M. I. Saidaminov, S. I. Seok, M. D. McGehee, E. H. Sargent, H. Han
Volume/Number: Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aat8235
Year: 2018

DOWNLOAD

Perovskite light-emitting diodes with external quantum efficiency exceeding 20 per cent

Authors: Authors: K. Lin, J. Xing, L. N. Quan, F. Pelayo Garcia de Arquer, X. Gong, J. Lu, L. Xie, W. Zhao, D. Zhang, C. Yan, W. Li, X. Liu, Y. Lu, J. Kirman, E. H. Sargent, Q. Xiong, Z. Wei
Volume/Number: Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-018-0575-3
Year: 2018

DOWNLOAD

The quantum-confined Stark effect in layered hybrid perovskites mediated by orientational polarizability of confined dipoles

Authors: Authors: G. Walters, M. Wei, O. Voznyy, R. Quintero-Bermudez, A. Kiani, D. M. Smilgies, R. Munir, A. Amassian, S. Hoogland, E. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06746-5
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper nanocavities confine intermediates for efficient electrosynthesis of C3 alcohol fuels from carbon monoxide

Authors: Authors: T. Zhuang, Y. Pang, Z. Liang, Z. Wang, Y. Li, C. S. Tan, J. Li, C. T. Dinh, P. De Luna, P. L. Hsieh, T. Burdyny, H. Li, M. Liu, Y. Wang, F. Li, A. Proppe, A. Johnston, D. Nam, Z. Wu, Y. Zheng, A. H. Ip, H. Tan, L. Chen, S. Yu, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-018-0168-4
Year: 2018

DOWNLOAD

Multibandgap quantum dot ensembles for solar-matched infrared energy harvesting

Authors: Authors: B. Sun, O. Ouellette, F. Pelayo Garcia de Arquer, O. Voznyy, Y. Kim, M. Wei, A. H. Proppe, M. I. Saidaminov, J. Xu, M. Liu, P. Li, J. Z. Fan, J. W. Jo, H. Tan, F. Tan, S. Hoogland, Z. H. Lu, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-06342-7
Year: 2018

DOWNLOAD

Efficient and stable emission of warm-white light from lead-free halide double perovskites

Authors: Authors: J. Luo, X. Wang, S. Li, J. Liu, Y. Guo, G. Niu, L. Yao, Y. Fu, L. Gao, Q. Dong, C. Zhao, M. Leng,  F. Ma, W. Liang, L. Wang, S. Jin, J. Han, L. Zhang, J. Etheridge, J. Wang, Y. Yan, E. H. Sargent, J. Tang
Volume/Number: Volume/Number: Nature, DOI:10.1038/s41586-018-0691-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Copper adparticle enabled selective electrosynthesis of n-propanol

Authors: Authors: J. Li, F. L. Che, Y. J. Pang, C. Q. Zou, J. Y. Howe, T. Burdyny, J. P. Edwards, Y. H. Wang, F. W. Li, Z. Y. Wang, P. D. Luna, C. T. Dinh, T. T. Zhuang, M. I. Saidaminov, S. B. Cheng, T. P. Wu, Y. Z. Finfrock, L. Ma, S. H. Hsieh, Y. S. Liu, G. A. Botton, W. F. Pong, X. W. Du, J. H. Guo, T. K. Sham, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-018-07032-0
Year: 2018

DOWNLOAD

Pulsed axial epitaxy of colloidal quantum dots in nanowires enables facet-selective passivation

Authors: Authors: Y. Li, T. Zhuang, F. Fan, O. Voznyy, M. Askerka, H. Zhu, L. Wu, G. Liu, Y. Pan, E. H. Sargent, S. Yu
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-018-07422-4
Year: 2018

DOWNLOAD

Multi-site electrocatalysts for hydrogen evolution in neutral media by destabilization of water molecules

Authors: Authors: C.T. Dinh, A. Jain, F. P. G. de Arquer, P. De Luna, J. Li, N. Wang, X. Zheng, J. Cai, B. Z. Gregory, O. Voznyy, B. Zhang, M. Liu, D. Sinton, E. J. Crumlin, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/s41560-018-0296-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Color-stable highly luminescent sky-blue perovskite light-emitting diodes

Authors: J. Xing, Y. Zhao, M. Askerka, L. N. Quan, X. Gong, W. Zhao, J. Zhao, H. Tan, G. Long, L. Gao, Z. Yang, O. Voznyy, J. Tang, Z. Lu, Q. Xiong, E. H. Sargent
Volume/Number: Nature Communications , DOI: 10.1038/s41467-018-05909-8
Year: 2018

DOWNLOAD

Engineering charge transport by heterostructuring solution-processed semiconductors

Authors: O. Voznyy, B. R. Sutherland, A. H. Ip, D. Zhitomirsky, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/natrevmats.2017.26
Year: 2017

DOWNLOAD

Solution-processed semiconductors for next-generation photodetectors

Authors: Authors: F. Pelayo García de Arquer, A. Armin, P. Meredith, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Reviews Materials, DOI:10.1038/natrevmats.2016.100
Year: 2017

DOWNLOAD

Biofunctionalized conductive polymers enable efficient CO2 electroreduction

Authors: Authors: Halime Coskun, Abdalaziz Aljabour, Phil De Luna, Dominik Farka, Theresia Greunz, David Stifter, Mahmut Kus, Xueli Zheng, Min Liu, Achim W. Hassel, Wolfgang Schöfberger, Edward H. Sargent, Niyazi Serdar Sariciftci, and Philipp Stadler
Volume/Number: Volume/Number: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.1700686
Year: 2017

DOWNLOAD

Ultra-bright and highly efficient inorganic based perovskite light-emitting diodes

Authors: L. Zhang, X. Yang, Q. Jiang, P. Wang, Z. Yin, X. Zhang, H. Tan, Y. Yang, M. Wei, B. R. Sutherland, E. H. Sargent, J. You
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms15640
Year: 2017

DOWNLOAD

Mixed-quantum-dot solar cells

Authors: Authors: Z. Yang, J. Z. Fan, A. H. Proppe, F. Pelayo García de Arquer, D. Rossouw, O. Voznyy, X. Lan, M. Liu, G. Walters, R. Quintero-Bermudez, B. Sun, S. Hoogland, G. A. Botton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-017-01362-1
Year: 2017

DOWNLOAD

Theory-driven design of high-valence metal sites for water oxidation confirmed using in situ soft X-ray absorption

Authors: Authors: X. Zheng, B. Zhang, P. De Luna, Y. Liang, R. Comin, O. Voznyy, L. Han, F. Pelayo García de Arquer, M. Liu, C. T. Dinh, T. Regier, J. J. Dynes, S. He, H. L. Xin, H. Peng, D. Prendergast, X. Du, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/NCHEM.2886
Year: 2017

DOWNLOAD

Continuous-wave lasing in colloidal quantum dot solids enabled by facet-selective epitaxy

Authors: Authors: F. Fan, O. Voznyy, R. P. Sabatini, K. T. Bicanic, M. M. Adachi, J. R. McBride, K. R. Reid, Y. S. Park, X. Li, A. Jain, R. Quintero-Bermudez, M. Saravanapavanantham, M. Liu, M. Korkusinski, P. Hawrylak, V. I. Klimov, S. J. Rosenthal, S. Hoogland & E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature21424
Year: 2017

DOWNLOAD

Photovoltage field-effect transistors

Authors: Authors: V. Adinolfi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature21050
Year: 2017

DOWNLOAD

Efficient and stable solution-processed planar perovskite solar cells via contact passivation

Authors: Authors: H. Tan, A. Jain, O. Voznyy, X. Lan, F. Pelayo García de Arquer, J. Z. Fan, R. Quintero-Bermudez, M. Yuan, B. Zhang, Y. Zhao, F. Fan, P. Li, L. N. Quan, Y. Zhao, Z. Lu, Z. Yang, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Science, DOI: 10.1126/science.aai9081
Year: 2017

DOWNLOAD

Use machine learning to find energy materials

Authors: Authors: P. De Luna, J. Wei, Y. Bengio, A. Aspuru-Guzik, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature, DOI: 10.1038/d41586-017-07820-6
Year: 2017

DOWNLOAD

Photon management for augmented photosynthesis

Authors: Authors: M. D. Ooms, C. T. Dinh, E. H. Sargent, D. Sinton
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms12699
Year: 2016

DOWNLOAD

Highly efficient quantum dot near-infrared light-emitting diodes

Authors: Authors: X. Gong, Z. Yang, G. Walters, R. Comin, Z. Ning, E. Beauregard, V. Adinolfi, O. Voznyy, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/NPHOTON.2016.11
Year: 2016

DOWNLOAD

Perovskite photonic sources

Authors: Authors: B. R. Sutherland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, pp. 295-302
Year: 2016

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solids for solution-processed solar cells

Authors: Authors: M. Yuan, M. Liu, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Energy, DOI: 10.1038/NENERGY.2016.16
Year: 2016

DOWNLOAD

Perovskite energy funnels for efficient light-emitting diodes

Authors: Authors: M. Yuan, L. Quan, R. Comin, G. Walters, R. Sabatini, O. Voznyy, S. Hoogland, Y. Zhao, E. M. Beauregard, P. Kanjanaboos, Z. Lu, D. Kim, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/NNANO.2016.110
Year: 2016

DOWNLOAD

Tracking the dynamics of circulating tumour cell phenotypes using nanoparticle-mediated magnetic ranking

Authors: Authors: M. Poudineh, P. M. Aldridge, S. Ahmed, B. J. Green, L. Kermanshah, V. Nguyen, C. Tu, R. M. Mohamadi, R. K. Nam, A. Hansen, S. S. Sridhar, A. Finelli, N. E. Fleshner, A. M. Joshua, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, DOI:10.1038/nnano.2016.239
Year: 2016

DOWNLOAD

Crystal symmetry breaking and vacancies in colloidal lead chalcogenide quantum dots

Authors: Authors: F. Bertolotti, D. N. Dirin, M. Ibáñez, F. Krumeich, A. Cervellino, R. Frison, O. Voznyy, E. H. Sargent, M. V. Kovalenko, A. Guagliardi, N. Masciocchi
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/NMAT4661
Year: 2016

DOWNLOAD

Hybrid organic–inorganic inks flatten the energy landscape in colloidal quantum dot solids

Authors: Authors: M. Liu, O. Voznyy, R. Sabatini, F. Pelayo García de Arquer, R. Munir, A. H. Balawi, X. Lan, F. Fan, G. Walters, A. R. Kirmani, S. Hoogland, F. Laquai, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI:10.1038/nmat4800
Year: 2016

DOWNLOAD

Photovoltaic concepts inspired by coherence effects in photosynthetic systems

Authors: Authors: J. Bredas, E. H. Sargent, G. D. Scholes
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/NMAT4767
Year: 2016

DOWNLOAD

Building devices from colloidal quantum dots

Authors: Authors: C. R. Kagan, Efrat Lifshitz, E. H. Sargent, D. V. Talapin
Volume/Number: Volume / Number: Science, DOI: 10.1126/science.aac5523
Year: 2016

DOWNLOAD

Homogeneously dispersed, multimetal oxygen-evolving catalysts

Authors: Authors: B. Zhang, X. Zheng, O. Voznyy, R. Comin, M. Bajdich, M. García-Melchor, L. Han, J. Xu, M. Liu, L. Zheng, F. P. García de Arquer, C. T. Dinh, F. Fan, M. Yuan, E. Yassitepe, N. Chen, T. Regier, P. Liu, Y. Li, P. De Luna, A. Janmohamed, H. L. Xin, H. Yang, A. Vojvodic, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Science, vol. 352, pp. 333-337
Year: 2016

DOWNLOAD

Enhanced electrocatalytic CO2 reduction via field-induced reagent concentration

Authors: Authors: M. Liu, Y. Pang, B. Zhang, P. De Luna, O. Voznyy, J. Xu, X. Zheng, C. T. Dinh, F. Fan, C. Cao, F. P. García de Arquer, T. S. Safaei, A. Mepham, A. Klinkova, E. Kumacheva, T. Filleter, D. Sinton, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/nature19060
Year: 2016

DOWNLOAD

Renewables need a grand-challenge strategy

Authors: Authors: A. Bernstein, E. H. Sargent, A. Aspuru-Guzik, R. Cogdell, G. R. Fleming, R. Van Grondelle, M. Molina
Volume/Number: Volume / Number: Nature, DOI:10.1038/538030a
Year: 2016

DOWNLOAD

Ultrasensitive visual read-out of nucleic acids using electrocatalytic fluid displacement

Authors: Authors: J. D. Besant, J. Das, I. B. Burgess, W. Liu, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: 10.1038/ncomms7978
Year: 2015

DOWNLOAD

Programmable definition of nanogap electronic devices using self-inhibited reagent depletion

Authors: Authors: B. Lam, W. Zhou, S. O. Kelley, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: 10.1038/ncomms7940
Year: 2015

DOWNLOAD

Perovskite–fullerene hybrid materials suppress hysteresis in planar diodes

Authors: Authors: J. Xu, A. Buin, A. H. Ip, W. Li, O. Voznyy, R. Comin, M. Yuan, S. Jeon, Z. Ning, J. J. McDowell, P. Kanjanaboos, J. Sun, X. Lan, L. Quan, D. Kim, I. G. Hill, P. Maksymovych, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Commmunications, DOI: ncomms8081
Year: 2015

DOWNLOAD

Single-step fabrication of quantum funnels via centrifugal colloidal casting of nanoparticle films

Authors: Authors: J. Kim, V. Adinolfi, B. R. Sutherland, O. Voznyy, S. Kwon, T. Kim, J. Kim, H. Ihee, K. Kemp, M. Adachi, M. Yuan, I. Kramer, D. Zhitomirsky, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms8772
Year: 2015

DOWNLOAD

Fractal circuit sensors enable rapid quantification of biomarkers for donor lung assessment for transplantation

Authors: Authors: A. T. Sage, J. D. Besant, L. Mahmoudian, M. Poudineh, X. Bai, R. Zamel, M. Hsin, E. H. Sargent, M. Cypel, M. Liu, S Keshavjee, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.1500417
Year: 2015

DOWNLOAD

Microsecond-sustained lasing from colloidal quantum dot solids

Authors: Authors: M. M. Adachi, F. Fan, D. P. Sellan, S. Hoogland, O. Voznyy, A. J. Houtepen, K. D. Parrish, P. Kanjanaboos, J. A. Malen, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9694
Year: 2015

DOWNLOAD

Planar-integrated single-crystalline perovskite photodetectors

Authors: Authors: M. I. Saidaminov, V. Adinolfi, R. Comin, A. L. Abdelhady, W. Peng, I. Dursun, M. Yuan, S. Hoogland, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms9724
Year: 2015

DOWNLOAD

An electrochemical clamp assay for direct, rapid analysis of circulating nucleic acids in serum

Authors: Authors: J. Das, I. Ivanov, L. Montermini, J. Rak, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume / Number: Nature Chemistry, DOI: 10.1038/NCHEM.2270
Year: 2015

DOWNLOAD

Thin-film Sb2Se3 photovoltaics with oriented one-dimensional ribbons and benign grain boundaries

Authors: Authors: Y. Zhou, L. Wang, S. Chen, S. Qin, X. Liu, J. Chen, D. Xue, M. Luo, Y. Cao, Y. Cheng, E. H. Sargent, J. Tang
Volume/Number: Volume / Number: Nature Photonics, DOI: 10.1038/NPHOTON.2015.78
Year: 2015

DOWNLOAD

Quantum-dot-in-perovskite solids

Authors: Authors: Z. Ning, X. Gong, R. Comin, G. Walters, F. Fan, O. Voznyy, E. Yassitepe, A. Buin, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature, vol. 523, pp. 324-328
Year: 2015

DOWNLOAD

Low trap-state density and long carrier diffusion in organolead trihalide perovskite single crystals

Authors: Authors: D. Shi, V. Adinolfi, R. Comin, M. Yuan, E. Alarousu, A. Buin, Y. Chen, S. Hoogland, A. Rothenberger, K. Katsiev, Y. Losovyj, X. Zhang, P. A. Dowben, O. F. Mohammed, E. H. Sargent, O. M. Bakr
Volume/Number: Volume / Number: Science, vol. 347, pp. 519-522
Year: 2015

DOWNLOAD

Engineering colloidal quantum dot solids within and beyond the mobility-invariant regime

Authors: Authors: D. Zhitomirsky, O. Voznyy, L. Levina, S. Hoogland, K. W. Kemp, A. H. Ip, S. M. Thon, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms4803
Year: 2014

DOWNLOAD

Charge-extraction strategies for colloidal quantum dot photovoltaics

Authors: Author: Xinzheng Lan, Silvia Masala & Edward H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, DOI:10.1038/nmat3816
Year: 2014

DOWNLOAD

News and Views: Bioinspired materials: Boosting plant biology

Authors: Authors: G. D. Scholes, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials News & Views, vol. 13, pp. 329
Year: 2014

DOWNLOAD

Air-stable n-type colloidal quantum dot solids

Authors: Authors:  Z. Ning, O. Voznyy, J. Pan, S. Hoogland, V. Adinolfi, J. Xu, M. Li, A. R. Kirmani, J. Sun, J. Minor, K. W. Kemp, H. Dong, L. Rollny, A. Labelle, G. Carey, B. Sutherland, I. Hill, A. Amassian, H. Liu, J. Tang, O. M. Bakr, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Materials, DOI: 10.1038/nmat4007
Year: 2014

DOWNLOAD

Advancing the speed, sensitivity and accuracy of biomolecular detection using multi-length-scale engineering

Authors: Authors:  S. O. Kelley, C. A. Mirkin, D. R. Walt, R. F. Ismagilov, M. Toner, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume / Number: Nature Nanotechnology, vol. 9, pp. 969-980
Year: 2014

DOWNLOAD

An ultrasensitive universal detector based on neutralizer displacement

Authors: Author: J. Das, K. B. Cederquist, A. A. Zaragoza, P. E. Lee, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, vol. 4, pp. 642-648
Year: 2013

DOWNLOAD

Solution-based circuits enable rapid and multiplexed pathogen detection

Authors: Author: B. Lam, J. Das, R. D. Holmes, L. Live, A. Sage, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms3001
Year: 2013

DOWNLOAD

Selective contacts drive charge extraction in quantum dot solids via asymmetry in carrier transfer kinetics

Authors: Author: I. Mora-Sero, L. Bertoluzzi, V. Gonzalez-Pedro, S. Gimenez, F. Fabregat-Santiago, K. W. Kemp, E. H. Sargent, J. Bisquert
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI: 10.1038/ncomms3272
Year: 2013

DOWNLOAD

Colloidal quantum dot solar cells

Authors: Author: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Photonics, vol. 6, pp. 133-135
Year: 2013

DOWNLOAD

Hybrid passivated colloidal quantum dot solids

Authors: Author: A. H. Ip, S. M. Thon, S. Hoogland, O. Voznyy, D. Zhitomirsky, R. Debnath, L. Levina, L. R. Rollny, G. H. Carey, A. Fischer, K. W. Kemp, I. J. Kramer, Z. Ning, A. J. Labelle, K. Wei Chou, A. Amassian, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, vol. 7, pp. 577-582
Year: 2013

DOWNLOAD

Photodetectors: A Sensitive Pair

Authors: Author: E. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, vol. 7, pp. 349-350
Year: 2012

DOWNLOAD

Materials interface engineering for solution-processed photovoltaics

Authors: Author: M. Graetzel, R. A. J. Janssen, D. B. Mitzi, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature, vol. 488, pp. 304-312
Year: 2012

DOWNLOAD

Tandem colloidal quantum dot solar cells employing a graded recombination layer

Authors: Author: X. Wang, G. Koleilat, J. Tang, H. Liu, I. J. Kramer, R. Debnath, L. Brzozowski, D. A. R. Barkhouse, L. Levina, S. Hoogland, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Photonics, vol. 5, pp. 480-484
Year: 2011

DOWNLOAD

DNA-based programming of quantum dot valency, self-assembly and luminescence

Authors: Author: G. Tikhomirov, S. Hoogland, P. E. Lee, A. Fischer, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, vol. 6, pp. 485-490
Year: 2011

DOWNLOAD

Colloidal-quantum-dot photovoltaics using atomic-ligand passivation

Authors: Author: J. Tang, K. W. Kemp, S. Hoogland, K. S. Jeong, H. Liu, L. Levina, M. Furukawa, X. Wang, R. Debnath, D. Cha, K. W. Chou, A. Fischer, A. Amassian, J. B. Asbury, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, vol. 10, pp. 765-771
Year: 2011

DOWNLOAD

One-step DNA-programmed growth of luminescent and biofunctionalized nanocrystals

Authors: Author: N. Ma, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, vol. 4, pp. 121-125
Year: 2009

DOWNLOAD

Infrared photovoltaics made by solution processing

Authors: Author: E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Photonics, vol. 3, pp. 325-331
Year: 2009

DOWNLOAD

Colloidal Quantum-Dot Photodetectors Exploiting Multiexciton Generation

Authors: Author: V. Sukhovatkin, S. Hinds, L. Brzozowski, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Science, vol. 324, pp. 1542-1544
Year: 2009

DOWNLOAD

A general phase-transfer protocol for metal ions and its application in nanocrystal synthesis

Authors: Author: J. Yang, E. H. Sargent, S. O. Kelley, J. Y. Ying
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, vol. 8, pp. 683-689
Year: 2009

DOWNLOAD

Programming the detection limits of biosensors through controlled nanostructuring

Authors: Author: L. Soleymani, Z. Fang, E. H. Sargent, S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology, vol. 4, pp. 844-848
Year: 2009

DOWNLOAD

Fast, Sensitive and Spectrally tuneable colloidal-quantum-dot photodetectors

Authors: Author: J. P. Clifford, G. Konstantatos, K. W. Johnston, S. Hoogland, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechnology vol. 4, pp. 40-44
Year: 2008

DOWNLOAD

Sensitive solution-processed visible-wavelength photodetectors

Authors: Author: G. Konstantatos, J. Clifford, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Photonics, vol. 1, pp. 531-534
Year: 2007

DOWNLOAD

Ultrasensitive solution-cast quantum dot photodetectors

Authors: Author: G. Konstantatos, I. Howard, A. Fischer, S. Hoogland, J. Clifford, E. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature, vol. 442, pp. 180-183
Year: 2006

DOWNLOAD

Solution-processed PbS quantum dot infrared photodetectors and photovoltaics

Authors: Author: S. A. McDonald, G. Konstantatos, S. Zhang, P. W. Cyr, E. J. D. Klem, L. Levina, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Materials, vol. 4, pp. 138-142
Year: 2005

DOWNLOAD

Nanostructured materials for photon detection

Authors: Author: G. Konstantatos, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Nanotechology, vol. 5, pp. 391-400
Year:  2010

DOWNLOAD

Field-emission from quantum-dot-in-perovskite solids

Authors: F. Pelayo Garcia de Arquer, X. Gong, R. P. Sabatini, M. Liu, G. H. Kim, B. R. Sutherland, O. Voznyy, J. Xu, Y. Pang, S. Hoogland, D. Sinton & E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/ncomms14757
Year:  2017

DOWNLOAD

Multifunctional quantum dot DNA hydrogels

Authors: Authors: Libing Zhang, Sae Rin Jean, Sharif Ahmed, Peter M. Aldridge, Xiyan Li, Fengjia Fan, Edward H. Sargent & Shana O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Communications, DOI:10.1038/s41467-017-00298-w
Year:  2017

DOWNLOAD

Catalyst electro-redeposition controls morphology and oxidation state for selective carbon dioxide reduction

Authors: Authors: P. De Luna, R. Quintero-Bermudez, C. T. Dinh, M. B. Ross, O. S. Bushuyev, P. Todorovic, T. Regier, S. O. Kelley, P. Yang, E. H. Sargent
Volume/Number: Volume/Number: Nature Catalysis, DOI:10.1038/s41929-017-0018-9
Year:  2018

DOWNLOAD

Single-cell mRNA cytometry via sequence-specific nanoparticle clustering and trapping

Authors: Authors: M. Labib, R. M. Mohamadi, M. Poudineh, S. U. Ahmed, I. Ivanov, C. L. Huang, M. Moosavi, E. H. Sargent & S. O. Kelley
Volume/Number: Volume/Number: Nature Chemistry, DOI:10.1038/s41557-018-0025-8
Year:  2018

DOWNLOAD

Efficient electrically powered CO2-to-ethanol via suppression of deoxygenation

Authors: X. Wang, Z. Wang, F. Pelayo Garcia de Arquer, C. T. Dinh, A. Ozden, Y. C. Li, D. H. Nam, J. Li, Y. S. Liu, J. Wicks, Z. Chen, M. Chi, B. Chen, Y. Wang, J. Tam, J. Y. Howe, A. Proppe, P. Todorovic, F. Li, T. T. Zhuang, C. M. Gabardo, A. R. Kirmani, C. McCallum, S. F. Hung, Y. Lum, M. Luo, Y. Min, A. Xu, C. P. O’Brien, B. Stephen, B. Sun, A. H. Ip, L. J. Richter, S. O. Kelley, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number:NatureEnergy, DOI:10.1038/s41560-020-0607-8 2020

DOWNLOAD

Accelerated discovery of CO2 electrocatalysts using active machine learning

Authors: M. Zhong, K. Tran, Y. Min, C. Wang, Z. Wang, C. T. Dinh, P. De Luna, Z. Yu, A. S. Rasouli, P. Brodersen, S. Sun, O. Voznyy, C. S. Tan, M. Askerka, F. Che, M. Liu, A. Seifitokaldani, Y. Pang, S. C. Lo, A. Ip, Z. Ulissi, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number:Nature, DOI:10.1038/s41586-020-2242-8 2020

DOWNLOAD

Chloride-mediated selective electrosynthesis of ethylene and propylene oxides at high current density

Authors: W. R. Leow, Y. Lum, A. Ozden, Y. Wang, D. Nam, B. Chen, J. Wicks, T. Zhuang, F. Li, D. Sinton, E. H. Sargent
Volume/Number:
Year: Volume/Number:Science, DOI:10.1126/science.aaz8459 2020

DOWNLOAD